Ktl-icon-tai-lieu

bài tập cad/cam

Được đăng lên bởi nguyen-khac-son
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 2289 lần   |   Lượt tải: 6 lần
tr-êng ®¹i häc SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN

bỘ MÔN TỰ ĐỘNG HÓA THIẾT KẾ CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ

Computer aided manufacturing

--------- cam --------

Mastercam

HƯNG YÊN 2010

1

1. phÇn T¹O B¶N VÏ 2D
Bµi 1.1

Bµi 1.2

Bµi 1.3

BµI 1.4

2

BµI 1.5

BµI 1.6

BµI 1.7

BµI 1.8
3

BµI 1.9

Bµi 1.10

Bµi 1.11

Bµi 1.12
4

Bµi 1.13

Bµi 1.14

Bµi 1.15
5

Bµi 1.16

Bµi 1.17

6

Bµi 1.18

Bµi 1.19

7

Bµi 1.20

Bµi 1.21

Bµi 1.22
8

Bµi 1.23

Bµi 1.24
9

Bµi 1.25

10

Bµi 1.26

Bµi 1.27

Bµi 1.28
11

Bµi 1.29

Bµi 1.30
12

Bµi 1.31

\

Bµi 1.32
13

Bµi 1.33

Bµi 1.34
14

Bµi 1.35

Bµi 1.36
15

Bµi 1.37

16

2. PhÇn t¹o bÒ mÆt ( surface)
2.1 T¹o m« h×nh khung d©y vµ bÒ mÆt sau :

M« h×nh bÒ mÆt (hiÓn thÞ theo WireFrame)

M« h×nh bÒ mÆt (hiÓn thÞ theo Shaded)

17

2.2 T¹o m« h×nh khung d©y vµ bÒ mÆt sau :

M« h×nh bÒ mÆt (hiÓn thÞ theo WireFrame)

18

M« h×nh bÒ mÆt (hiÓn thÞ theo Shaded)

2.3 T¹o m« h×nh khung d©y vµ bÒ mÆt sau :

M« h×nh bÒ mÆt (hiÓn thÞ theo WireFrame)

M« h×nh bÒ mÆt (hiÓn thÞ theo Shaded)

19

2.4 T¹o m« h×nh khung d©y vµ bÒ mÆt sau :

M« h×nh bÒ mÆt (hiÓn thÞ theo WireFrame)

20

M« h×nh bÒ mÆt (hiÓn thÞ theo Shaded)

3. phÇn t¹o chi tiÕt 3d d¹ng khèi (solid)
Bµi 3.1

Bà i 3.2

21

Bµi 3.3

Bµi 3.4

22

Bµi 3.5

Bµi 3.6

23

Bµi 3.7

Bµi 3.8

24

Bµi 3.9

Bµi 3.10

25

Bµi 3.11

Bµi 3.12

26

Bµi 3.13

Bµi 3.14

27

Bµi 3.15

Bµi 3.16

28

Bµi 3.17

Bµi 3.18

29

Bµi 3.19

Bµi 3.20

30

Bµi 3.21

Bµi 3.22

31

Bµi 3.23

Bµi 3.24

32

Bµi 3.25

Bµi 3.26

33

Bµi 3.27

Bµi 3.29

34

Bµi 3.30

35

4. lËp tr×nh gia c«ng phay cnc
Bµi 4.1 LËp tr×nh gia c«ng chi tiÕt sau:

Bµi 4.2

36

Bµi 4.3

Bµi 4.4

37

Bµi 4.5

Bµi 4.6

38

5. PhÇn lËp tr×nh gia c«ng tiÖn cnc
Bµi 5.1

Bµi 5.2

39

Bµi 5.3

Bµi 5.3

40

6. PhÇn lËp tr×nh gia c«ng c¾t d©y
6.1 LËp tr×nh gia c«ng c¾t d©y theo ph-¬ng ph¸p Contour

1. Gia c«ng mét biªn d¹ng

2. Gia c«ng nhiÒu biªn d¹ng

6.2 LËp tr×nh gia c«ng c¾t d©y theo ph-¬ng ph¸p Nocore

41

6.3 LËp tr×nh gia c«ng cho m¸y c¾t d©y 4 trôc

42

...
1
tr-êng ®¹i häc SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN
b MÔN T ĐỘNG HÓA THIT K CÔNG NGH CƠ KHÍ

Computer aided manufacturing
--------- cam --------
HƯNG YÊN 2010

Mastercam
bài tập cad/cam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập cad/cam - Người đăng: nguyen-khac-son
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
bài tập cad/cam 9 10 584