Ktl-icon-tai-lieu

Bài Tập Cảm ứng Từ

Được đăng lên bởi Bạ Chà Bứ
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 973 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SÔÛ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO
TRÖÔØNÑAÊKLAÊK
G THPT EASUÙP
----------  ----------

KÍNH CHÚC QUÝ THẦY CÔ
SỨC KHỎE, HẠNH PHÚC VÀ THÀNH ĐẠT!

Nhóm Vật Lý

KIỂM TRA BÀI CŨ
CÂU HỎI 1:

-Lực Lo-ren-xơ là gì?
-Nêu đặc điểm của lực Lo-ren-xơ.

- Lực từ tác dụng lên điện tích chuyển động
trong từ trường gọi là lực Lo- ren-xơ
- Đặc điểm của lực Lo-ren-xơ:
+ Điểm đặt: đặt lên điện tích đang xét.
+ Phương: vuông góc với mặt phẳng chứa véctơ
vận tốc và véctơ cảm ứng từ.
+ Chiều: xác định theo quy tắc bàn tay trái
* Để bàn tay trái mở rộng sao cho từ trường
hướng vào lòng bàn tay, chiều từ cổ tay đến ngón
tay giữa là chiều của véc tơ vận tốc nếu q > 0 và
ngược chiều với véc tơ vận tốc khi q < 0. Lúc đó
chiều của lực Lo-ren-xơ là chiều ngón cái choãi ra.
+ Độ lớn:

f  q vB sin 

KIỂM TRA BÀI CŨ
CÂU HỎI 2:

Trong một từ trường đều có
chiều từ trong ra ngoài, một
điện tích âm chuyển động theo
phương ngang, chiều từ trái
sang phải. Nó chịu tác dụng của
lực Lo-ren-xơ có chiều:
A. từ dưới lên trên
B. từ trên xuống dưới
C. từ trong ra ngoài
D. từ trái sang phải

Minh hoạ

r
f
r
B

r
v

Thí nghiệm trên mô tả hiện tượng gì trong Vật lý?
Để hiểu rõ hiện tượng này, chúng ta tìm hiểu Bài học 23

Baøi 23 töø thoâng – caûm öùng ñieän töø (Tiết 1)
I. Từ thông

Từ thông là gì?

1. Định nghĩa.
-Giả sử một đường cong phẳng kín (C) giới
hạn một phần mặt phẳng có diện tích S đặt
trongr một từ trường đều có véctơ Cảm ứng
r
từ Bhợp với véctơ pháp tuyến ncủa mặt
phẳng một góc .

r
n

(C )



- Đại lượng :  = BScos gọi là từ thông
qua diện tích S

r
B

S

- Từ thông là một đại lượng đại số phụ thuộc vào góc :
Từ biểu thức định nghĩa, với B,S không đổi thì giá trị của
+từKhi
 nhọn
=>thuộc
cosvào
>0 =>
>0 nào?
thông
 phụ
đại lượng

r
n

+ Khi  tù => cos <0 => < 0
+ Khi 

 900 =>cos = 0 =>  = 0

(các đường sức từ song song với mặt S)
+ khi  = 0 => = BS
2. Đơn vị từ thông
- Trong hệ SI, đơn vị từ thông là Wb (vêbe)



(C )

r
B

Baøi 23 töø thoâng – caûm öùng ñieän töø (Tiết 1)
I. Từ thông

II. Hiện tượng cảm
ứng điện từ

0

1. Thí nghiệm

(C )

S

G

N

- Một mạch kín (C) hai đầu nối vào điện kế G(có nhiệm vụ xác định
chiều và cường độ dòng điện) đặt trong từ trường của một nam châm SN
- Chiều dương của mạch (C) được xác định theo quy tắc nắm tay phải:
Đặt ngón tay cái nằm theo chiều của đường sức từ thì chiều của các
ngón tay kia khum lại chỉ chiều dương trên mạch.

Baøi 23 töø thoâng – caûm öùng ñieän töø (Tiết 1)
I. Từ thông

II. Hiện tượng cảm
ứng điện từ

0

1. Th...
KÍNH CHÚC QUÝ THẦY CÔ
SỨC KHỎE, HẠNH PHÚC VÀ THÀNH ĐẠT!
Nhóm Vật Lý
TRÖÔØNG THPT EASUÙP
SÔÛ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO
ÑAÊKLAÊK
---------- ----------
Bài Tập Cảm ứng Từ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài Tập Cảm ứng Từ - Người đăng: Bạ Chà Bứ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Bài Tập Cảm ứng Từ 9 10 787