Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập chương 2 ma sát

Được đăng lên bởi 1st-hunter-hero
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 844 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP CHƯƠNG 2: MA SÁT
A. MỘT SỐ BÀI TẬP VỀ CƠ CẤU ĐAI
I. LÝ THUYẾT
1. Các thông số cơ bản:
- Góc ôm trên bánh dẫn (bánh nhỏ)

- Chiều dài đai:
- L chọn theo tiêu chuẩn, xác định a (khoảng cách trục)
với

và

2. Lực trên cơ cấu đai:

Hình 1: Lực tác dụng lên đai
; Ft = F1 – F2
Mô men có thể truyền trên đai:
hoặc
Chú ý: Công suất truyền
1

N = T. (W), khi T (Nm),  (rad/s)
N = Ft.V (W), khi Ft (N), V (m/s)
(m/s), khi n (vòng/phút), r (m)
Lực ly tâm tạo ra lực căng phụ:
(N), khi qm (kg/m), V (m/s)
Phương trình Euler có kể đến lực căng phụ:
, trong đó: f’ là hệ số ma sát thay thế, f’=f/sin

Hình 2: Cách xác định góc 
ở đây:  được tính bằng đơn vị rad.
Lực tác dụng lên trục bánh đai:


Fr  2 F0 sin( )
2
II. BÀI TẬP

2

Hình 3. Cơ cấu đai
Bài 1: Bộ truyền đai có góc ôm trên pully nhỏ là 150 o. Lực căng trên nhánh chùng F 2 =
40N, pully nhỏ (gắn trên trục motor) có đường kính d 1 = 100mm; bỏ qua lực ly tâm, hệ số
ma sát f = 0,33. Xác định momen tải của pully.
Bài 2: Trong một bộ truyền đai (hình vẽ), bánh đai nhỏ 1 (bánh dẫn) có đường kính d 1 =
100mm, góc ôm  = 160o. Lực căng đai trên nhánh chùng là 40N, hệ số ma sát f = 0,3;
bỏ qua lực ly tâm. Hãy xác định khả năng truyền momen của bánh đai.
Nếu thêm 1 bánh căng đai (hình c), góc ôm tăng lên  = 200o. Nếu lực căng trên nhánh
chùng không đổi, khả năng truyền momen của bánh đai tăng lên bao nhiêu phần trăm?
Bài 3: Một motor điện công suất 25HP, số vòng quay trên trục n = 1750 vòng/phút, được
dùng để dẫn động cho 1 máy công tác, thông qua 1 bộ truyền đai thang gồm nhiều đai.
Đai thang (size 5V) được sử dụng có góc nghiêng 2 = 36o, trọng lượng riêng trên chiều
dài đơn vị là Qm = 2,2 N/m. Bánh đai (nhỏ, bánh 1) lắp trên trục motor có đường kính
(danh nghĩa) là d1 = 90mm, góc ôm  = 165o. Giả sử lực căng đai tối đa (cho phép) là
670N và hệ số ma sát (nhỏ nhất) là f = 0,2. Hãy xác định:
1. Số dây đai cần thiết.
2. Lực tác dụng lên trục 1 bánh đai
Bài giải (mẫu)
Thừa nhận:


Đai chỉ chịu 1 lực căng tối đa là 670N  Lực căng đai trên nhánh căng tối đa là F1
= 670N.
3

Hệ số ma sát có giá trị là f = 0,2.
Bộ truyền đai truyền công suất 25HP và công suất truyền được chia đều cho mỗi
đai.
1. Số đai cần thiết, Z = ?



Phương trình Euler có tính đến tác dụng của lực ly tâm:
,


ở đây: f’=f/sin

Tính Fv: Fv = qm.V2

Qm = qm.g, chọn g = 10m/s2  qm = Qm/g = 0,22 (kg/m)
V = 1.r1 =

 8,3 (m/s)

 Fv = (0,22). (8,3)2 = 15,2 (N)


Tính

1 = 165o = 2,88 (rad);




Xác định lực vòng Ft; Ft = F1 – F2

Dùng ph...
BÀI TẬP CHƯƠNG 2: MA SÁT
A. MỘT SỐ BÀI TẬP VỀ CƠ CẤU ĐAI
I. LÝ THUYẾT
1. Các thông số cơ bản:
- Góc ôm trên bánh dẫn (bánh nhỏ)
- Chiều dài đai:
- L chọn theo tiêu chuẩn, xác định a (khoảng cách trục)
với
2. Lực trên cơ cấu đai:
Hình 1: Lực tác dụng lên đai
; F
t
= F
1
– F
2
Mô men có thể truyền trên đai:
hoặc
Chú ý: Công suất truyền
1
Bài tập chương 2 ma sát - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập chương 2 ma sát - Người đăng: 1st-hunter-hero
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Bài tập chương 2 ma sát 9 10 182