Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập cơ học lưu chất giải sẵn

Được đăng lên bởi Hoàng Hí Hửng
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 23449 lần   |   Lượt tải: 208 lần
Tiểu Luận Cơ Lưu Chất

GVHD: Th.s Nguyễn Sỹ Dũng

LỜI NÓI ĐẦU
Cơ học chất lỏng là ngành khoa học ứng
dụng hết sức cần thiết cho hệ thống đào tạo hầu
hết các loại hình kỹ sư. Trong chương trình của
các Trường Đại Học trong nước ta hiện nay,
bài tập cơ học chất lỏng thường bao gồm các
bài tập ứng dụng thiết thực nhất cho thực tế kỹ
thuật.
Bài tập cơ lưu chất nhằm giúp sinh viên
nâng cao khả năng ứng dụng thực tế, phục vụ
cho sinh viên các ngành kỹ thuật như Xây dựng,
Cơ khí, Hóa, Điện, Địa chất…
Sinh viên thực hiện.

SVTH: Nhóm 10

Trang 1

Tiểu Luận Cơ Lưu Chất

GVHD: Th.s Nguyễn Sỹ Dũng

CHƯƠNG 1:
TÍNH CHẤT LƯU CHẤT

SVTH: Nhóm 10

Trang 2

Tiểu Luận Cơ Lưu Chất

GVHD: Th.s Nguyễn Sỹ Dũng

CHƯƠNG I: TÍNH CHẤT LƯU CHẤT
Bài 1:
Một bình bằng thép có thể tích tăng 1% khi áp suất tăng thêm 70Mpa. Ở điều kiện tiêu chuẩn
P = 101,3Kpa, bình chứa đầy nước 450kg nước. Cho K = 2,06.10 9 pa. Hỏi khối lượng nước
cần thêm vào để tăng áp suất lên thêm 70Mpa.
Bài làm
Ta có:
Vt = Vb + Vnc = (0,450 + x)
Vs = Vb(1 + α) = 0,450(1 + 0,01) = 0,4545
Mắc khác:
K = −W

∆P
∆W

⇒ K = −(0,450 + x )

70.10 6
0,4545 − 0,450 − x

Mà K = 2,06.109
⇒ x = 0,02046 m3 = 20,46kg
Bài 2:
Xác định sự thay đổi thể tích của 3m 3 không khí khi áp suất tăng từ 100Kpa đến 500Kpa.
Không khí ở nhiệt độ 23oC (Xem không khí như là khí lý tưởng)
Bài làm
Không khí là khí lý tưởng: ⇒ PV = Const
P1V1 = P2V2 ⇒ 3.100 = 500.V2
⇒ V2 = 300/500 = 0,6 m3
Vậy ở P2 = 500Kpa ứng với V2 =0,6 m3
Sự thay đổi thể tích: ΔV = V1 – V2 = 2,4 m3

SVTH: Nhóm 10

Trang 3

Tiểu Luận Cơ Lưu Chất

GVHD: Th.s Nguyễn Sỹ Dũng

CHƯƠNG 2:
TĨNH HỌC CHẤT LƯU

SVTH: Nhóm 10

Trang 4

Tiểu Luận Cơ Lưu Chất

GVHD: Th.s Nguyễn Sỹ Dũng

CHƯƠNG II: TĨNH HỌC LƯU CHẤT
Bài 1:
Xác định áp suất tuyệt đối và áp suất dư của không khí trong bình, khi biết: h 1 = 76cm, h2 =
86cm, h3 = 64cm, h4 = 71cm, ρn = 1000kg/m3, δHg = 13,6
Bài làm
Ta có:
PA = PE + γnc (h1 + h2)
PA = PB + γHg.h1
⇒ PE + γnc (h1 + h2) = PB + γHg.h1
(1)
PC = PB + γnc.h3
PC = PD + γHg.h4
⇒ PB + γnc.h3 = PD + γHg.h4
(2)
Từ (1) và (2)
⇒ PE = γHg.h4 - γnc.h3 + γHg.h1 - γnc (h1 + h2)
= γHg (h1 + h4) - γnc (h1 + h2 + h3)
PE = 13,6. 103 .9,81.(0,76 + 0,71) – 1000.9,81.(0,76 + 0,86 + 0,64)
PE = 173,95 Kpa
Vậy: Podư = 173,95 Kpa
Ptđ = 173,95 + 101 = 274,95 Kpa
Bài 2:
Một van bản lề rộng 4m, cao 6m quay quanh trục nằm ngang qua O. Mực nước trung bình ở
trên van 6m.
a) Tính trị số x nhỏ nhất để van không tự động mở ra.
b) Trục O khi đã đặt ở độ cao x min và mực nước xuống tới A, ta phải áp 1 n...
Tiểu Luận Cơ Lưu Chất GVHD: Th.s Nguyễn Sỹ Dũng
LỜI NÓI ĐẦU
học chất lỏng ngành khoa học ứng
dụng hết sức cần thiết cho hệ thống đào tạo hầu
hết các loại hình kỹ sư. Trong chương trình của
các Trường Đại Học trong ớc ta hiện nay,
bài tập học chất lỏng thường bao gồm các
bài tập ng dụng thiết thực nhất cho thực tế kỹ
thuật.
Bài tập lưu chất nhằm giúp sinh viên
nâng cao khả năng ứng dụng thực tế, phục vụ
cho sinh viên các ngành kỹ thuật như Xây dựng,
Cơ khí, Hóa, Điện, Địa chất…
Sinh viên thực hiện.
SVTH: Nhóm 10 Trang 1
Bài tập cơ học lưu chất giải sẵn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập cơ học lưu chất giải sẵn - Người đăng: Hoàng Hí Hửng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Bài tập cơ học lưu chất giải sẵn 9 10 822