Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập cơ học máy

Được đăng lên bởi Ka Na
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 292 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP LỚN SỐ 2 - ĐỀ A
Phương án: ____
Sinh viên:
MSSV:
Ngày nhận: 11.12.2004
Ngày nộp: 22.12.2004
Cho cơ cấu cam cần đẩy đáy bằng với các thông số sau
1. Quy luật gia tốc của cần đẩy cho như đường ____ của hình vẽ sau

s = mm
2. Hành trình cần đẩy của cam
3. Góc áp lực của cơ cấu cam cần đẩy đáy bằng
 100
 di =  ve =
4. Các góc định kỳ
 xa 50 150

0

Nhiệm vụ:
1.
Lập đồ thị biểu diễn các quy luật chuyển động của cần: ds / d và s ( )
2.
Tìm tâm cam
3.
Xác định biên dạng cam
Yêu cầu:
1. Một bản vẽ A3 trong đó vẽ: các quy luật động học của cần, xác định tâm cam, xác định biên
dạng cam (chú ý vẽ đậm 1 vị trí cam)
2. Báo cáo phần tính toán trên giấy A4 gồm: trình tự xác định các đồ thị, tính tỉ lệ xích các trục;
phương pháp xác định tâm cam; cách vẽ biên dạng cam
Tài liệu tham khảo:
1. Lại Khắc Liễm, “Hướng dẫn Thiết kế Môn học Nguyên Lý Máy”, Trường Đào tạo tại chức
Tp. Hồ Chí Minh xuất bản, năm 1984
2. Lại Khắc Liễm, “Giáo trình Cơ học máy”, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh

SỐ LIỆU A

PA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Quy luật gia tốc
a
b
c
d
a
b
c
d
a
b
c
d
a
b
c
d
a
b
c
d
a
b
c
d
a
b
c
d
a
b
c
d
a
b
c
d
a
b
c
d

s (mm)

4
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
6
7
7
7
7
8
8
8
8
9
9
9
9
10
10
10
10
9
9
9
9
8
8
8
8
7
7
7
7

 di  ve (0 )
30
30
30
30
30
30
35
35
35
35
35
35
40
40
40
40
40
40
45
45
45
45
45
45
50
50
50
50
50
50
55
55
55
55
55
55
60
60
60
60

PA
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

Quy luật gia tốc
a
b
c
d
a
b
c
d
a
b
c
d
a
b
c
d
a
b
c
d
a
b
c
d
a
b
c
d
a
b
c
d
a
b
c
d
a
b
c
d

s (mm)

6
6
6
6
5
5
5
5
4
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
6
7
7
7
7
8
8
8
8
9
9
9
9
10
10
10
10
9
9
9
9

 di  ve (0 )
60
60
55
55
55
55
55
55
50
50
50
50
50
50
45
45
45
45
45
45
40
40
40
40
40
40
35
35
35
35
35
35
30
30
30
30
30
30
60
60

BÀI TẬP LỚN SỐ 2 - ĐỀ B
Phương án: ____
Sinh viên:
MSSV:
Ngày nhận: 11.12.2004
Ngày nộp: 22.12.2004

Cho cơ cấu cam cần lắc đáy con lăn với các thông số sau
1. Quy luật gia tốc của cần lắc cho như đường ____ của hình vẽ sau

2.
3.
4.
5.

Góc lắc của cần
Chiều dài của cần
Góc áp lực cho phép
Các góc định kỳ

=

0

l 300mm
[ max ] 400
 di =  ve = 0

 xa 50 150

Nhiệm vụ:
1. Lập đồ thị biểu diễn các quy luật chuyển động của cần: d / d và  ( )
2. Tìm tâm cam
3. Xác định biên dạng cam lý thuyết, biên dạng cam thực tế
Yêu cầu:
1. Một bản vẽ A3 trong đó vẽ: các quy luậ...
BÀI TẬP LỚN SỐ 2 - ĐỀ A
Phương án: ____
Sinh viên:
MSSV:
Ngày nhận: 11.12.2004
Ngày nộp: 22.12.2004
Cho cơ cấu cam cần đẩy đáy bằng với các thông số sau
1. Quy luật gia tốc của cần đẩy cho như đường ____ của hình vẽ sau
2. Hành trình cần đẩy của cam
s
= mm
3. Góc áp lực của cơ cấu cam cần đẩy đáy bằng
0
10
4. Các góc định kỳ
di
=
ve
=
0
00
155
xa
Nhiệm vụ:
1. Lập đồ thị biểu diễn các quy luật chuyển động của cần:
dds /
)(
s
2. Tìm tâm cam
3. Xác định biên dạng cam
Yêu cầu:
1. Một bản vẽ A
3
trong đó vẽ: các quy luật động học của cần, xác định tâm cam, xác định biên
dạng cam (chú ý vẽ đậm 1 vị trí cam)
2. Báo cáo phần tính toán trên giấy A
4
gồm: trình tự xác định các đồ thị, tính tỉ lệ xích các trục;
phương pháp xác định tâm cam; cách vẽ biên dạng cam
Tài liệu tham khảo:
1. Lại Khắc Liễm, Hướng dẫn Thiết kế Môn học Nguyên Máy”, Trường Đào tạo tại chức
Tp. Hồ Chí Minh xuất bản, năm 1984
2. Lại Khắc Liễm, “Giáo trình Cơ học máy”, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh
Bài tập cơ học máy - Trang 2
Bài tập cơ học máy - Người đăng: Ka Na
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Bài tập cơ học máy 9 10 746