Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập dài chi tiết máy

Được đăng lên bởi duoc-trinh-van
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1618 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Bài 2 Truyền động đai

2.1. Khái niệm chung

Truyền động đai thực hiện truyền chuyển động và công
suất giữa các trục nhờ lực ma sát sinh ra trên bề mặt tiếp
xúc giữa các dây đai và bánh đai

2.1.1. Khái niệm
- Truyền động nhờ ma sát giữa dây và bánh đai

1. Bánh đai nhỏ

- Các trục quay có thể song song, cắt hoặc chéo nhau

2. Bánh đai lớn
3. Dây đai

- Cấu tạo: Bánh đai, dây đai, có thể có bánh căng
hoặc bánh dẫn hướng đai
Giáo viên giảng trên lớp

Sinh viên tự nghiên cứu
1

3

Tài liệu tham khảo
2.1.2. Phân loại:
[1]. Nguyễn Trọng Hiệp, Chi tiết máy, tập II, NXB Đại
học và Giáo dục chuyên nghiệp, 1994. (trang 18-39)

-Theo vị trí tương đối giữa các trục:

[2]. Trịnh Chất, Cơ sở Thiết kế máy và Chi tiết máy, Nhà
xuất bản Khoa học kỹ thuật, 1998 (trang 117-133)
[3]. Trịnh Chất, Lê Văn Uyển; Tính toán thiết kế hệ dẫn
động cơ khí, NXB Giáo dục, 1998 (trang 50-73)
[4]. Giáo trình Cơ sở thiết kế máy và Chi tiết máy, Bộ
môn Cơ sở thiết kế máy, trường đại học Kỹ thuật Công
nghiệp, 2001 (trang 31-45)

Truyền động thường

2

4

1

2

-Theo tiết diện đai:

Truyền động chéo

Đai dẹt

Đai thang

5

Đai tròn
7

Đai lược

Đai răng

Truyền động nửa chéo
6

8

3

4

2. Kêt cấu truyền động đai
2.1. Dây đai

b

2

Ưu điểm

1

-Dễ uốn quanh bánh đai

3

h

yo

a. Đai dẹt

4

-Lực quán tính ly tâm nhỏ

bo

ϕ

-Chế tạo đơn giản
Nhược điểm

H×nh 2.2.3: CÊu t¹o d©y ®ai thang

- Mối mối dây đai
-Khả năng truyền tải kém hơn so với đai thang
9

11

b. Đai thang

c. Đai lược
Ưu điểm
-Kết hợp được các ưu điểm của đai dẹt và đai thang
Nhược điểm
-Chế tạo khó khăn

Ưu điểm
-Khả năng tải cao hơn đai dẹt
-Làm việc êm ổn định
Nhược điểm

d. Đai răng

-Khả năng chịu uốn kém

Ưu điểm
-Kết hợp các ưu điểm của BT đai và BT xích
-Không có hiện tượng trượt, không phải bôi trơn

-Lực quán tính ly tâm lớn
-Có sự phân bố tải không đều giữa các dây đai

Nhược điểm
-Chế tạo khó khăn
10

Về 3

5

12

6

δ

δ

B

c)

h

d

H

d

d

B

t

dm

d0

Lm

b)

a)
e

t

e

t

t

ht

ϕ

d
dα

d

c b

t

δ /2

B

e)

d)

H×nh 2.2.4: KÕt cÊu b¸nh ®ai

13

2.2.2 Bánh đai

Về 3

15

Hãy phân loại các loại bộ truyền đai theo các tiêu chí khác
nhau?

- Kết cấu gồm 3 phần chính: Vành, mayơ, lan hoa
- Phương pháp chế tạo: tùy theo đk cụ thể và dạng SX
mà bánh đai có thể được chế tạo bằng phương pháp dập
hoặc đúc, liền khối hoặc ghép. Với đai dẹt, vành bánh đai
được chế tạo hình tang trống để tránh tuột đai.

Trả lời

Ưu nhược điểm và phạm vi sử dụng của bộ truyền đai và
của từng loại đai khác nhau?
Trả lời

- ...
1
1
Bài 2 Truyn động đai
Truyn động đai thchintruyn chuyn động công
sutgiacáctrcnh lcma sátsinhratrênb mttiếp
xúc gia các dây đai và bánh đai
1. Bánh đai nh
2. Bánh đai ln
3. Dây đai
Giáo viên ging trên lp
Sinh viên t nghiên cu
2
[1]. NguynTrng Hip, Chi tiếtmáy, tp II, NXB Đại
hcvàGiáodcchuyênnghip, 1994. (trang 18-39)
[2]. Trnh Cht, Cơ s Thiếtkế máy và Chi tiếtmáy, Nhà
xutbn Khoa hck thut, 1998 (trang 117-133)
[3]. Trnh Cht, Lê VănUyn; Tính toán thiếtkế h dn
động cơ khí, NXB Giáo dc, 1998 (trang 50-73)
[4]. Giáo trình Cơ s thiếtkế máyvàChi tiếtmáy, B
môn Cơ s thiếtk
ế máy, trường đạihcK thut Công
nghip, 2001 (trang 31-45)
Tài liuthamkho
2
3
2.1. Khái nim chung
2.1.1. Khái nim
- Truyn động nhờ ma sát gia dây và bánh đai
-Cáctrc quay có thể song song, cthoc chéo nhau
-Cuto: Bánh đai, dây đai, có thể có bánh căng
hoc bánh dnhướng đai
4
2.1.2. Phân loi:
-Theo v trí tương đốigiacáctrc:
Truyn động thường
Bài tập dài chi tiết máy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập dài chi tiết máy - Người đăng: duoc-trinh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Bài tập dài chi tiết máy 9 10 522