Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập dài : Hệ thống điều khiển từ xa thiết bị điện

Được đăng lên bởi nhutungtcn20
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 270 lần   |   Lượt tải: 2 lần
trêng CAO §¼NG Sè 20/BQP
khoa §IÖN - ®iÖn tö- ®IÖN L¹NH
-o0o-
bµi tËp DµI
®Ò tµi: hÖ thèng ®iÒu khiÓn tõ xa thiÕt bÞ ®iÖn DïNG
V§K 8051
Gi¸o viªn híng dÉn: Cå Nh Tông
Sinh viªn : 







 
!
Líp : TC §iÖn tö CN K13 A&B
Nam ®Þnh t7_2015
Lêi nãi ®Çu
Chóng ta thêng nghe nãi b©y giê lµ thêi ®¹i Kü thuËt sè. Ngoµi m¸y vi tÝnh vµ
m¸y tÝnh bá tói rÊt quen thuéc cßn cã biÕt bao thiÕt bÞ vµ hÖ thèng kü thuËt sè
: §ång ®eo tay , m¸y DVD , ®iÖn tho¹i , thèng ®iÖn tho¹i di ®éng,
c¸c hÖ thèng ®iÒu khiÓn tù ®éng c«ng nghip vv...
Thùc ra tÇm quan träng møc ®é phæ biÕn cña ®iÖn phÇn lín nhê c«ng
lao cña thuËt . thuËt vai trß møc ®é phæ biÕn nh hiÖn nay
nhê nh÷ng u ®iÓm cña ph¸t triÓn cña c«ng nghÖ m¹ch tÝch hîp ( chÕ
t¹o c¸c IC) . §Æc biÖt ra ®êi cña Vi ®iÒu khiÓn - Vi xö lý n¨m 1971 ®· thóc
0
Bài tập dài : Hệ thống điều khiển từ xa thiết bị điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập dài : Hệ thống điều khiển từ xa thiết bị điện - Người đăng: nhutungtcn20
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Bài tập dài : Hệ thống điều khiển từ xa thiết bị điện 9 10 193