Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập dài môn học Lý thuyết điều khiển tự động

Được đăng lên bởi xuanquyen23111992tnut
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 9305 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Bài tập dài môn học
Lý thuyết điều khiển tự động
I.Thiết kế hệ thống điều khiển tự động có:
-Khâu điều chỉnh PID có hàm truyền:
WPID(s)=Kp(1+

1
+Td.s)
Ti.s

-Đối tượng điều khiển là một khâu quán tính bậc nhất và khâu trễ có hàm
truyền :
WĐT(s)= e-Ls/(Ts+1)
-Các tham số L,T của đối tương điều khiển: L=9;T=15
*Sơ đồ khối hệ thống điều khiển như sau:
Kp

Input

+

+

+

1

Ki/s

-

Output

eLs

+

T.s+1

KD.s

Ki=Kp/Ti;
Kd=Kp.Td;
II.Tính toán các tham số Kp,Ti,Td đảm bảo tính ổn định của hệ thống:
-Theo Ziegler-Nichols thì để đảm bảo tính ổn định của hệ thống trên cần có
các tham số Kp,Ti,Td thoả mãn bảng sau ứng với từng bộ điều khiển:
Các bộ điều
khiển
P

Kp

Ti

Td

T/L

∞

0

PI
0.9T/L
L/0.3
0
PID
1.2T/L
2L
0.5L
III.Xét tính ổn định.Tìm các điểm cực và điểm không.
Khảo sát chất lượng của hệ thống với từng khâu điều khiển.
1.Khâu điều khiển P :
a) Chương trình chạy trên MATLAB:
>>L=9;T=15;Kp=T/L;n=3;
>> [n,d]=pade(L,n)

n=
-1.0000 1.3333 -0.7407 0.1646
d=
1.0000 1.3333 0.7407 0.1646
>> Wtre=tf(n,d)
Transfer function:
-s^3 + 1.333 s^2 - 0.7407 s + 0.1646
-----------------------------------s^3 + 1.333 s^2 + 0.7407 s + 0.1646
>> Wdt=tf(1,[T 1])*Wtre
Transfer function:
-s^3 + 1.333 s^2 - 0.7407 s + 0.1646
--------------------------------------------15 s^4 + 21 s^3 + 12.44 s^2 + 3.21 s + 0.1646
>> Wpid=Kp;
>> W=feedback(Wpid*Wdt,1)
Transfer function:
-1.667 s^3 + 2.222 s^2 - 1.235 s + 0.2743
-----------------------------------------------15 s^4 + 19.33 s^3 + 14.67 s^2 + 1.975 s + 0.439
>> [p z]=pzmap(W)
p=
-0.5895 + 0.6817i
-0.5895 - 0.6817i
-0.0549 + 0.1817i
-0.0549 - 0.1817i
z=
0.4086 + 0.3899i

0.4086 - 0.3899i
0.5160
>> step(W)
MATLAB cho kết quả sau:

Hình 1
-Nhận thấy rằng với Kp nhận giá trị trong bảng Ziegler-Nichols thì hệ
thống ổn định với thời gian quá độ là 77.7sec
và chỉ tiêu chất lượng σmax= 42% >20%
b)Chỉnh định lại các tham số của luật điều khiển P
Như vậy với Kp = T/L chưa đạt mức chỉ tiêu yêu cầu là σ max dưới 20%.Ta
chỉnh lại giá trị của Kp bằng 0.5*(T/L) thì được quá trình quá độ của hệ
thống và các điểm cực điểm không mới như sau:(Hình 2)
T=15;L=9;Kp=1.2*(T/L);n=3;Ti=2*L;Td=0.5*L;

Hình 2
Từ đồ thị trên ta có σmax=4.25% < 20% và thời gian quá độ là 59sec<77.7sec
(Thời gian quá độ thực nghiệm Z-N).Vậy với Kp=0.5*(T/L) là đạt yêu cầu.
-Các điểm cực và các điểm không mới:
>> [p z]=pzmap(W)
p=
-1.0096
-0.2899 + 0.1343i
-0.2899 - 0.1343i
-0.0771 + 0.0474i
-0.0771 - 0.0474i

z=

0.4086 + 0.3899i
0.4086 - 0.3899i
0.5160
-0.4208
-0.0792
2.Khâ...
Bài tp dài môn hc
Lý thuyết điu khin t động
I.Thiết kế h thng điu khin t động có:
-Khâu điu chnh PID có hàm truyn:
W
PID
(s)=Kp(1+
sTi.
1
+Td.s)
-Đối tượng điu khin là mt khâu quán tính bc nht và khâu tr có hàm
truyn :
W
ĐT
(s)= e
-Ls
/(Ts+1)
-Các tham s L,T ca đối tương điu khin: L=9;T=15
*Sơ đồ khi h thng điu khin như sau:
Input + + + Output
- +
Ki=Kp/Ti;
Kd=Kp.Td;
II.Tính toán các tham s Kp,Ti,Td đảm bo tính n định ca h thng:
-Theo Ziegler-Nichols thì để đảm bo tính n định ca h thng trên cn có
các tham s Kp,Ti,Td thon bng sau ng vi tng b điu khin:
Các b điu
khin
Kp
Ti Td
P T/L
0
PI 0.9T/L L/0.3 0
PID 1.2T/L 2L 0.5L
III.Xét tính n định.Tìm các đim cc và đim không.
Kho sát cht lượng ca h thng vi tng khâu điu khin.
1.Khâu điu khin P :
a) Chương trình chy trên MATLAB:
>>L=9;T=15;Kp=T/L;n=3;
>> [n,d]=pade(L,n)
Kp
Ki
/
s
KD.s
1
T.s+1
e
-
Ls
Bài tập dài môn học Lý thuyết điều khiển tự động - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập dài môn học Lý thuyết điều khiển tự động - Người đăng: xuanquyen23111992tnut
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Bài tập dài môn học Lý thuyết điều khiển tự động 9 10 183