Ktl-icon-tai-lieu

bài tập dao động trong kỹ thuật

Được đăng lên bởi tranquangthach38@gmail.com
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 2346 lần   |   Lượt tải: 12 lần
BAØI TAÄP DAO ÑOÄNG
Baøi 1
Hình 1.1 dao ñoäng heä 1 baäc töï do.
Ñs.
m
kk
t
m
ak
xx
m
c
x
nn
21
2
2
2
;sin
+
==++
ωω
Baøi 2
Hình 1.2. Dao ñoäng heä moät baäc töï do.
Moät hình truï 1 khoái löôïng m, baùn nh r ñöôïc nhuùng vaøo moät hình
truï 2 chöùa chaát loûng coù baùn kính R, khoái löôïng rieâng d (Hình 1.2).
Thieát laäp phöông trình vi phaân dao ñoäng cuûa khoái truï 1 vaø tính chu
kyø dao ñoäng cuûa noù.
bài tập dao động trong kỹ thuật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập dao động trong kỹ thuật - Người đăng: tranquangthach38@gmail.com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
bài tập dao động trong kỹ thuật 9 10 461