Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập địa chất công trình

Được đăng lên bởi ngothe1993-gmail-com
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 140 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI T P

A CH T CÔNG TRÌNH

Bài 1
M u t r i có
m 22,5%, tr ng l ng th tích 18,6kN/m3, tr ng l ng riêng
3
27kN/m . Tr ng l ng th tích khô tr ng thái ch t nh t là 17,1kN/m3, tr ng thái x p
nh t là 12,4kN/m3. Xác nh tr ng thái c a m u t.
Bài 2
Ch ng minh công th c: γ c =

γ

và γ c = γ s (1 − n)
1+W
M u t tr ng thái t nhiên cân n ng 119,4g, sau khi s y khô hoàn toàn cân n ng 98g. Gi i
h n ch y và gi i h n d o c a t l n l t là 31% và 19%. Xác nh tên và tr ng thái c a t.
Bài 3:
Hai m u

t thí nghi m cho các k t qu sau:
W (%)
∆
γC (kN/m3)
M u1
2,7
16,5
27
M u2
2,68
15,8
20,5
1. Hãy so sánh hàm l ng h t sét c a hai m u t.
2. Tính
r ng, bão hòa, s t c a hai m u t.

WL (%)
45
38,7

WP (%)
25,8
20

Bài 4
M t t ng sét pha ngu n g c tàn tích, l y m u t em thí nghi m thu
c h s r ng 0,8;
tr ng l ng th tích t nhiên 17,6kN/m3. Hãy tính th tích n c c n thêm vào 500m3
t
t tr ng thái bão hòa n c (Sr=1). ∆=2,7
Bài 5:

γ
n
; e = S −1
1− n
γC
r ng c a m u t có th tích 60cm3, sau khi s y khô hoàn toàn m u
Hãy tính h s r ng và
có kh i l ng 89,9g. T tr ng c a t là 2,72, cho g ≈ 10m/s2.

Ch ng minh công th c: e =

Bài 6
M t b d c t. K t qu thí nghi m m u
tr ng l ng th tích t nhiên 16,5kN/m3, tr
43,2%, gi i h n d o 20%.
1. Xác nh tên và tr ng thái c a t.
2. Vào mùa m a, khi n c ch a y l
bao nhiêu? Tr ng thái c a t thay

t mùa khô cho bi t tr ng l ng riêng 27kN/m3,
ng l ng th tích khô 14,6kN/m3, gi i h n ch y
r ng c a t thì tr ng l
i nh th nào?

ng th tích c a

t t ng

Bài 7:
M t m u t tr ng thái t nhiên cân n ng 117g, th tích 60cm3. Thêm 10ml n c vào m u
t, t t tr ng thái gi i h n ch y. S y t n tr ng thái gi i h n d o, kh i l ng m u t
còn 102g. Khi s y khô hoàn toàn kh i l ng m u t còn l i 93g. T tr ng c a t là 2,72.
Xác nh tr ng l ng th tích t nhiên c a t, tr ng l ng th tích khô, tr ng l ng th tích
no n c, tr ng l ng th tích y n i c a t, g i tên và xác nh tr ng thái c a t.
Bài 8
Thí nghi m nén t trong phòng, m u t cao 20mm,
lún theo ng h o bi n d ng là
6mm. M u t thí nghi m có tr ng l ng th tích t nhiên 18,6kN/m3,
m t nhiên 21%.
Gi s
m c a t không i khi b nén, hãy xác nh tr ng l ng th tích khô c a m u t
tr c và sau khi thí nghi m nén nh trên.
-1-

Bài 9
M u t cso ti t di n 105cm2, cao 25cm. Thí nghi m cho n c th m qua m u d
c a áp l c n c th m không i là 85cm. Sau 5 phút, l ng n c th m qua m u
là 700cm3. H i h s th m c a m u t là bao nhiêu mét/ngày (1ngày=24h).

i tác d ng
t thu
c

Bài 10
M u t sét có chi!u cao h0=2,54cm, ti t di n ngang 50cm2. Thí nghi m nén không n hông
cho k t ...
- 1 -
BÀI TP A CHT CÔNG TRÌNH
Bài 1
Mu t ri  m 22,5%, trng lng th tích 18,6kN/m
3
, trng lng riêng
27kN/m
3
. Trng lng th tích khô trng thái cht nht 17,1kN/m
3
, trng thái xp
nht là 12,4kN/m
3
. Xác nh trng thái ca mu t.
Bài 2
Chng minh công thc:
W
c
+
=
1
γ
γ
)1( n
sc
=
γ
γ
Mu t trng thái t nhiên cân nng 119,4g, sau khi sy khô hoàn toàn cân nng 98g. Gii
hn chy và gii hn do ca t ln lt là 31% và 19%. Xác nh tên và trng thái ca t.
Bài 3:
Hai mu t thí nghim cho các kt qu sau:
γ
C
(kN/m
3
)
W (%) W
L
(%) W
P
(%)
Mu 1 2,7 16,5 27 45 25,8
Mu 2 2,68 15,8 20,5 38,7 20
1. Hãy so sánh hàm lng ht sét ca hai mu t.
2. Tính  rng,  bão hòa,  st ca hai mu t.
Bài 4
Mt tng sét pha ngun gc tàn tích, ly mu t em thí nghim thu c h s rng 0,8;
trng lng th tích t nhiên 17,6kN/m
3
. Hãy tính th tích nc cn thêm vào 500m
3
 t
t trng thái bão hòa nc (S
r
=1). =2,7
Bài 5:
Chng minh công thc:
n
n
e
=
1
;
1=
C
S
e
γ
γ
Hãy tính h s rng  rng ca mu t có th tích 60cm
3
, sau khi sy khô hoàn toàn mu
có khi lng 89,9g. T trng ca t là 2,72, cho g 10m/s
2
.
Bài 6
Mt b dc t. Kt qu thí nghim mu t mùa khô cho bit trng lng riêng 27kN/m
3
,
trng lng th tích t nhiên 16,5kN/m
3
, trng lng th tích khô 14,6kN/m
3
, gii hn chy
43,2%, gii hn do 20%.
1. Xác nh tên và trng thái ca t.
2. Vào mùa ma, khi nc cha y l rng ca t thì trng lng th tích ca t tng
bao nhiêu? Trng thái ca t thay i nh th nào?
Bài 7:
Mt mu t trng thái t nhiên cân nng 117g, th ch 60cm
3
. Thêm 10ml nc vào mu
t, t t trng thái gii hn chy. Sy t n trng thái gii hn do, khi lng mu t
còn 102g. Khi sy khô hoàn toàn khi lng mu t còn li 93g. T trng ca t 2,72.
Xác nh trng lng th tích t nhiên ca t, trng lng th tích khô, trng lng th tích
no nc, trng lng th tích y ni ca t, gi tên và xác nh trng thái ca t.
Bài 8
Thí nghim nén t trong phòng, mu t cao 20mm,  lún theo ng h o bin dng
6mm. Mu t thí nghim trng lng th tích t nhiên 18,6kN/m
3
,  m t nhiên 21%.
Gi s  m ca t không i khi b nén, hãy xác nh trng lng th tích khô ca mu t
trc và sau khi thí nghim nén nh trên.
Bài tập địa chất công trình - Trang 2
Bài tập địa chất công trình - Người đăng: ngothe1993-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Bài tập địa chất công trình 9 10 506