Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập hệ thống MIMO

Được đăng lên bởi 41001203
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 417 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1. Nêu các lợi ích của hệ thống MIMO
2. Định nghĩa độ lợi mã hóa, độ lợi phân tập, độ lợi ghép kênh
3. Định nghĩa sự tương nhượng giữa độ lợi ghép kênh và độ lợi
4. Nêu các kỹ thuật kết hợp để đạt phân tập thu
5. Nêu các loại phân tập
6. Xác định độ lợi mã hóa ở BER=10-3, 10-4, 10-5, 10-6
0

10

Uncoded
Coded

-1

10

-2

10

-3

BER

10

-4

10

-5

10

-6

10

-7

10

-8

10

0

5

10

15
SNR (dB)

20

7. Cho tỷ lệ bit lỗi:

BER 

32

 SNR 

Xác định độ lợi mã hóa, độ lợi phân tập.
Vẽ sự tương nhượng giữa độ lợi ghép kênh và độ lợi.
8. Cho hệ thống như sau:

4

25

30

H=[ 0.5377 + 0.6715i -1.3077 + 1.0347i -1.3499 + 0.8884i -0.2050 + 1.4384i
1.8339 - 1.2075i -0.4336 + 0.7269i 3.0349 - 1.1471i -0.1241 + 0.3252i
-2.2588 + 0.7172i 0.3426 - 0.3034i 0.7254 - 1.0689i 1.4897 - 0.7549i
0.8622 + 1.6302i 3.5784 + 0.2939i -0.0631 - 0.8095i 1.4090 + 1.3703i
0.3188 + 0.4889i 2.7694 - 0.7873i 0.7147 - 2.9443i 1.4172 - 1.7115i]
a) Xác định V, U.
b) Biết tỷ số công suất phát trên nhiễu là 10dB. Tính tổng dung lượng hệ thống với mô hình cấp phát
công suất đều nhau.
c) Với việc cấp phát công suất theo water-filling, tính tổng dung lượng hệ thống.

...
1. Nêu các li ích ca h thng MIMO
2. Định nghĩa độ li mã hóa, độ li phân tập, độ li ghép kênh
3. Định nghĩa sự tương nhượng giữa độ lợi ghép kênh và độ li
4. Nêu các k thut kết hợp để đạt phân tp thu
5. Nêu các loi phân tp
6. Xác định độ li mã hóa BER=10
-3
, 10
-4
, 10
-5
,
10
-6
7. Cho t l bit li:
4
32
BER
SNR
Xác định độ li mã hóa, độ li phân tp.
V s tương nhượng giữa độ lợi ghép kênh và độ li.
8. Cho h thống như sau:
0 5 10 15 20 25 30
10
-8
10
-7
10
-6
10
-5
10
-4
10
-3
10
-2
10
-1
10
0
BER
SNR (dB)
Uncoded
Coded
Bài tập hệ thống MIMO - Trang 2
Bài tập hệ thống MIMO - Người đăng: 41001203
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bài tập hệ thống MIMO 9 10 170