Ktl-icon-tai-lieu

bài tập hóa công 1

Được đăng lên bởi datbk56
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 2051 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Bμi tËp t¹i líp
Häc phÇn 1

I.

PhÇn thuû tÜnh
1. Axit formic ë 20°C ®−îc ®ùng trong b×nh kÝn cã ¸p suÊt 1,5at. Mét ¸p kÕ ®−îc g¾n
trªn thμnh b×nh ®Ó ®o ¸p suÊt d− c¸ch mÆt tho¸ng 3 m. TÝnh ¸p suÊt d− cña chÊt láng
t¹i n¬i ®Æt ¸p kÕ?
2. Một thiết bị được gắn với ống có độ chân không 0,815 at. Ống được nhúng ngập
trong bể nước để hở. Tính chiều cao mức nước trong ống?
3. Một áp kế chữ U gắn vào 2 điểm của bình chứa cách nhau (theo chiều thẳng đứng)
20mm, có chênh lệch mức thuỷ ngân là 30 mm. Tính chênh lệch áp suất tại hai
điểm P1 và P2 (nơi đặt áp kế) khi bình chứa nước và chứa axeton ở 20°C?
4. Một bể bioga tạo khí metan được cấu tạo bởi một thùng chứa nước trên có nắp cũng
là một cái thùng úp ngược (hình 1) có đường kính 5m và khối lượng có tải là 3 tấn.
Tính áp lực của khí metan để nâng nắp thùng lên?

Hình 1

Hình 2

D:\Data Tan in T61 as of 31 October 2008\Auf der Bearbeitung\Jobs\Bach khoa Ha noi\Day
HC I\Chem Eng\Bai tap HC1tren lop.doc

1

5. Một ống khói cao 30m. Nhiệt độ trung bình của khói khi ra là 300°C. Nhiệt độ
ngoài trời 30°C. Khối lượng riêng của khói lò được coi bằng khối lượng riêng của
không khí ở 300°C. Cho khối lượng riêng của không khí ở 0°C là 0,1318 kg/m3.
Tính sự chênh lệch áp suất giữa P1 và P2 trong lò (hình 2)?
6. Một bình kín có áp suất P nối với hai ống thuỷ tinh. Một ống kín đầu có áp suất P0
= 0 và ống hở đầu B (hình 3) .
Tính chiều cao h2 của cột thuỷ ngân ở ống A, nếu ở ống B có hiệu số mực thuỷ
ngân là h1?
Cho ρtng = 13600 kg/m3; h1 = 30 cm.
Pa = 735,6 mmHg = 1at = 9,81.104 N/m2.

Hình 3

Hình 4

7. Trong thiết bị phân ly dầu nước (hình 4). Mực nước được cố định ở phần đáy nón.
Tính chiều cao hn để mặt nước A-B không đổi?
Cho : khối lượng riêng của dầu ρd = 805,3 kg/m3; của nước ρn = 1020 kg/m3;
chiều cao mức dầu hd = 300 mm.

D:\Data Tan in T61 as of 31 October 2008\Auf der Bearbeitung\Jobs\Bach khoa Ha noi\Day
HC I\Chem Eng\Bai tap HC1tren lop.doc

2

II.

PhÇn thuû ®éng
1. M ột dòng khí chảy qua ống dẫn có kích thước 86×3 mm ở áp suất thường. Nếu
dòng khí chảy qua có cùng lưu lượng và vận tốc, nhưng ở áp suất dư 5 at, thì đường
kính ống dẫn là bao nhiêu ? Biết rằng khối lượng riêng của khí ở áp suất dư 5 at lớn
gấp 6 lần ở áp suất thường.
2. Một chất lỏng có khối lượng riêng 1200 kg/m3, độ nhớt 1,2.10-3kg/ms chảy qua
phần vành khăn giữa hai ống lồng nhau có cùng tâm với lưu lượng 4000kg/h. Xác
định chế độ chảy của chất lỏng?
Biết đường kính ống trong 25×2mm và ống ngoài 51 × 2,5 mm.
3. Hai ống dẫn có đường kính d1 =...
D:\Data Tan in T61 as of 31 October 2008\Auf der Bearbeitung\Jobs\Bach khoa Ha noi\Day
HC I\Chem Eng\Bai tap HC1tren lop.doc
1
Bμi tËp t¹i líp
Häc phÇn 1
I. PhÇn thuû tÜnh
1. Axit formic ë 20°C ®îc ®ùng trong b×nh kÝn cã ¸p suÊt 1,5at. Mét ¸p kÕ ®îc g¾n
trªn thμnh b×nh ®Ó ®o ¸p suÊt d c¸ch mÆt tho¸ng 3 m. TÝnh ¸p suÊt d cña chÊt láng
t¹i n¬i ®Æt ¸p kÕ?
2. Mt thiết b được gn vi ng có độ chân không 0,815 at. ng được nhúng ngp
trong b nước để h. Tính chiu cao mc nước trong ng?
3. Mt áp kế ch U gn vào 2 đim ca bình cha cách nhau (theo chiu thng đứng)
20mm, có chênh l
ch mc thu ngân là 30 mm. Tính chênh lch áp sut ti hai
đim P
1
và P
2
(nơi đặt áp kế) khi bình cha nước và cha axeton 20°C?
4. Mt b bioga to khí metan đưc cu to bi mt thùng cha nước trên có np cũng
là mt cái thùng úp ngược (hình 1) có đường kính 5m và khi lượng có ti là 3 tn.
Tính áp lc ca khí metan để nâng np thùng lên?
Hình 1
Hình 2
bài tập hóa công 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập hóa công 1 - Người đăng: datbk56
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
bài tập hóa công 1 9 10 157