Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập hóa đại cương A_ Nguyễn Văn Tuấn_ĐH Bách khoa TPHCM

Được đăng lên bởi Tuấn Nguyễn
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 714 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chöông 1. CAÁU TAÏO NGUYEÂN TÖÛ
1.1
Choïn caâu sai: Phaân töû gam cuûa moät chaát laø:
a) Khoái löôïng tính baèng gam cuûa chaát ñoù, coù soá ño baèng phaân töû löôïng cuûa noù.
b) Khoái löôïng cuûa moät phaân töû chaát ñoù, tính baèng ñôn vò cacbon.
c) Khoái löôïng tính baèng gam cuûa moät mol chaát ñoù.
d) Laø khoái löôïng tính baèng gam cuûa 22,4 lít chaát ñoù khi noù ôû theå khí.
1.2
Ñieàn töø chính xaùc: Ñieàn vaøo khoaûng ... cuïm töø chính xaùc nhaát.
Moät mol chaát laø löôïng chaát chöùa 6,023.1023 … cuûa chaát.
a) Phaân töû
c) Tieåu phaân caáu truùc
b) Ion
d) Nguyeân töû
1.3
Phaûn öùng hoùa hoïc coù nhöõng bieåu hieän naøo trong caùc bieåu hieän sau:
1) Bieán ñoåi traïng thaùi taäp hôïp cuûa moät
4) Bieán ñoåi daïng cuûa chaát raén.
chaát rieâng leû.
5) Bieán ñoåi maøu.
2) Giaûi phoùng khí.
6) Phaùt nhieät hay thu nhieät.
3) Taïo thaønh keát tuûa.
a) 1,2,3,4
b) 2,3,4,6
c) 1,2,3,6
d) 2,3,5,6
1.4
Choïn caâu sai :
a) Quang phoå nguyeân töû laø quang phoå lieân tuïc.
b) Nguyeân töû ñöôïc taïo thaønh töø caùc haït cô baûn laø neutron, proton vaø electron.
c) Kính thöôùc cuûa haït nhaân raát nhoû so vôùi kích thöôùc cuûa nguyeân töû.
d) Haït nhaân cuûa nguyeân töû khoâng thay ñoåi trong caùc phaûn öùng hoùa hoïc thoâng
thöôøng (tröø phaûn öùng haït nhaân).
1.5
Trong caùc phaùt bieåu cho sau ñaây, caùc phaùt bieåu ñuùng laø:
1) Caùc nguyeân töû coù cuøng ñieän tích haït nhaân Z vaø coù soá khoái A khaùc nhau ñöôïc goïi laø
caùc ñoàng vò.
2) Haït nhaân nguyeân töû cuûa caùc ñoàng vò cuûa moät nguyeân toá coù soá nôtron khaùc nhau.
3) Nguyeân töû löôïng cuûa moät nguyeân toá trong baûng heä thoáng tuaàn hoaøn laø trung bình
coäng cuûa nguyeân töû löôïng cuûa caùc ñoàng vò theo tyû leä toàn taïi trong töï nhieân.
4) Tröø ñoàng vò coù nhieàu nhaát cuûa moät nguyeân toá X, caùc ñoàng vò khaùc ñeàu laø nhöõng
ñoàng vò phoùng xaï.
5) Caùc ñoàng vò cuûa cuøng moät nguyeân toá thì gioáng nhau veà taát caû caùc tính chaát lyù, hoùa
hoïc.
a) 1,5
b) 1, 2, 3
c) 1,2
d) 1,4,5
1.6
Choïn phaùt bieåu sai veà kieåu nguyeân töû Bohr aùp duïng cho nguyeân töû Hidro hoaëc
caùc ion gioáng Hidro (ion chæ coù 1 electron)
a) Khi chuyeån ñoäng treân quyõ ñaïo Bohr, naêng löôïng cuûa electron khoâng thay ñoåi.
b) Böùc xaï phaùt ra khi electron chuyeån töø möùc naêng löôïng Ed xuoáng möùc naêng
E − Ec
löôïng Ec coù böôùc soùng λ baèng : λ = d
h

1

c) Electron khoái löôïng m, chuyeån ñoäng vôùi toác ñoä v treân quyõ ñaïo Bohr baùn kính r,
nh
coù ñoä lôùn cuûa momen ñoäng löôïng: mv...
Chöông 1. CAÁU TAÏO NGUYEÂN TÖÛ
1.1 Choïn caâu sai: Phaân töû gam cuûa moät chaát laø:
a) Khoái löôïng tính baèng gam cuûa chaát ñoù, coù soá ño baèng phaân töû löôïng cuûa noù.
b) Khoái löôïng cuûa moät phaân töû chaát ñoù, tính baèng ñôn vò cacbon.
c) Khoái löôïng tính baèng gam cuûa moät mol chaát ñoù.
d) Laø khoái löôïng tính baèng gam cuûa 22,4 lít chaát ñoù khi noù ôû theå khí.
1.2 Ñieàn töø chính xaùc: Ñieàn vaøo khoaûng ... cuïm töø chính xaùc nhaát.
Moät mol chaát laø löôïng chaát chöùa 6,023.10
23
… cuûa chaát.
a) Phaân töû
b) Ion
c) Tieåu phaân caáu truùc
d) Nguyeân töû
1.3 Phaûn öùng hoùa hoïc coù nhöõng bieåu hieän naøo trong caùc bieåu hieän sau:
1) Bieán ñoåi traïng thaùi taäp hôïp cuûa moät
chaát rieâng leû.
2) Giaûi phoùng khí.
3) Taïo thaønh keát tuûa.
4) Bieán ñoåi daïng cuûa chaát raén.
5) Bieán ñoåi maøu.
6) Phaùt nhieät hay thu nhieät.
a) 1,2,3,4 b) 2,3,4,6 c) 1,2,3,6 d) 2,3,5,6
1.4 Choïn caâu sai :
a) Quang phoå nguyeân töû laø quang phoå lieân tuïc.
b) Nguyeân töû ñöôïc taïo thaønh töø caùc haït cô baûn laø neutron, proton vaø electron.
c) Kính thöôùc cuûa haït nhaân raát nhoû so vôùi kích thöôùc cuûa nguyeân töû.
d) Haït nhaân cuûa nguyeân töû khoâng thay ñoåi trong caùc phaûn öùng hoùa hoïc thoâng
thöôøng (tröø phaûn öùng haït nhaân).
1.5 Trong caùc phaùt bieåu cho sau ñaây, caùc phaùt bieåu ñuùng laø:
1) Caùc nguyeân töû coù cuøng ñieän tích haït nhaân Z vaø coù soá khoái A khaùc nhau ñöôïc goïi laø
caùc ñoàng vò.
2) Haït nhaân nguyeân töû cuûa caùc ñoàng vò cuûa moät nguyeân toá coù soá nôtron khaùc nhau.
3) Nguyeân töû löôïng cuûa moät nguyeân toá trong baûng heä thoáng tuaàn hoaøn laø trung bình
coäng cuûa nguyeân töû löôïng cuûa caùc ñoàng vò theo tyû leä toàn taïi trong töï nhieân.
4) Tröø ñoàng vò coù nhieàu nhaát cuûa moät nguyeân toá X, caùc ñoàng vò khaùc ñeàu laø nhöõng
ñoàng vò phoùng xaï.
5) Caùc ñoàng vò cuûa cuøng moät nguyeân toá thì gioáng nhau veà taát caû caùc tính chaát lyù, hoùa
hoïc.
a) 1,5 b) 1, 2, 3 c) 1,2 d) 1,4,5
1.6 Choïn phaùt bieåu sai veà kieåu nguyeân töû Bohr aùp duïng cho nguyeân töû Hidro hoaëc
caùc ion gioáng Hidro (ion chæ coù 1 electron)
a) Khi chuyeån ñoäng treân quyõ ñaïo Bohr, naêng löôïng cuûa electron khoâng thay ñoåi.
b) Böùc xaï phaùt ra khi electron chuyeån töø möùc naêng löôïng E
d
xuoáng möùc naêng
löôïng E
c
coù böôùc soùng λ baèng :
h
EE
cd
=λ
1
Bài tập hóa đại cương A_ Nguyễn Văn Tuấn_ĐH Bách khoa TPHCM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập hóa đại cương A_ Nguyễn Văn Tuấn_ĐH Bách khoa TPHCM - Người đăng: Tuấn Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Bài tập hóa đại cương A_ Nguyễn Văn Tuấn_ĐH Bách khoa TPHCM 9 10 56