Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập kĩ thuật số

Được đăng lên bởi Hồ Tuấn
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 314 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài tập Điện Tử Số

CHƯƠNG: CÁC HỆ SỐ ĐẾM
Bài 1: Đổi các số Nhị phân (binary) sau sang số Thập phân và số Thập
lục phân (Hex):
a. 1011
b. 11011
c.101100
d. 11110110
Bài 2: Đổi các số Thập phân sau sang số nhị phân và số Hex:
a. 13
b. 37
c. 18
d. 55
Bài 3: Đổi các số Hex sau sang số Nhị phân và số Thập phân:
a. A7
b. 5B
c. 7F
d. BC
Bài 4: Cho biết mã BCD (Binary Coded Decimal) của các số Thập
phân sau:
a. 8
b. 18
c. 92
d. 157
Bài 5: Thực hiện phép cộng hai số Nhị phân sau:
a. 110 và 1011
b. 1001 và 1111
c. 10110 và 10111
d. 110011 và 110111
Bài 6: Thực hiện phép cộng hai số Hex sau:
a. 7B và 12
b. 3A và 7F
c. F3 và AE
d. D9 và 9D
Bài 7: Thực hiện phép cộng 2 số BCD sau:
a. 0010 và 0111
b. 0110 0001 và 0001 0011
c. 1001 và 1000
d. 0011 0110 và 1001
Bài 8: Cho biết dung lượng của bộ nhớ có tầm địa chỉ sau:
a. 000H ÷ 7FF H
b. 000 H ÷ FFF H
c. 0000 H÷ 1FFF H d. 800 H÷ FFF H


1

Bài tập Điện Tử Số

CHƯƠNG: CỔNG LOGIC CƠ BẢN &
ĐẠI SỐ HÀM BOOLE
Bài 1: Lập bảng hoạt động của cổng AND 3 ngõ vào, cổng OR 3 ngõ
vào, cổng NAND 3 ngõ vào và cổng NOR 3 ngõ vào.
Bài 2: Vẽ sơ đồ mạch:
Y1 = C B A + (C + B ) A + (C ⊕ B ) A

Y2 = DCBA + DC B A + DC B A + DC B A

Bài 3: Lập bảng hoạt động của mạch số, có ngõ ra sau:
Y = B A + C ⊕ D. A + D.C.B

Bài 4: Cho mạch số có ngõ ra như sau:
Y = CA + (C + B ).(C ⊕ A)

a. Vẽ sơ đồ mạch
b. Lập bảng hoạt động
Bài 5: Cho biểu thức logic sau:
f1 = ∑CBA (0,2,4,6)

f 2 = ∑ DCBA (1,3,5,9,11)

a. Dùng bìa Karnough rút gọn biểu thức trên.
b. Vẽ sơ đồ mạch.
Bài 6: Cho mạch số có các ngõ ra như sau:
f 1 = ∑ (0,2,3,4,6,8,10,11,12,14)

f 2 = DC B A + DC B A + DCB A + DC B A + DCBA + B A
f 3 = A(C ⊕ B ) + (C + A).B

a.
b.
c.
d.

Rút gọn.
Vẽ sơ đồ mạch dùng các cổng logic cơ bản.
Vẽ sơ đồ mạch chỉ dùng NAND 2 ngõ vào.
Vẽ sơ đồ mãch chỉ dùng NOR 2 ngõ vào.2

Bài tập Điện Tử Số

CHƯƠNG: THIẾT KẾ MẠCH LOGIC
Bài 1: Thiết kế mạch có ngõ ra Y = 1 khi ngõ vào 4 bit là số NP lẽ
(VD: DCBA = 0001,0011,0101,…,1111)
Bài 2: Thiết kế mạch phát hiện số BCD.
Bài 3: a. Thiết kế mạch cộng 2 số NP có nhớ 1 bit.
b.Thiết kế mạch cộng 2 số NP 4 bit có nhớ từ mạch câu 3a.
c. Thiết kế mạch cộng 2 số NP 8bit có nhớ từ mạch câu 3a.
Bài 4: a. Thiết kế mạch so sánh 2 số NP 1 bit.
b.Thiết kế mạch so sánh 2 số NP 2 bit.
Bài 5: Cho mạch chuyển đổi mã BCD sang led 7 đoạn A chung.
a. Lập biểu thức ngõ ra của a,b,c,d,e,f,g.
b. Vẽ mạch.
Bài 6: Tương tự bài 5 với mạch chuyển đổi mã BCD sang led 7 đoạn K
chung.
Bài 7: a. Thiết kế mạch ch...
Bài tp Đin T S
http://www.ebook.edu.vn 1
CHƯƠNG: CÁC H S ĐẾM
Bài 1
: Đổi các s Nh phân (binary) sau sang s Thp phân và s Thp
lc phân (Hex):
a. 1011 b. 11011
c.101100 d. 11110110
Bài 2
: Đổi các s Thp phân sau sang s nh phân và s Hex:
a. 13 b. 37
c. 18 d. 55
Bài 3
: Đổi các s Hex sau sang s Nh phân và s Thp phân:
a. A7 b. 5B
c. 7F d. BC
Bài 4
: Cho biết mã BCD (Binary Coded Decimal) ca các s Thp
phân sau:
a. 8 b. 18
c. 92 d. 157
Bài 5
: Thc hin phép cng hai s Nh phân sau:
a. 110 và 1011 b. 1001 và 1111
c. 10110 và 10111 d. 110011 và 110111
Bài 6
: Thc hin phép cng hai s Hex sau:
a. 7B và 12 b. 3A và 7F
c. F3 và AE d. D9 và 9D
Bài 7
: Thc hin phép cng 2 s BCD sau:
a. 0010 và 0111 b. 0110 0001 và 0001 0011
c. 1001 và 1000 d. 0011 0110 và 1001
Bài 8
: Cho biết dung lượng ca b nh có tm địa ch sau:
a. 000H ÷ 7FF H b. 000 H ÷ FFF H
c. 0000 H÷ 1FFF H d. 800 H÷ FFF H
Bài tập kĩ thuật số - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập kĩ thuật số - Người đăng: Hồ Tuấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Bài tập kĩ thuật số 9 10 38