Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập kỹ thuật nhiệt

Được đăng lên bởi Đinh Thế Hùng
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 5016 lần   |   Lượt tải: 108 lần
1
PGS.PTS. Bïi H¶i - PTS. Hoµng Ngäc §ång
Bµi tËp
Kü thuËt nhiÖt
Nhµ xuÊt b¶n khoa häc vµ kü thuËt
Hµ néi -1999
Bài tập kỹ thuật nhiệt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập kỹ thuật nhiệt - Người đăng: Đinh Thế Hùng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
Bài tập kỹ thuật nhiệt 9 10 756