Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TẬP LẬP TRÌNH ASSEMBLY

Được đăng lên bởi phantoan2741990-gmail-com
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1840 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BÀI TẬP LẬP TRÌNH ASSEMBLY
1. Viết chương trình nhập vào hai số nguyên không âm có tổng nhỏ hơn 10, tính tổng
hai số và đưa tổng ra màn hình. Yêu cầu: Khi tính tổng chỉ được sử dụng các thanh
ghi, không được sử dụng bộ nhớ.
2. Viết chương trình nhập vào hai số nguyên không âm có giá trị nhỏ hơn 10, tính
tổng hai số và đưa tổng ra màn hình.
3. Viết chương trình nhập vào hai số nhị phân (<=8 bit) biểu diễn các số nguyên
không dấu, tính tổng hai số và đưa tổng ra màn hình dưới dạng số nhị phân với
đúng số bit của nó.
4. Viết chương trình nhập vào một số nguyên có giá trị từ -32768 đến 32767, sau đó
đưa số nhập vào ra màn hình dưới dạng số nhị phân 16 bit có tách thành từng nhóm
4 bit.
5. Viết chương trình nhập vào một số nguyên không âm có giá trị từ 0 đến 65535, sau
đó đưa số nhập vào ra màn hình dưới dạng số nhị phân với đúng số bit của nó.
6. Viết chương trình nhập vào một số nguyên không âm có giá trị từ 0 đến 65535, sau
đó đưa số nhập vào ra màn hình dưới dạng số hex có 4 chữ số.
7. Viết chương trình nhập vào một số nguyên không âm có giá trị từ 0 đến 65535, sau
đó đưa số nhập vào ra màn hình dưới dạng số hex với đúng số chữ số biểu diễn nó.
8. Viết chương trình nhập vào một số nhị phân (<=16 bit) biểu diễn các số nguyên
không dấu, sau đó đưa ra màn hình dưới dạng số thập phân.
9. Viết chương trình nhập vào một số nhị phân (<=8 bit) biểu diễn các số nguyên có
dấu, sau đó đưa ra màn hình dưới dạng số thập phân.
10. Viết chương trình nhập vào một số nhị phân (<=16 bit) biểu diễn các số nguyên
không dấu, sau đó đưa ra màn hình dưới dạng số hex có 4 chữ số.
11. Viết chương trình nhập vào một số nhị phân (<=16 bit) biểu diễn các số nguyên
không dấu, sau đó đưa ra màn hình dưới dạng số hex với đúng số chữ số biểu diễn
nó.
12. Viết chương trình nhập vào một số hex (<=4 số) biểu diễn các số nguyên không
dấu, sau đó đưa ra màn hình dưới dạng số thập phân.
13. Viết chương trình nhập vào một số hex (<=4 số) biểu diễn các số nguyên không
dấu, sau đó đưa ra màn hình dưới dạng số nhị phân.
14. Viết chương trình tính diện tích và chu vi hình chữ nhật có hai cạnh a, b là hai số
nguyên dương một chữ số được nhập vào từ bàn phím. Đưa các kết quả ra màn
hình.

By Ngo Cong Thang

15. Viết chương trình nhập vào một xâu ký tự cho đến khi gặp ENTER. Xoá màn
hình và đưa ra giữa màn hình xâu đảo của xâu nhập đã nhập vào.
16. Viết chương trình nhập vào một xâu chữ cái cho đến khi gặp ENTER. Đếm xem
trong xâu có bao nhiêu chữ ‘a’ hoặc ‘A’. Đưa kết quả ra màn hình.
17. Viết chương...
By Ngo Cong Thang
BÀI TP LP TRÌNH ASSEMBLY
1. Viết chương trình nhp vào hai s nguyên không âm có tng nh hơn 10, tính tng
hai sđưa tng ra màn hình. Yêu cu: Khi tính tng ch được s dng các thanh
ghi, không được s dng b nh.
2. Viết chương trình nhp vào hai s nguyên không âm có giá tr nh hơn 10, tính
tng hai sđưa tng ra màn hình.
3. Viết chương trình nhp vào hai s nh phân (<=8 bit) biu din các s nguyên
không d
u, tính tng hai sđưa tng ra màn hình dưới dng s nh phân vi
đúng s bit ca nó.
4. Viết chương trình nhp vào mt s nguyên có giá tr t -32768 đến 32767, sau đó
đưa s nhp vào ra màn hình dưới dng s nh phân 16 bit có tách thành tng nhóm
4 bit.
5. Viết chương trình nhp vào mt s nguyên không âm có giá tr t 0 đến 65535, sau
đó đưa s nhp vào ra màn hình dưới dng s nh phân vi
đúng s bit ca nó.
6. Viết chương trình nhp vào mt s nguyên không âm có giá tr t 0 đến 65535, sau
đó đưa s nhp vào ra màn hình dưới dng s hex có 4 ch s.
7. Viết chương trình nhp vào mt s nguyên không âm có giá tr t 0 đến 65535, sau
đó đưa s nhp vào ra màn hình dưới dng s hex vi đúng s ch s biu din nó.
8. Viết chương trình nhp vào mt s
nh phân (<=16 bit) biu din các s nguyên
không du, sau đó đưa ra màn hình dưới dng s thp phân.
9. Viết chương trình nhp vào mt s nh phân (<=8 bit) biu din các s nguyên có
du, sau đó đưa ra màn hình dưới dng s thp phân.
10. Viết chương trình nhp vào mt s nh phân (<=16 bit) biu din các s nguyên
không du, sau đó đưa ra màn hình dưới dng s hex có 4 ch s.
11.
Viết chương trình nhp vào mt s nh phân (<=16 bit) biu din các s nguyên
không du, sau đó đưa ra màn hình dưới dng s hex vi đúng s ch s biu din
nó.
12. Viết chương trình nhp vào mt s hex (<=4 s) biu din các s nguyên không
du, sau đó đưa ra màn hình dưới dng s thp phân.
13. Viết chương trình nhp vào mt s hex (<=4 s) biu di
n các s nguyên không
du, sau đó đưa ra màn hình dưới dng s nh phân.
14. Viết chương trình tính din tích và chu vi hình ch nht có hai cnh a, b là hai s
nguyên dương mt ch s được nhp vào t bàn phím. Đưa các kết qu ra màn
hình.
BÀI TẬP LẬP TRÌNH ASSEMBLY - Trang 2
BÀI TẬP LẬP TRÌNH ASSEMBLY - Người đăng: phantoan2741990-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
BÀI TẬP LẬP TRÌNH ASSEMBLY 9 10 920