Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập liên kết hàn đầu nối thép

Được đăng lên bởi tintruong27
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 563 lần   |   Lượt tải: 4 lần
1
N=120KN
e=100
N=120KN
320
1212
286
12
H×nh 2.12
Chương 2: Liên kết
VÝ dô 2.1:
KiÓm tra kh¶ n¨ng chÞu lùc cho liªn kÕt hµn ®èi ®Çu nèi 2 b¶n thÐp kÝch th−íc (320x12)mm
nh− h×nh vÏ 2.12. BiÕt liªn kÕt chÞu lùc kÐo N=120KN ®−îc ®Æt lÖch t©m 1 ®o¹n e = 10cm. dông vËt
liÖu thÐp CCT34s cã f=2100daN/cm
2
; que hµn N42 cã f
wt
= 1800 daN/cm
2
; γ
C
=1;
Bµi lµm:
Do lùc trôc ®Æt lÖch t©m 1 ®o¹n e = 10cm, sinh ra m«men:
M = Ne = 120.10 = 1200 KNcm = 120000 daNcm.
ChiÒu dµi tÝnh to¸n cña ®−êng hµn:
l
w
= b – 2t = 32 – 2.1,2 = 29,6 cm;
M«men kh¸ng uèn cña ®−êng hµn:
)(23,175
6
2,1.6,29
6
2
2
2
cm
hl
W
fw
w
===
DiÖn tÝch cña ®−êng hµn:
A
w
= l
w
.t = 29,6.1,2 = 35,52 (cm
2
)
Kh¶ n¨ng chÞu lùc cña ®−êng hµn:
)/(1800)/(65,1022
52,35
12000
23,175
120000
22
cmdaNfcmdaN
A
N
W
M
cwt
=<=+=+=
γσ
VËy liªn kÕt ®¶m b¶o kh¶ n¨ng chÞu lùc.
VÝ dô 2.2:
X¸c ®Þnh lùc lín nhÊt t¸c dông lªn liªn kÕt hµn ®èi ®Çu xiªn i 2 n thÐp kÝch th−íc
(320x12)mm nh− h×nh vÏ 2.13. BiÕt gãc nghiªng α= 45
0
. Sö dông vËt liÖu thÐp CCT34 f=2100
daN/cm
2
; que hµn N42 cã f
wt
=1800daN/cm
2
; γ
C
=1; f
v
=1250daN/cm
2
Bµi lµm:
ChiÒu dµi thùc tÕ cña ®−êng hµn:
l
tt
= (b/sin45
0
) = 45,25 cm;
ChiÒu dµi tÝnh to¸n cña ®−êng hµn:
l
w
= l
tt
– 2t = 45,25 – 2.1,2 = 42,85 cm;
DiÖn tÝch cña ®−êng hµn:
A
w
= l
w
.t = 42,85.1,2 = 51,42 (cm
2
)
øng suÊt ph¸p trªn ®−êng hµn ®èi ®Çu xiªn:
)1(1309130894
2/2
42,51.1.1800
cos
.
cos
1
KNdaN
Af
N
f
A
N
wcwt
cwt
w
==
=
α
γ
γ
α
σ
øng suÊt tiÕp trªn ®−êng hµn ®èi ®Çu xiªn:
)2(90990898
2/2
42,51.1.1250
sin
.
sin
2
KNdaN
Af
Nf
A
N
wcv
cv
w
===
α
γ
γ
α
τ
N=?
N
320
12
4
5
2
.
5
1
2
1
2
45
Bài tập liên kết hàn đầu nối thép - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập liên kết hàn đầu nối thép - Người đăng: tintruong27
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Bài tập liên kết hàn đầu nối thép 9 10 483