Ktl-icon-tai-lieu

bài tập lò đốt

Được đăng lên bởi danh1992
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 195 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BÀI TẬP TÍNH TOÁN LÒ ĐỐT
Phương pháp LOBO – EVAN
1. Dữ liệu ban đầu
Nguyên liệu:
Dầu thô
- Lưu lượng:
200 tấn.h-1
- Nhiệt độ
Vào: 190°C
Ra: 325°C
- Áp suất
Vào: Ra: 2,0 bar
- % bay hơi (% khối lượng): Vào: 0
Ra: 45
- Lượng nhiệt hấp thụ (Qabs):
22,4 Mkcal.h-1
- Hiệu suất lò:
80%
- Lượng nhiệt sinh ra của lò (Q):
22,4/0,8 = 28,0 Mkcal.h-1
Không khí:
20°C, độ ẩm: 80%
Nhiên liệu:
Refinery gas
- Thành phần (%vol)
H2 = 10, CH4 = 50, C2H6 = 35, C3H8 = 5
- Nhiệt trị cháy thấp:
11050 kcal.(Nm3)-1
- Khối lượng riêng:
0,933 kg .(Nm3)-1
2. Số liệu về ống
- Đường kính ngoài:
6 inch 5/8 = 0,168 m
- Chiều dày ống:  
7 mm
- Bố trí ống:
4 dãy song song, Khoảng cách 2 tâm ống: 12 inch = 0.305 m
- Lưu lượng trên 1 dãy:
50 tấn.h-1 = 50000 kg.h-1,
- Vận tốc khối lượng:
750 kg.s-1.m-2

4. Tính toán quá trình cháy
- Xác định thành phần của khói
- Enthalpy của khói và nhiệt độ cháy lý thuyết
- Lượng nhiệt tỏa ra khi đốt cháy 1kg nhiên liệu
- Nhiệt dung riêng của khói từ 0°C đến t °C
- Enthalpy của khói khi đốt cháy 1 kg nhiên liệu
theo nhiệt độ khói

240
0

4900

3. Kích thước lò và phân bố ống trong lò
- Chiều dài buồng đốt:
20 m
- Số ống trong vùng bức xạ: 48
- Số ống bên trên:
4
- Số ống trên tường nghiêng: 2x7
- Số ông trên tường đứng: 2x15

2100

1400

3800

5. Lưu lương nhiên liệu và khói
6. Tổn thất nhiệt và nhiệt độ của khói ra khỏi vùng đối lưu
- Tổn thất nhiệt vùng bức xạ: 1%, vùng đối lưu: 0,5%, theo khói thải: 18,5%

7. Tính toán vùng bức xạ
- Bề mặt tương đương của các ống: A = AART
- Chiều dày bức xạ hiệu quả: l
- Tính toán tích số pl
- Xác định nhiệt độ vỏ ống: TA
- Giả thiết nhiệt độ khỏi đi ra khỏi vùng bức xạ (Tg)
- Xác định hệ số phát xạ của ngọn lửa: f
- Xác định hệ số trao đổi nhiệt tổng: F
Diện tích tổng của lò (AΣ): Diện tích đầu hồi không lắp ống + diện tích tường
có lắp ống + Diện tích nền lò
Diện tích tương đương của ống trước tường lò chịu nhiệt (bỏ qua 4 ống trên cùng)
Bề mặt tường lò trống: AR  tỷ số AR/A  F
- Xác định : Q/FA
- Xác định nhiệt độ giả ngọn lửa Tpf
- Xác định lại Tg, so sánh với Tg giả thuyết
- Xác định lượng nhiệt hấp thụ trong vùng bức xạ (Qrad) và kiểm tra hệ số trao đổi
nhiệt của lò (kcal.h-1.m-2) trong phạm vi cho phép

8. Tính toán vùng đối lưu
- Xác định phần nhiệt lượng và nhiệt độ của khói đi vào vùng đối lưu (%Qrad+ 1% mất mát)
- Lượng nhiệt cần thu ở vùng đối lưu: Qconv = Qabs – Qrad
- Tính toán hệ số truyền nhiệt của vùng đối lưu
- Tiết diện ngang của vùng đối lưu (m2)
- Bề mặt bị chiếm của các ống trong vùng đối lưu ...


 !"#$%&'#
#() !"#* '#+,
 

   
!"#  $%&
'%()*'+,-  .
"/*0
%#
- $.1+2

3#4 5'
#&264*0- $.7$585$1+2

-,./* $9:5'
!) !"#* 01213(%4
;"<*'=- 3
8$3
.
8 $
3
>
8 $
3
5
8
&?2@("  +2*:
-

A,&B $+*:
-


567 !"#897
CD+E >2 758$>5:
FG(, H::
I,&E, .GJ(##$AK2@2L:,28 :
&BGJ( 

8 +

$
M,2+, H +#

:

bài tập lò đốt - Trang 2
bài tập lò đốt - Người đăng: danh1992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
bài tập lò đốt 9 10 167