Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập lón cơ đất

Được đăng lên bởi Tan Dat Nguyen
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1088 lần   |   Lượt tải: 7 lần
BÀI TẬP LỚN CƠ HỌC ĐẤT

GVHD : TS. NGUYỄN SĨ HÙNG

BÀI TẬP LỚN CƠ HỌC ĐẤT
Họ và tên: Nguyễn Tấn Đạt

MSSV: 12149024

Lớp: 121492

Đề: Số 10

I. SỐ LIỆU:
1. Công trình:
Tải trọng tính toán dưới chân công trình tại
cốt mặt đất:
No = 75.6 [T] , M = 9.5 [T]
2. Nền đất:
Lớp đất
Số hiệu
1
2
3

94
25
102

Chiều dày
(m)
4.3
3.2
+∞

Chiều sâu mực nước ngầm: Hnn = 5.1 (m)

II. YÊU CẦU:
1. Lập trụ địa chất ( xác định tên và trạng thái đất ), chọn chiều sâu đặt móng.
2. Xác định kích thước đáy móng (bxl) theo điều kiện Ptp ≤ [P].
N

-

Áp lực tiếp xúc trung bình dước đáy móng Ptb = 0 + γtb . hm
b×l
(γtb = 2 T/m3 )

-

Tải trọng cho phép của nền [P] =

Pgh
Fs

với: Pgh : tải trọng giới hạn của nền.
Fs : hệ số an toàn.

3. Tính và vẽ biểu đồ ứng suât hữu hiệu phân bố trong nền do tải trọng bản thân và
tải trọng ngoài gây ra.
4. Dự báo độ lún tại tâm móng.

SVTH : NGUYỄN TẤN ĐẠT

MSSV: 12149024

TRANG

BÀI TẬP LỚN CƠ HỌC ĐẤT

GVHD : TS. NGUYỄN SĨ HÙNG

BÀI LÀM
(Các phép tính toán cũng như so sánh các chỉ tiêu cơ lý của đất đều dựa trên TCVN 9362-1012)

1. Lập trụ địa chất, chọn chiều sâu đặt móng:
+ Lớp đất 1: Số hiệu 94. Chiều dày 4.3 (m).

Hạt có d ≥ 0.05 (mm) chiếm :84.5 %
Hạt có d ≥ 0.1 (mm) chiếm: 75.5 %
Hạt có d ≥ 0.25 (mm) chiếm: 65.5 %
Hạt có d ≥ 0.5 (mm) chiếm: 42.5 %
Hạt có d ≥ 0.1 (mm) chiếm: 13.5 %
Tra bảng phân loại ta thấy: Hạt có d ≥ 0.25 (mm) chiếm: 65.5 % > 50 %
→ Đất cát vừa.
-

Hệ số rỗng: e =

∆.γn .(1+w)
γ

−1=

2.64×1×(1+0164)
1.93

− 1 = 0.592

Đối với cát vừa: 0.55 ≤ e = 0.592 ≤ 0.7 → Đất cát vừa ở trạng thái chặt vừa.
-

Độ bão hòa S: S =

∆.W.γ
γh .(1+W)−γ

=

0.164×2.64×1.93×10
2.64×10×(1+0.164)−1.93×10

= 0.731

Ta thấy: 0.5≤S = 0.731≤0.8→ Đất ẩm.
-

Góc ma sát trong: φ = 34o 00
Sức kháng xuyên tĩnh: qc = 8.5 (MPa)
Chỉ số SPT: N = 26

Các chỉ số trên cho thấy lớp đất 1 là lớp đất tốt để xây dựng.
 Kết luận: Lớp đất 1 là đất cát vừa, ẩm, trạng thái chặt vừa.

SVTH : NGUYỄN TẤN ĐẠT

MSSV: 12149024

TRANG

BÀI TẬP LỚN CƠ HỌC ĐẤT

GVHD : TS. NGUYỄN SĨ HÙNG

+ Lớp đất 2: Số hiệu 25. Chiều dày 3.2 (m).

-

Chỉ số dẻo: A = Wnh − Wd = 35.1−28.7 = 6.4 %

Tra bảng: 1 ≤ A=1 ≤ 7 → Đất á cát
-

Độ sệt: B =

W−Wd
A

=

32.6−28.7
6.4

= 0.609 %

Tra bảng: 0 ≤ B=0.609 ≤ 1 → Đất á cát trạng thái dẻo.
∆.γn .(1+w)

-

Hệ số rỗng: e =

-

Độ bão hòa: S =

γ

−1=

∆.W.γ
γh .(1+W)−γ

=

2.65×1×(1+0.326)
1.78

− 1 = 0.974 > 0.8 → Đất xốp.

0.326×2.65×17.8
2.65×10×(1+0.326)−17.8

= 0.887

 Kết luận: Lớp 2 là đất cát pha, trạng thái dẻo, xốp.
+ Lớp đất 3: Số hiệu ...
BÀI TP LN CƠ HỌC ĐẤT GVHD : TS. NGUYỄN SĨ HÙNG
SVTH : NGUYN TẤN ĐẠT MSSV: 12149024 TRANG
BÀI TP LỚN CƠ HỌC ĐT
H và tên: Nguyn Tấn Đạt MSSV: 12149024
Lp: 121492 Đề: S 10
I. S LIU:
1. Công trình:
Ti trọng tính toán dưới chân công trình ti
ct mặt đất:
No = 75.6 [T] , M = 9.5 [T]
2. Nền đất:
Lớp đất
S hiu
Chiu dày
(m)
1
94
4.3
2
25
3.2
3
102

Chiu sâu mc nưc ngm:

= 5.1 (m)
II. YÊU CU:
1. Lp tr địa chất ( xác định tên và trạng thái đất ), chn chiều sâu đặt móng.
2. Xác định kích thước đáy móng (bxl) theo điều kin

.
- Áp lc tiếp xúc trung bình dước đáy móng


 

(


- Ti trng cho phép ca nn [P] =

vi:

: ti trng gii hn ca nn.
: h s an toàn.
3. Tính v biểu đồ ng suât hu hiu phân b trong nn do ti trng bn thân
ti trng ngoài gây ra.
4. D báo độ lún ti tâm móng.
Bài tập lón cơ đất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập lón cơ đất - Người đăng: Tan Dat Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Bài tập lón cơ đất 9 10 580