Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập lớn cơ học đất

Được đăng lên bởi Lê Tuấn
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 3160 lần   |   Lượt tải: 19 lần
Bài tập lớn Cơ Học Đất

GVHD : Nguyễn Sỹ Hùng

BÀI TẬP LỚN CƠ HỌC ĐẤT

Đề số 60

I/ SỐ LIỆU :
1. Công trình :
Tải trọng tính toán chân công trình tại cốt mặt đất :
No = 64.8 [T]

Mo = 8.5 [Tm]

2. Nền đất :
Tải trọng tính
toán chân cột
(cốt mặt đất )

Số liệu địa chất của các lớp
Đề
số

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

MNN(từ
mặt
đất) (m)

Số
hiệu

Dày
(m)

Số
hiệu

Dày
(m)

Số
hiệu

52

2.4

79

3.5

65

Số
hiệu

Độ ẩm
tự nhiên
W%

Giới
hạn
nhão
Wnh %

Giới
hạn
dẻo
Wd %

Dung
trọng tự
nhiên 
(T/m3)

Tỷ
trọng
hạt


52

22.8

28.5

21.7

1.89

2.68

60

3.7

No (T)

Mo
(Tm)

64.8

8.5

3. Các lớp đất
a. Lớp đất số 1

Góc ma
Lực dính c
sát trong
Kg/cm2
(độ)
20o15

50

100

200

400

Kết quả
xuyên tĩnh
qc
(MPa)

0.709

0.688

0.670

0.654

3.17

Kết quả thí nghiệm
nén ép e-p với áp lực nén p (Kpa)

0.21
Kết quả
xuyên tiêu
chuẩn
N
22

Trang 1
SVTH : Lê Đức Tuấn

MSSV: 12149328

Bài tập lớn Cơ Học Đất

GVHD : Nguyễn Sỹ Hùng

b. Lớp đất số 2
Thành phần hạt (%) tương ứng với các cỡ hạt
Hạt cát
Hạt bụi
Thô
To
Vừa Nhỏ Mịn
Đường kính cỡ hạt (mm)

Hạt sỏi
Số
hiệu
>10 10-5

5-2

79

2-1

10.5

0.50.25

0.250.1

0.10.05

0.050.01

4

11.5

16

37.5

16

7.5

Độ ẩm
tự nhiên
W%

Dung
trọng tự
nhiên 
(T/m3)

Tỷ trọng
hạt


17.8

1.82

2.63

Hạt
sét

<
0.002

0.010.002
4

3.5

Góc ma
sát trong
(độ)

Sức
kháng
xuyên tĩnh
qc
(MPa)

Kết quả
xuyên tiêu
chuẩn
N

31o30

6.5

21

c. Lớp đất số 3

Số
hiệu

Độ ẩm
tự
nhiên
W%

Giới
hạn
nhão
Wnh %

Giới
hạn
dẻo
Wd %

Dung
trọng tự
nhiên ɣ
T/m3

Tỷ
trọng
hạt


65

24.5

37.4

29.6

1.93

2.69

Kết quả thí nghiệm
nén ép e-p với áp lực nén p (Kpa)
50

100

200

400

0.707

0.689

0.673

0.66

Góc ma
sát
Lực dính c
Kg/cm2
trong 
(độ)
19o55

Kết quả
xuyên tĩnh
qc
(MPa)
5.56

0.33

Kết quả
xuyên tiêu
chuẩn
N
25

Trang 2
SVTH : Lê Đức Tuấn

MSSV: 12149328

Bài tập lớn Cơ Học Đất

GVHD : Nguyễn Sỹ Hùng

II/ Yêu cầu:
1. Lập trụ địa chất ( xác định tên và trạng thái đất),chọn chiều sâu đặt móng
a. Một số tiêu chuẩn của đất
 Tiêu chuẩn và độ chặt của đất cát
Độ chặt
Chặt
Chặt vừa
Xốp
Cát sỏi ,cát to,cát vừa e < 0.55
e > 0.70
0.5 ≤ e ≤ 0.7
Cát nhỏ
e < 0.60
e > 0.75
0.60 ≤ e ≤ 0.75
Cát bụi
e < 0.60
0.60 ≤ e ≤ 0.8
e > 0.80
 Phân loại đất rời theo cấp khối: Phân loại đất theo quy phạm Việt
Nam TCVN 9362: 2012
Loại cát

Số thứ tự Tên đất
Đất rời
1
Tảng lăn
2
Dăm cuội
3
Sỏi sạn
4
Cát sạn
5
Cát thô
6
Cát vừa
7
Cát nhỏ
8
Cát bụi

Căn cứ để phân loại
Hàm lượng cỡ hạt
Cát hạt có d > 200mm chiếm trên 50%
Cát hạt có d > 10mm chiếm trên 50%
Cát hạt có d > 2...
Bài tp lớn Cơ Học Đất GVHD : Nguyn S Hùng
Trang 1
SVTH : Lê Đức Tun MSSV: 12149328
BÀI TẬP LỚN CƠ HỌC ĐẤT Đề số 60
I/ S LIU :
1. Công trình :
Ti trng tính toán chân công trình ti ct mặt đất :
N
o
= 64.8 [T] M
o
= 8.5 [Tm]
2. Nền đất :
Đề
số
Số liệu địa chất của các lớp
MNN(từ
mặt
đất) (m)
Tải trọng tính
toán chân cột
(cốt mặt đất )
Lớp 1
Lớp 2
Lớp 3
Số
hiệu
Số
hiệu
Dày
(m)
Số
hiệu
N
o
(T)
M
o
(Tm)
60
52
79
3.5
65
3.7
64.8
8.5
3. Các lớp đất
a. Lớp đất s 1
Số
hiệu
Độ ẩm
tự nhiên
W %
Giới
hạn
nhão
W
nh %
Giới
hạn
dẻo
W
d %
Dung
trọng tự
nhiên
(T/m
3
)
Tỷ
trọng
hạt
Góc ma
sát trong
(độ)
Lực dính c
Kg/cm
2
52
22.8
28.5
21.7
1.89
2.68
20
o
15
0.21
Kết quả thí nghiệm
nén ép e-p với áp lực nén p (Kpa)
Kết quả
xuyên tĩnh
qc
(MPa)
Kết quả
xuyên tiêu
chuẩn
N
50
100
200
400
0.709
0.688
0.670
0.654
3.17
22
Bài tập lớn cơ học đất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập lớn cơ học đất - Người đăng: Lê Tuấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Bài tập lớn cơ học đất 9 10 113