Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập lớn cơ học đất

Được đăng lên bởi levanson18794
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1064 lần   |   Lượt tải: 3 lần
BÀI TẬP LỚN

CƠ HỌC ĐẤT
1. SỐ LIỆU:
1. Công trình:
Tải trọng tính toán dưới chân công trình tại
cốt mặt đất:
No = 75.6 [T] , M = 9.5 [T]
2. Nền đất:
Lớp đất
Số hiệu

Chiều
(m)
4.3
3.2

dày

1
94
2
25
3
102
Chiều sâu mực nước ngầm: Hnn = 5.1 (m)
2. YÊU CẦU:
1. Lập trụ địa chất ( xác định tên và trạng thái đất ), chọn chiều sâu đặt móng.
2. Xác định kích thước đáy móng (bxl) theo điều kiện Ptp ≤ [P]
-

N0

Áp lực tiếp xúc trung bình dước đáy móng Ptb =b×l

+γ

.h

3

(γtb = 2 T/m )
-

Tải trọng cho phép của nền [P] =

Pgh
Fs

với: Pgh : tải trọng giới hạn của nền.
Fs : hệ số an toàn.

3. Tính và vẽ biểu đồ ứng suât hữu hiệu phân bố trong nền do tải trọng bản thân và
tải trọng ngoài gây ra.
4. Dự báo độ lún tại tâm móng.

BÀI LÀM

1. Lập trụ địa chất, chọn chiều sâu đặt móng:
+ Lớp đất 1: Số hiệu 94. Chiều dày 4.3 (m).

Hạt
có
≥
0.05
(mm) chiếm:
chiếm :84.5
%
≥
0.1
(mm)
75.5
Hạt
có ddddd≥
≥
0.25
(mm)
chiếm:
65.5
%
≥0.1
0.5(mm)
(mm)
chiếm:
42.5
Hạt
có
chiếm:
13.5
%
Tra bảng phân loại ta thấy: Hạt có d ≥ 0.25 (mm) chiếm: 65.5 % > 50 %
→ Đất cát vừa.
-

Hệ số rỗng: e =

∆ .γn . (1+ w)
γ

−1=

2 .64 × 1× (1+ 0164 )
1.93

− 1 = 0.592

Đối với cát vừa: 0.55 ≤ e = 0.592 ≤ 0.7 → Đất cát vừa ở trạng thái chặt vừa.
-

Độ bão hòa S: S =

∆ .W .γ

γh .(1+W)−γ

=

0 .164 × 2. 64× 1. 93× 10

2.64×10×(1+0.164)−1.93×10

Ta thấy: 0.5≤S = 0.731≤0.8→ Đất ẩm.
-

Góc ma sát trong: φ = 34o 00
- Sức kháng xuyên tĩnh: qc = 8.5 (MPa)
- Chỉ số SPT: N = 26

 Kết luận: Lớp đất 1 là đất cát vừa, ẩm, trạng thái chặt vừa.

= 0.731

+ Lớp đất 2: Số hiệu 25. Chiều dày 3.2 (m).

Chỉ1số≤dẻo:
− áWcát
= 6.4
d .=
% Tra-bảng:
A=1AW
≤=−7W
→nh
Đất
W
32
6−35.1−28.7
28. 7
d
- Độ sệt: B =
=
= 0.609 %
A

6.4

Tra bảng: 0 ≤ B=0.609 ≤ 1 → Đất á cát trạng thái dẻo.
∆ .γn . (1+ w)

-ĐấtHệ
số rỗng: e =
xốp.
-

γ

Độ bão hòa: S =γ

h

−1=

∆ .W .γ

.(1+W)−γ

2 .65 × 1× (1+ 0.326)

− 1 = 0.974 > 0.8 →

1.78

=

0 .326 × 2.65 ×17 .8

= 0.887

2.65×10×(1+0.326)−17.8

 Kết luận: Lớp 2 là đất cát pha, trạng thái dẻo, xốp.
+ Lớp đất 3: Số hiệu 102

Hạtcó
có d ≥0.1
0.05
(mm)
chiếm
:88.5
%
Hạt
(mm)
chiếm:
81.0
%%
Hạt
có dddd≥
≥
0.25
(mm)
chiếm:
66.0
≥0.1
0.5(mm)
(mm)
chiếm:
51.5
Hạt
có
≥
chiếm:
16.0
%
Tra bảng phân loại ta thấy: Hạt có d ≥ 0.5 (mm) chiếm: 51.5 % > 50 %
→ Đất thô.
-

Hệ số rỗng: e =

∆ .γ

n

γ

.( 1+ w)

−1=

2 .64 × 1×( 1+ 0.165 )
1.94

− 1 = 0.585

Đối với cát thô: 0.55 ≤ e = 0.585 ≤ 0.7 → Đất cát thô ở trạng thái chặt vừa.

-

∆ .W .γ

Độ bão hòa S: S =

γh .(1+W)−γ

=

0 .165 × 2. 64× 1. 94×...
tb
Lớp đất Số hiệu Chiều y
(m)
1 94 4.3
2 25 3.2
3 102
1. SỐ LIỆU:
1. Công trình:
BÀI TẬP LỚN
CƠ HỌC ĐẤT
Tải trọng tính toán dưới chân công trình tại
cốt mặt đất:
No = 75.6 [T] , M = 9.5 [T]
2. Nền đất:
Chiều sâu mực nước ngầm: H
nn
= 5.1 (m)
2. YÊU CẦU:
1. Lập trụ địa chất ( xác định tên và trạng thái đất ), chọn chiều sâu đặt móng.
2. Xác định kích thước đáy móng (bxl) theo điều kiện
P
tp
[P]
- Áp lực tiếp xúc trung bình dước đáy móng P =
N
0
+ γ . h
b
×
l
(γ
tb
= 2
T/m
3
)
- Tải trọng cho phép của nền [P] =
P
gh
F
s
với:
P
gh
: tải trọng giới hạn của nền.
F
s
: hệ số an toàn.
3. Tính và vẽ biểu đồ ứng suât hữu hiệu phân bố trong nền do tải trọng bản thân và
tải trọng ngoài gây ra.
4. Dự báo độ lún tại tâm móng.
Bài tập lớn cơ học đất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập lớn cơ học đất - Người đăng: levanson18794
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Bài tập lớn cơ học đất 9 10 258