Ktl-icon-tai-lieu

bài tập lớn cơ học kết cấu

Được đăng lên bởi Lâm Phan Thanh
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1400 lần   |   Lượt tải: 6 lần
BÀI TẬP LỚN CƠ KẾT CẤU (Nhanh )
Mã đề : 6 – A - 2
-------oOo------ SƠ ĐỒ VÀ SỐ LIỆU TÍNH TOÁN:
q
k1I

M

k2I

k2I

L2

EA

B

3m

P

4m

4m

I

1,2L1

k1I

L1

- Số liệu tính : L1 10m; L2 8m; k1 2,0; k 2 1,5
q 40kN / m; P 100kN ; M 150kNm

1/Xác định số ẩn số : n = 3
2/ Chọn hệ cơ bản như hình vẽ

2I

8m

1,5I

150kNm
HCB

X3

X3

1,5I

I

X1
X24m

4m

3/ Hệ phương trình chính tắc:
 11 X 1   12 X 2   13 X 3   1P 0
 21 X 1   22 X 2   23 X 3   2 P 0
 31 X 1   32 X 2   33 X 3   3 P 0

-1-

10m

12m

2I

100kN

3m

40kN/m

4/ Xác định các hệ số và số hạng tự do
- Các biểu đồ momen uốn:

8

3m

11
8

8m

12m

M1

X1=1
4m

10m

4m

4
3m

8

8m

12m

M2

4m

10m

4m

X3=1

X3=1

3m

X2=1

8m

12m

M3

8
4m

4m

-2-

12
10m

850
3m

700

1950
0

12m

8m

Mp

100
4m

  

 11  M 1 M 1 

  

 12  21  M 1 M 2 

4m

10m

2 1
2
1 
11  8 
1
( x8 x8 8) x 2 
 8 x5
 x2 
3EI 2
3
2 EI 
2 
2 EI

1
2 EI

1
2 
1 
11  8 
1

 4 x5 8  3   
 4 x5

3   2 EI 
2  2 EI

2
2 1
1  512
M3 
 8 x8 8  
3EI  2
3  9 EI

1
2 
6143

 3x5 8  3   x 2 
3 
9 EI

2

1
1 
2

 4 x5 8  3   
8 x8 x4  3246
3   3EI
9 EI

2

  

 13  31  M 1

1 1
2 
1 
4 8
1 1
2 
2

8 x8 x8  4032
 4 x5 4  4   
 x 4 x5 4  
 4 x5

2 EI  2
3  2 EI 
2  2 EI  2
3   3EI
9 EI

2
 23  32  M 2 M 3 
8 x8 x 4  1536
3EI
9 EI
2 1
2  1 1
2  6208
 33  M 3 M 3 
 8 x8 8  
 12 x12 12  
3EI  2
3  EI  2
3  9 EI
1 1
2 
1 2
11  8 
1 
8  11 
1 1
1 


 M 1 M 0p 
 700 x5 8  3   
 1100 x5 8  3   
 100 x5

 850 x5

2 EI  2
3   2 EI  3
2  2 EI 
2  2 EI  2
3 



  

 22  M 2 M 2 

  

  

1 p

  



2
3EI
2p

1
2

  613562,5
 8 x8 100  1850   
3
9 EI


2
1 1
2 
1
 M 2 M p0 
 700 x5 4  
2 EI  2
3  2 EI

  



1
2

 100 x5 x 2  
3
 2 EI

4 8
1

 850 x5

2  2 EI


2 
1950  100 
608850
 8 x8
 
3EI 
2
9 EI


-3-

1
2 

 1100 x5 4  4   
3 

2

  

 3 p  M 3 M 0p 

2
3EI

1
1

  137600
 8 x8100  1850   
3
9 EI


2

5/ Kiểm tra các hệ số và số hạng tự do :
Biểu đồ momen uốn đơn vị tổng cộng như hình vẽ :

3m

7
8

8m

12m

MS

12
4m

4m

10m

- Kiểm tra các hệ số theo hàng thứ nhất

M  M
s

1

2 1
2 
1 
87
1 1
1 
1

 3x5 7  x1  
 8 x8 8  
 8 x5

3EI  2
3  2 EI 
2  2 EI  2
3 ...
BÀI TẬP LỚN CƠ KẾT CẤU (Nhanh )
Mã đề : 6 – A - 2
-------oOo------
- SƠ ĐỒ VÀ SỐ LIỆU TÍNH TOÁN:
q
k1I
M
4m 4m L1
k1I
3m
1,2L1
k2I
k2I
I
B
P
L2
EA
- Số liệu tính :
5,1;0,2;8;10
2121
kkmLmL
kNmMkNPmkNq 150;100;/40
1/Xác định số ẩn số : n = 3
2/ Chọn hệ cơ bản như hình vẽ
8m
2I
4m 4m
10m
2I
3m
12m
1,5I
1,5I
I
40kN/m
100kN
150kNm
X1
X2
X3X3
HCB
3/ Hệ phương trình chính tắc:
0
1313212111
P
XXX
0
2323222121
P
XXX
0
3333232131
P
XXX
-1-
bài tập lớn cơ học kết cấu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập lớn cơ học kết cấu - Người đăng: Lâm Phan Thanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
bài tập lớn cơ học kết cấu 9 10 393