Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập lớn môn khoan nổ mìn (Khai thác lộ thiên)

Được đăng lên bởi Quỳnh Lê Công
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 3129 lần   |   Lượt tải: 46 lần
Môc lôc
Lêi nãi ®Çu
Chương I B·i næ, thuèc næ, phư¬ng tiÖn næ vµ phư¬ng ph¸p nổ
Chương II C¸c th«ng sè khoan næ m×n
Chương III C«ng t¸c khoan vµ ®Êu ghÐp m¹ng næ
Chư¬ng IV C«ng t¸c an toµn
B¶ng tæng kÕt

trang

Lêi nãi ®Çu
Như chóng ta ®· biÕt, c«ng t¸c khoan næ m×n lµ mét kh©u quan trọng trong
qu¸ tr×nh tiÕn hµnh khai th¸c ë c¸c má hÇm lß còng như c¸c má lé thiªn. V× vËy
vÊn ®Ò ®Æt ra ®Çu tiªn cho mçi khi tiÕn hµnh khai th¸c lµ ph¶i “N©ng cao hiÖu
qu¶ ph¸ vì ®Êt ®¸ dựa trên phương pháp khoan næ m×n” . Mét trong nh÷ng c«ng
t¸c cã tÝnh quyÕt ®Þnh ảnh hưởng trực tiếp tới hiÖu qu¶ ph¸ vì ®Êt ®¸ ®ã lµ “hé
chiÕu khoan næ m×n”. Hé chiÕu khoan næ m×n lµ c¬ së ®Ó ph¸t triÓn øng dông,
kiÓm tra hiÖu qu¶ khoan næ m×n trªn gương trong qu¸ tr×nh khai th¸c ë má lé thiªn
còng như mỏ hÇm lß.
C«ng t¸c tÝnh to¸n vµ thiÕt lËp hé chiÕu khoan næ m×n lµ c«ng t¸c ®Çu tiªn

cÇn thiÕt tiÕn hµnh, ®Ó ®¶m lµm c¬ së cho viÖc khai th¸c. V× vËy cÇn ph¶i tÝnh
to¸n xem xÐt tÝnh chÊt c¸c lo¹i ®Êt ®¸ trªn gư¬ng ®Ó tõ ®ã lùa chän c¸c th«ng sè
lỗ m×n cho h¬p lý, đång thêi tõ ®ã lựa chän phương ph¸p vµ phương tiÖn næ m×n
hîp lý nhÊt. §Ó ®¶m b¶o c¸c chØ tiªu an toµn còng như chØ tiªu vÒ kỹ thuËt vµ
®em l¹i lîi Ých cao nhÊt cho má.
Học xong môn học Khoan Nổ Mìn em được giao lập Hộ chiếu Khoan nổ
mìn với đề tài: “Lập hộ chiếu kỹ thuât nổ mìn lỗ khoan lớn trên mỏ lộ thiên (tính
toán lựa chọn các thông số lỗ mìn, vẽ sơ đồ đấu ghép mạng nổ ) biết: đất đá loại
Cônglômêrát có hệ số kiên cố f = 10 KG/cm 2, nứt nẻ cấp III, dung träng d

=2,6(T/m3), đất đá không chứa nước, chiều cao tầng H = 15m, góc nghiêm sờn
tầng = 700, khoảng cách an toàn C = 3m. đường kính lỗ khoan dk = 250 mm,
chiều dài khu vực nổ l = 150m, chiều rộng B = 25m, máy xúc dung tích gầu E = 5
m3, ô tô có tải trọng q = 30 tấn, dung tích thùng xe v = 20 m 3. phương pháp nổ,
loại phương tiện nổ tùy chọn.
Với sự cố gắng của bản thân và sự giúp đỡ của giáo viên giảng dậy em
đã hoàn thành Hộ chiếu đúng thời gian quy định. Song trong qu¸ tr×nh lËp hé
chiÕu chắc ch¾n sÏ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. V× vËy rÊt mong nhận
được sự góp ý của các thầy/ cô giáo cũng như của các bạn cùng lớp để Hộ
chiếu của em được hoàn thiện và đầy đủ hơn.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n!

Hà Nội, tháng 03 năm 2014
Sinh viên thực hiện

Lê Công Quỳnh

CHƯƠNG I
BÃI NỔ, THUỐC NỔ, PHƯƠNG TIỆN NỔ VÀ PHƯƠNG PHÁP NỔ
1.1. Bãi nổ
1.1.1 §Êt ®¸:
- Đất đá Cônglômêrát cã ®é kiªn cè f= 10
- §é nøt nÎ cÊp III, ®ång nhÊt, kh«ng chøa níc
- Dung träng d =2,6(T/m3)
+ XÕp lo¹i ®Êt ®¸ th...
Môc lôc
trang
Lêi nãi ®Çu
Chương I B·i næ, thuèc næ, phư¬ng tiÖn næ vµ phư¬ng ph¸p n
Chương II C¸c th«ng sè khoan næ m×n
Chương III C«ng t¸c khoan vµ ®Êu ghÐp m¹ng næ
Chư¬ng IV C«ng t¸c an toµn
B¶ng tæng kÕt
Lêi nãi ®Çu
Như chóng ta ®· biÕt, c«ng t¸c khoan m×n mét kh©u quan trng trong
qu¸ tr×nh tiÕn hµnh khai th¸c ë c¸c hÇm còng như c¸c thiªn. V× vËy
vÊn ®Ò ®Æt ra ®Çu tiªn cho mçi khi tiÕn hµnh khai th¸c ph¶i N©ng cao hiÖu
qu¶ ph¸®Êt ®¸ dựa trên phương pháp khoan næ m×n . Mét trong nh÷ng c«ng
t¸c tÝnh quyÕt ®Þnh ảnh hưởng trực tiếp tới hiÖu q ph¸ ®Êt ®¸ ®ã
chiÕu khoan næ n. chiÕu khoan m×n ®Ó ph¸t triÓn øng dông,
kiÓm tra hiÖu qu¶ khoan næ m×n trªn gương trong qu¸ tr×nh khai th¸c ë má lé thiªn
còng như mỏ hÇm lß.
ng t¸c tÝnh to¸n thiÕt lËp chiÕu khoan m×n c«ng t¸c ®Çu tiªn
Bài tập lớn môn khoan nổ mìn (Khai thác lộ thiên) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập lớn môn khoan nổ mìn (Khai thác lộ thiên) - Người đăng: Quỳnh Lê Công
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Bài tập lớn môn khoan nổ mìn (Khai thác lộ thiên) 9 10 876