Ktl-icon-tai-lieu

Bài Tập Lớn sức bền vật liệu

Được đăng lên bởi quang-chanh-dang
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 717 lần   |   Lượt tải: 5 lần
1
ÑAÏI HOÏC BAÙCH KHOA TP. HCM
KHOA KYÕ THUAÄT XAÂY DÖÏNG
BOÄ MOÂN SÖÙC BEÀN KEÁT CAÁU
BAØI TAÄP LÔÙN SÖÙC BEÀN VAÄT LIEÄU 1
VEÕ BIEÅU ÑOÀ NOÄI LÖÏC
A. YEÂU CAÀU
1. Moãi sinh vieân coù traùch nhieäm hoaøn thaønh baøi taäp trong thôøi gian qui ñònh cuûa chöông
trình.
2. Sinh vieân phaûi laøm ñuùng baøi (hình veõ vaø soá lieäu) ñöôïc phaân coâng, khoâng tuøy tieän thay ñoåi
soá baøi, soá lieäu.
3. Baøi laøm trình baøi treân khoå giaáy A4, viết treân mt maët giaáy, coù bìa, khuyeán khích ñaùnh chöõ
vaø veõ hình treân maùy vi tính.
B. TRÌNH TÖÏ THÖÏC HIEÄN
1. Theo soá lieäu vaø hình veõ ñaõ cho, sinh vieân veõ laïi sô ñoà caùc baøi taäp ñöôïc phaân coâng töông
öùng.
2. Tính caùc phaûn löïc. Rieâng ñoái vôùi baøi toaùn daàm console thì khoâng caàn tính phaûn löïc.
3. Veõ bieåu ñoà caùc thaønh phaàn noäi löïc toàn taïi trong caùc ñoaïn thanh cuûa heä.
+ Coù theå vieát bieåu thöùc giaûi tích cuûa noäi löïc vaø veõ theo phöông phaùp giaûi tích
+ Coù theå veõ theo phöông phaùp nhaän xeùt daïng bieåu ñoà vaø veõ theo phöông phaùp veõ töøng
ñieåm
4. Kieåm tra laïi keát quaû baèng caùc ñònh lyùveà böôùc nhaûy, lieân heä vi phaân cuûa caùc noäi löïc, caân
baèng nuùt ñaõ hoïc.
C. BAÛNG SOÁ LIEÄU
1- KÍCH THÖÔÙC VAØ ÑÔN VÒ:
Thöù
töï
Sô ñoà
A
Sô ñoà
B
Sô ñoà
C, D
a= 1 m a= 1 m a = 1 m
Bài Tập Lớn sức bền vật liệu - Trang 2
Bài Tập Lớn sức bền vật liệu - Người đăng: quang-chanh-dang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Bài Tập Lớn sức bền vật liệu 9 10 30