Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập lớn Thông gió mỏ

Được đăng lên bởi Cao Huu Tung
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 10350 lần   |   Lượt tải: 166 lần
Trêng §HCN Qu¶ng Ninh

Bµi tËp lín th«ng giã má

Lêi nãi ®Çu
HiÖn nay khai trêng khai th¸c than lé thiªn ngµy cµng khã kh¨n vÒ diÖn s¶n
xuÊt ,s¶n lîng khai th¸c than lé thiªn sÏ gi¶m ®¸ng kÓ .§Ó hoµn thµnh kÕ ho¹ch
®Æt ra ph¶i t¨ng tû lÖ khai th¸c ë c¸c má than hÇm lß.ViÖc t¨ng s¶n lîng còng cã
nghÜa lµ më réng s¶n xuÊt vµ tÊt yÕu cÇn t¨ng khèi lîng c¸c ®êng lß thùc hiÖn
trong mçi n¨m.
Khi kh¸c th¸c than hÇm lß ,cã rÊt nhiÒu kh©u cÇn gi¶i quyÕt nh tho¸t níc
,vËn t¶i ,cung cÊp ®iÖn .Mét trong nh÷ng yÕu tè ¶nh hëng quyÕt ®Þnh ®Õn tiÕn ®é
®µo c¸c ®êng lß lµ c«ng t¸c th«ng giã. Th«ng giã ph¶I ®¶m b¶o vÒ mÆt kü thuËt
vµ tu©n theo quy ph¹m an toµn ,®ång thêi ph¶i tèi u vÒ ph¬ng diÖn kinh tÕ.NhiÖm
vô cña c«ng t¸c th«ng giã lµ ph¶i ®a vµo g¬ng lß chuÈn bÞ mét lîng kh«ng khÝ
s¹ch ®ñ ®Ó hoµ lo·ng c¸c khÝ ®éc ,khÝ næ vµ bôi næ xuèng díi møc cho phÐp theo
quy ph¹m an toµn ;mÆt kh¸c t¹o ra ®iÒu kiÖn vi khÝ hËu phï hîp ®¶m b¶o cho
con ngêi ,c¸c thiÕ bÞ m¸y mãc ho¹t ®éng.
M«n häc th«ng giã má lµ m«n häc hÕt søc quan träng ®èi víi sinh viªn
ngµnh khai th¸c má .M«n häc cung cÊp cho sinh viªn nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n
nhÊt trong c«ng t¸c khai th¸c hÇm lß vµ gióp cho nh÷ng kÜ s khai th¸c má t¬ng
lai hiÓu biÕt vÒ c«ng viÖc cÇn ph¶i lµm trong c«ng t¸c khai th¸c hÇm lß vµ ®a ra
nh÷ng gi¶i ph¸p hiÖu qu¶ nhÊt ,an toµn nhÊt ,tèi u vÒ ph¬ng diÖn kinh tÕ. ViÖc
thiÕt kÕ “Th«ng giã má”lµ mét trong nh÷ng c«ng viÖc quyÕt ®Þnh ®Õn hiÖu qu¶
cña viÖc khai th¸c còng nh møc ®é an toµn trong khai th¸c hÇm lß.
Trªn ®©y lµ nh÷ng nhËn xÐt s¬ bé vÒ c«ng t¸c thiÕt kÕ Th«ng giã má .Trong
qu¸ tr×nh thiÕt kÕ do cha cã nhiÒu kinh nghiÖm nªn kh«ng thÓ tr¸nh ®îc nh÷ng
sai sãt.V× vËy rÊt mong sù ®ãng gãp vµ bæ xung cña thÇy vµ c¸c b¹n ®ång nghiÖp
®Ó em cã kinh nghiÖm cho nh÷ng b¶n thiÕt kÕ sau nµy.

Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n!
Qu¶ng Ninh ,ngµy 22 th¸ng 04 n¨m 2011
Sinh viªn
N«ng Thanh Ngäc

Qu¶ng Ninh -2011
Sv :N«ng Thanh Ngäc

1

Líp Khai th¸c KTM1A

Trêng §HCN Qu¶ng Ninh

Bµi tËp lín th«ng giã má

CH¦¥NG 1:
lùa chän ph¬ng ¸n më vØa vµ chuÈn bÞ hîp lý.
1.1.Lùa chän ph¬ng ¸n më vØa:
§Ó më vØa cho côm vØa than ®· cho ta ¸p dông ph¬ng ¸n më vØa vµ chuÈn bÞ
ruéng má b»ng giÕng ®øng kÕt hîp xuyªn vØa tÇng (nh trong h×nh vÏ 1.1)

1
A

5
3

2
HÇm
b¬m

4

HÇm chøa
thuèc næ

A

Cöa
giã

V2

V1

H×nh 1.1.Më vØa vµ chuÈn bÞ ruéng má b»ng giÕng ®øng víi
lß xuyªn vØa tÇng.

A-A

10

3

5

9
8

6

Sv :N«ng Thanh Ngäc

4

2

7

Líp Khai th¸c KTM1A

Trêng §HCN Qu¶ng Ninh

Bµi tËp lín th«ng giã má

Trong ®ã : +hp lµ chiÒu ...
Trêng §HCN Qu¶ng Ninh Bµi tËp lín th«ng giã má
Lêi nãi ®Çu
HiÖn nay khai trêng khai th¸c than lé thiªn ngµy cµng khã kh¨n vÒ diÖn s¶n
xuÊt ,s¶n lîng khai th¸c than lé thiªn sÏ gi¶m ®¸ng kÓ .§Ó hoµn thµnh kÕ ho¹ch
®Æt ra ph¶i t¨ng tû lÖ khai th¸c ë c¸c má than hÇm lß.ViÖc t¨ng s¶n lîng còng cã
nghÜa lµ më réng s¶n xuÊt vµ tÊt yÕu cÇn t¨ng khèi lîng c¸c ®êng lß thùc hiÖn
trong mçi n¨m.
Khi kh¸c th¸c than hÇm lß ,cã rÊt nhiÒu kh©u cÇn gi¶i quyÕt nh tho¸t níc
,vËn t¶i ,cung cÊp ®iÖn .Mét trong nh÷ng yÕu tè ¶nh hëng quyÕt ®Þnh ®Õn tiÕn ®é
®µo c¸c ®êng lß lµ c«ng t¸c th«ng giã. Th«ng giã ph¶I ®¶m b¶o vÒ mÆt kü thuËt
vµ tu©n theo quy ph¹m an toµn ,®ång thêi ph¶i tèi u vÒ ph¬ng diÖn kinh tÕ.NhiÖm
vô cña c«ng t¸c th«ng giã lµ ph¶i ®a vµo g¬ng lß chuÈn bÞ mét lîng kh«ng khÝ
s¹ch ®ñ ®Ó hoµ lo·ng c¸c khÝ ®éc ,khÝ næ vµ bôi næ xuèng díi møc cho phÐp theo
quy ph¹m an toµn ;mÆt kh¸c t¹o ra ®iÒu kiÖn vi khÝ hËu phï hîp ®¶m b¶o cho
con ngêi ,c¸c thiÕ bÞ m¸y mãc ho¹t ®éng.
M«n häc th«ng giã má lµ m«n häc hÕt søc quan träng ®èi víi sinh viªn
ngµnh khai th¸c má .M«n häc cung cÊp cho sinh viªn nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n
nhÊt trong c«ng t¸c khai th¸c hÇm lß vµ gióp cho nh÷ng kÜ s khai th¸c má t¬ng
lai hiÓu biÕt vÒ c«ng viÖc cÇn ph¶i lµm trong c«ng t¸c khai th¸c hÇm lß vµ ®a ra
nh÷ng gi¶i ph¸p hiÖu qu¶ nhÊt ,an toµn nhÊt ,tèi u vÒ ph¬ng diÖn kinh tÕ. ViÖc
thiÕt kÕ “Th«ng giã má”lµ mét trong nh÷ng c«ng viÖc quyÕt ®Þnh ®Õn hiÖu qu¶
cña viÖc khai th¸c còng nh møc ®é an toµn trong khai th¸c hÇm lß.
Trªn ®©y lµ nh÷ng nhËn xÐt s¬ bé vÒ c«ng t¸c thiÕt kÕ Th«ng giã má .Trong
qu¸ tr×nh thiÕt kÕ do cha cã nhiÒu kinh nghiÖm nªn kh«ng thÓ tr¸nh ®îc nh÷ng
sai sãt.V× vËy rÊt mong sù ®ãng gãp vµ bæ xung cña thÇy vµ c¸c b¹n ®ång nghiÖp
®Ó em cã kinh nghiÖm cho nh÷ng b¶n thiÕt kÕ sau nµy.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n!
Qu¶ng Ninh ,ngµy 22 th¸ng 04 n¨m 2011
Sinh viªn
N«ng Thanh Ngäc
Qu¶ng Ninh -2011
Sv :N«ng Thanh Ngäc Líp Khai th¸c KTM1A
1
Bài tập lớn Thông gió mỏ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập lớn Thông gió mỏ - Người đăng: Cao Huu Tung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Bài tập lớn Thông gió mỏ 9 10 50