Ktl-icon-tai-lieu

bài tập lớn Xây dựng phần mềm quản lý khách sạn

Được đăng lên bởi kjtao0
Số trang: 60 trang   |   Lượt xem: 1680 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Khoa Tin học – Trường Đại Học Sư Phạm
<QUẢN LÝ KHÁCH SẠN>
BÁO CÁO TỔNG KẾT
Phiên bản <1.0>

Quản lý khách sạn
Báo cáo tổng kết
08_A06_PT08_FinalReport.doc

Phiên bản:
<1.0>
Ngày: 11/12/2013

Revision History
Ngày
7-12-2013

Phiên bản
1.0

Mô tả
First draft

Ó Khoa tin, 2012

Tác giả
Huỳnh Đức Anh

Trang 2

Quản lý khách sạn
Báo cáo tổng kết
08_A06_PT08_FinalReport.doc

Phiên bản:
<1.0>
Ngày: 11/12/2013

BẢNG ĐÁNH GIÁ

STT

Tên thành viên

Trần Tiến Anh
1

2

3

Nguyễn Tấn Kiệt

Trần Thị Đan
Thanh

Huỳnh Đức Anh
4

5

Ngô Quang Bình

Công việc được giao

Class: Hoá đơn- Đăng ký - kết
nối.
Đặc tả usecase: THÊM PHÒNG,
TÌM KIẾM THÔNG TIN
KHÁCH HÀNG, TÌM KIẾM.
Cơ sở dữ liệu: cơ sở dữ liệu
HOADON.
Class: Phòng- Giao diện.
Đặc tả usecase: TIẾP NHẬN,
TÌM KIẾM PHÒNG, TRẢ
PHÒNG.
Cơ sở dữ liệu: cơ sở dữ liệu
PHIEUDATPHONG, cơ sở dữ
liệu LOAIPHONG.
Class: Khách hàng.
Đặc tả usecase: GIA HẠN
PHÒNG, ĐỔI PHÒNG, HOÁ
ĐƠN.
Cơ sở dữ liệu: Cơ sở dữ liệu
PHONG.
Class: Tìm phòng- Giao diện
nhân viên.
Đặc tả usecase: XUẤT HOÁ
ĐƠN, XOÁ PHÒNG, THAY
ĐỔI THÔNG TIN PHÒNG.
Cơ sở dữ liệu: cơ sở dữ liệu
KHACHHANG.
Class: Giao diện khách hàngQuản trị.
Đặc tả usecase: CẬP NHẬP
HOÁ ĐƠN, ĐĂNG KÝ
PHÒNG, ĐĂNG NHẬP.
Cơ sở dữ liệu: cơ sở dữ liệu
NHANVIEN.

Ó Khoa tin, 2012

Tỉ lệ
hoàn
thàn
h
(%)

Tinh thần,
thái độ hợp
tác
(Kém, Trung
bình, Khá,
Tốt)

Mức đóng
góp cho dự
án (Tổng
cộng 100%)

100%

Tốt

100%

100%

Tốt

100%

100%

Tốt

100%

100%

Tốt

100%

100%

Tốt

100%

Trang 3

Quản lý khách sạn
Báo cáo tổng kết
08_A06_PT08_FinalReport.doc

6

Nguyễn Thị
Phượng

Phiên bản:
<1.0>
Ngày: 11/12/2013

Class: Nhân viên.
Đặc tả usecase: QUẢN LÝ ĐỒ
DÙNG, QUẢN LÝ PHÒNG,
THÊM HOÁ ĐƠN.
Cơ sở dữ liệu: cơ sở dữ liệu
CHITIETHOADON.

Ó Khoa tin, 2012

100%

Tốt

100%

Trang 4

Quản lý khách sạn
Báo cáo tổng kết
08_A06_PT08_FinalReport.doc

Phiên bản:
<1.0>
Ngày: 11/12/2013

Mục lục
1.

Phát biểu vấn đề

2.

Usecase & Đặc tả Usecase
2.1
2.2

3.

8
9

26

Phân tích & Thiết kế chương trình
3.1
3.2

4.

Sơ đồ Usecase
Đặc tả Usecase
I) Đặc tả Usecase CẬP NHẬT HÓA ĐƠN
II) Đặc tả Usecase ĐĂNG KÍ PHÒNG
III) Đặc tả Usecase ĐĂNG NHẬP
10
IV) Đặc tả Usecase QUẢN LÝ ĐỒ DÙNG
12
V) Đặc tả Usecase QUẢN LÝ PHÒNG
13
VI) Đặc tả Usecase THÊM HÓA ĐƠN
15
VII) Đặc tả Usecase TIẾP NHẬN
16
VIII) Đặc tả Usecase TÌM KIẾM PHÒNG
17
IX) Đặc tả Usecase TRẢ PHÒNG
19
X) Đặc tả Usecase XUẤT HÓA ĐƠN
20
XI) Đặc tả Usecase XÓA PHÒNG
21
XII) Đặc tả Usecase THAY ĐỔI THÔNG TIN PHÒNG
22
XIII) Đặc tả Usecase GIA HẠN PHÒNG
23
XIV) Đặc tả Use...
Khoa Tin học Trường Đại Học Sư Phạm
<QUẢN LÝ KHÁCH SẠN>
O CÁO TỔNG KẾT
Phiên bản <1.0>
bài tập lớn Xây dựng phần mềm quản lý khách sạn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập lớn Xây dựng phần mềm quản lý khách sạn - Người đăng: kjtao0
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
60 Vietnamese
bài tập lớn Xây dựng phần mềm quản lý khách sạn 9 10 984