Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TẬP MẠCH ĐIỆN TỬ

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 297 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP MẠCH ĐIỆN TỬ

Phaàn 2 : MOÄT SOÁ BAØI TAÄP MAÃU
Chöông 1: ÑAÙP ÖÙNG TAÀN SOÁ THAÁP
1.1 a) Sôù ñoà maïch vaø sô ñoà tín hieäu beù :
iL

>
RL
1k

i

Rb

i

RE

4k

100

CE

ib hie =1K
>
i

i

ic
<

Rb
4k

hfe .Re

5uF

5k

CE
h fe

iL
hfe .ib 1k

b) Thieát laäp haøm truyeàn :
Ai=

i L i L ib
= . Trong ñoù :
ii ib ii
iL
= − h fe = −50
ib
ib
Rb
9 s + 2.10 3
=
≈ 0 .8
ii Rb + hie + (hfe + 1)(Re// 1 / sc)
( s + 4.10 3 )

Vaäy :
Ai=-40

( s + 2.10 3 )
( s + 4.10 3 )

3
3
Tieäm caän bieân ñoä A = 40 ( s + 2 . 10 ) = 40 ( j ω + 2 . 10 )
i
( j ω + 4 . 10 3 )
( s + 4 . 10 5 )

56

RL

2
= 20(26db)
4
Tieäm caän taàn soá cao : Ai (ω → ∞) = 40(32db)
Tieäm caän taàn soâ thaáp : Ai (ω → 0) = 40.

Giaûn ñoà Bode :
A i db

Aim 32
Aio 26

0

ω (log scale)

ω2

ω1

1.2 a) Xaùc ñònh R1,R2 ñeå xaûy ra max_swing :
Luùc naøy ta coi nhö Re bò bypass neân

Vcc =20V

1K

I CQ ( m _ s ) =

Rc

20
Vcc
= k = 6.67 mA
2 R c + Re 3

Maïch oån ñònh DC toát khi hie
<<Rb<<hfeRe
Rb
i

i

+

1K

Re

Ce

ta choïn : Rb =

Vbb

hie=1,4.50.

25
= 261Ω
6,67

Suy ra
VBB=o.7V+ICQRe ~7,4V
Töø VBB vaø Rb suy ra

Vcc .Rb

= 13,15 K
 R2 = V
BB

Rb

= 7,9k
 R1 =
VBB

1−

Vcc

57

1
h fe Re = 5 k
10

b) Taàn soá` thaáp 3 db xaùc ñònh nhö sau :
Ta coù thôøi haèng naïp vaø xaû cuûa tuï :
t=Ce[Re//(hib +
suy ra

Rb
)] =Ce[103//(5+100)]=99,1 Ce
h fe

1
t

1
0,01
=
99,1C e
Ce
1
1
CE =
=
≈ 1000µF
'
ω 1 ( RE // Rb ) 10(105 // 10 3 )

ωL = =

1.3 Cho bieåu thöùc

A( s ) = 10 4

( s + 10)( s + 300)( s + 400)
( s + 2)( s + 12)( s + 2000)

a) Tieäm caän bieân doä :
A,db
128
114
100
86

ω (log scale )

0

10

2

12

1.4 a) Sô ñoà tín hieäu beù :
Tìm haøm truyeàn :

Ai =

i L i L ib v b
= . .
i i ib v b ii

Trong ñoù :

58

300

400

2000

iL
= − h fe
ib
Vcc

Rc

Rb

hfe=100
hie=1K

1k
V

500k

L

Cc1

i

Ri

i

50k

RE

ib
>

Cc1

r
i

i

Rb

i

100

i
C

hie

Vb hfeRe

V

L

<
iL
Rc

hfe .ib

ib
1
1
=
≈
vb hie + (1 + h fe ) Re hie + h fe Re
vb
=
ii

ri .Rb //( hie + h fe Re )
1
ri +
+ Rb //( hie + h fe Re )
sCc1

[

]

Do ñoù :

Ai =

− h fe

ri [ Rb //( hie + h fe Re )]
1
hie + h fe Re
ri +
+ Rb //( hie + h fe Re )
sCc1
.

Ñaët Rb'=Rb//(hie + hfeRe)=500K//(1k + 100.0,01k)~11k

59

⇒Q=

1− k
(6) Thay 5 vaøo 6 ta ñöôïc R2 caàn chöùng minh
ω o C ( R2 + 2 R1 )

7_23 . Cho C1 = C2 = C ; R1 = R2 =R

AOL = ∞ → V + = V − = 0

(1);

⇒

V1
R+

C1=C

C2=C

R= R1

R=R2

V1

+

Vi − V1
=
R

KR2= KR
V-

V+

V1
R+

1
SC

+

VO
kR

− VO
V1 sC
=
1 + sRC
kR
VO (1 + sRC )
V1 = −
ksCR
V 
1 
( 2)
= − o 1 +
k  sC...
BÀI TẬP MẠCH ĐIỆN TỬ
BÀI TẬP MẠCH ĐIỆN TỬ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI TẬP MẠCH ĐIỆN TỬ - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
BÀI TẬP MẠCH ĐIỆN TỬ 9 10 228