Ktl-icon-tai-lieu

bài tập mạch điện và phương pháp giải

Được đăng lên bởi nhatlongdo88888
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 682 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI GIẢNG KỸ THUẬT ĐIỆN ĐIỆN TỬ – CHƯƠNG 1

1

CHƯƠNG 01

TỔNG QUAN VỀ MẠCH ĐIỆN  
CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI MẠCH MỘT CHIỀU (DC) 
Trước khi khảo sát các định nghĩa cơ bản về mạch điện, chúng ta cần nhắc lại các ý niệm
vật lý cơ bản như sau:
Trong vật dẫn điện, các electron nằm trên tầng ngoài cùng của nguyên tử có khả
năng di chuyển dưới tác dụng nhiệt ( tại nhiệt độ môi trường ) được gọi là “ electron tự do” .
Trong vật liệu cách điện, các electron trên tầng ngoài cùng không tự do chuyển động.
Tất cả các kim loại đều là chất dẫn điện.
Dòng điện là dòng chuyển động thuần nhất của các electrons qua vật dẫn.

1.1. KHÁI NIỆM VỀ MẠCH ĐIỆN – CÁC PHẦN TỬ HÌNH THÀNH MẠCH ĐIỆN:
Mạch điện là một mạch vòng hình thành liên tục (không gián đoạn) bởi các vật dẫn,
cho phép dòng electrons đi qua một cách liên tục, không có điểm mở đầu và không có điểm
kết thúc.
Mạch điện được gọi là gián đoạn (hở mạch) khi các vật dẫn không tạo thành mạch
vòng khép kín và các electrons không thể di chuyển liên tục qua chúng.
Sơ đồ khối mô tả các thành phần mạch điện trình được bày trong hình 1.1 .

HÌNH 1.1: Sơ đồ khối mô tả các thành phần của mạch điện.
Các phần tử chính tạo thành mạch điện thường được quan tâm là: Phần Tử Nguồn và Phần
Tử Tải.
Phần Tử Nguồn bao gồm các thiết bị biến đổi các dạng năng lượng: cơ năng, hóa
năng , quang năng, nhiệt năng. . . sang điện năng ( như máy phát điện, pin , accu .. .)
Phần Tử Tải bao gồm các thiết bị hay các linh kiện nhận điện năng để chuyển hóa thành
các dạng năng lượng khác như: nhiệt năng (điện trở), cơ năng (động cơ điện),hóa năng (bình điện
giải) …..
Trong một số các mạch điện có thể không chứa thành phần chuyển đổi. Chức năng chính
của thành phần chuyển đổi dùng biến đổi thông số điện áp nguồn cung cấp (như trường hợp
máy biến áp) hoặc biến đổi thông số tần số (trường hợp của bộ biến tần).
Đại học Bách Khoa Tp Hồ Chí Minh – Khoa Điện Điện Tử – Phòng Thí Nghiệm Máy Điện và Thực Tập Điện- 2009

2

BÀI GIẢNG KỸ THUẬT ĐIỆN ĐIỆN TỬ – CHƯƠNG 1

1.2. CẤU TRÚC CỦA MẠCH ĐIỆN :
Khi liên kết các phần tử trong mạch điện sẽ dẫn đến các khái niệm sau: Nhánh, Nút,
Vòng, Mắt lưới.

+
-

+
-

NHÁNH: là một đường trên đó chứa một hay nhiều phần tử liên kết với nhau theo
phương pháp đấu nối tiếp.
CHÚ Ý: theo định nghĩa trên trong một
nhánh có thể chứa phần tử nguồn và phần tử
tải (xem hình 1.2).
NÚT : là giao điểm của tổi thiểu ba nhánh
trong một mạch điện .
Trong hình 1.3 ta có các nút : a, b, c,d.
Định nghĩa nút như trên, được xác định theo
quan niệm cổ điển; t...
Đại hc Bách Khoa Tp H Chí Minh – Khoa Đin Đin T – Phòng Thí Nghim Máy Đin và Thc Tp Đin- 2009
1
BÀI GING K THUT ĐIN ĐIN T – CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 01
TNGQUANVỀMCHĐIN
CPHƯƠNGPHÁPGIIMCHMTCHIU(DC)
T
rước khi kho sát các định nghĩa cơ bn v mch đin, chúng ta cn nhc li các ý nim
vt lý cơ bn như sau:
Trong vt dn đin, các electron nm trên tng ngoài cùng ca nguyên t có kh
năng di chuyn dưới tác dng nhit ( ti nhit độ môi trường ) được gi là “ electron t do” .
Trong vt liu cách đin, các electron trên tng ngoài cùng không t do chuyn động.
Tt c các kim loi đều là cht dn đin.
Dòng đin là dòng chuyn động thun nht ca các electrons qua vt dn.
1.1. KHÁI NIM V MCH ĐIN – CÁC PHN T HÌNH THÀNH MCH ĐIN:
Mch đin là mt mch vòng hình thành liên tc (không gián đon) bi các vt dn,
cho phép dòng electrons đi qua mt cách liên tc, không có đim m đầu và không có đim
kết thúc.
Mch đin đưc gi là gián đon (h mch) khi các vt dn không to thành mch
vòng khép kín và các electrons không th di chuyn liên tc qua chúng.
Sơ đồ khi mô t các thành phn mch đin trình được bày trong hình 1.1 .
HÌNH 1.1: Sơ đồ khi mô t các thành phn ca mch đin.
Các phn t chính to thành mch đin thường đưc quan tâm là: Phn T Ngun và Phn
T Ti.
Phn T Ngun bao gm các thiết b biến đổi các dng năng lượng: cơ năng, hóa
năng , quang năng, nhit năng. . . sang đin năng ( như máy phát đin, pin , accu .. .)
Phn T Ti bao gm các thiết b hay các linh kin nhn đin năng để chuyn hóa thành
các dng năng lượng khác như: nhit năng (đin tr), cơ năng (động cơ đin),hóa năng (bình đin
gii) …..
Trong mt s các mch đin có th không cha thành phn chuyn đổi. Chc năng chính
ca thành phn chuyn đổi dùng biến đổi thông s đin áp ngun cung cp (như trường hp
máy biến áp) hoc biến đổi thông s tn s (trường hp ca b biến tn).
bài tập mạch điện và phương pháp giải - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập mạch điện và phương pháp giải - Người đăng: nhatlongdo88888
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
bài tập mạch điện và phương pháp giải 9 10 858