Ktl-icon-tai-lieu

bài tập máy điện xoay chiều

Được đăng lên bởi tuyentiensinhspkt-gmail-com
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 1028 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1

Chương 5
ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU
ĐỘNG CƠ
ĐIỆN MỘT CHIỀU

2

5.1 Đại cương
5.2 Động cơ một chiều kích từ độc lập
5.3 Động cơ một chiều kích từ song song
5 4 Động cơ một chiều
5.4
chiề kích từ nối tiếp
5 5 Động cơ một chiều kích từ hỗn hợp
5.5

3

5.1 Đại cương

4

5.1 Đại cương

5

5.1.1 Cấu tạo của động cơ điện một chiều
™Phần cảm ((cố định)
ị ) gồm
g
2pp cực
ự từ lồi mang
g dqkt
q đặt
ặ luân pphiên Bắc-Nam. Các
cực từ có gắn gông từ để dẫn từ thông.
™Phần ứng (quay): lõi thép hình trụ gồm nhiều lá thép ghép lại, có rãnh và răng.
Dây dẫn được quấn thành từng cuộn đặt trong các rãnh. Các đầu cuộn dây được đấu
ra các phiếm của vành góp.
™Vành
™Và
h góp
ó (vành
( à h đổi chiều):
hiề ) gồm
ồ nhiều
hiề phiếm
hiế đồ
đồng cứng
ứ có
ó ddạng hì
hình
h nêm,
ê cách
á h
điện với nhau và với trục phần ứng, được ghép thành một khối hình trụ.

6

5.1.2 Nguyên lý hoạt động của DC Motor
Tạo từ trường

7

5.1.2 Nguyên lý hoạt động của DC Motor
Quy tắc “Bàn tay trái”

→

→

→

e = l v× B

E = K E nΦ

8

5.1.2 Nguyên lý hoạt động của DC Motor

9

5.1.2 Nguyên lý hoạt động của DC Motor

10

5.1.3 Phản ứng phần ứng của DC Motor

11

Caùc thoâng soá cô baûn
•
•
•
•

Pđm: coâng suaát söû duïng,
ωđm : vaän toác định möùc
Mđm : Moment định möùc
ηđm ; P1đm ; ΔPđm : hieäu suaát, Coâng suaát taùc duïng, coâng suaát toån hao.

P1ðm =
•
•
•

Pðm

η ðm

Uưđm; Iưđm : ñieän aùp phaàn öùng ñ.nh möùc, doøng ñieän phaàn öùng ñ.nh möùc
Uktđm, Iktđm : ñieän aùp kích töø ñ.nh möùc, doøng ñieän kích töø ñ.nh möùc.
Khaû nang
Kha
naêng quaù
qua tai:
taûi:
– khả năng quaù taûi moment Mmax/Mđm
– khả năng quaù taûi doøng Iưmax/Iưđm

Mmax : moment cöïc ñaïi cho pheùp; Iưmax : doøng ñieän phaàn öùng cöïc ñaïi cho pheùp
Caùc thoâng soá khaùc:
• Lư, Rư, τư = Lư /Rư : caûm khaùng, ñieän trôû vaø haèng soá thôøi gian maïch phaàn öùng
• Lkt, Rkt, τkt = Lkt /Rkt : caûûm khaù
kh ng, ñieä
ñi n trôûû vaø haè
h èng soáá thôø
h i gian
i cuoän k
kích
h töø.

12

5.1.4 Các phương trình cơ bản của DC Motor
Sứ điện
Sức
điệ động
độ cảm
ả ứng
ứ

E = K E nΦ

E = K E nΦ = K E Φω / 2π = K E' ω

Từ thông không đổi:

n=

Vận tốc

Moment

M=

U d − Ru I u
KEΦ

KE
ΦI u = K M ΦI u = K E' I u
2π

Moment tổn hao

M
Moment
t có
ó ích
í h (moment
(
t ra))

Mo =

Po

ω

=

Po
2πn

M2 = M − Mo

13

5.1.4 Các phương trình cơ bản của DC Motor
Phöông tr.nh moâ taû ñoäng cô ôû cheá ñoä xaùc laäp:
• Phương trình mạch phần ứng:
E = kΦkt .ωm
Uư = E + Rư .Iư
•

[V; Wb; rad/s]

Phương trình moment điện từ:
M = k Φkt . Iư
–
–
–
–
–
–
–...
1
Chương 5
Đ
NG C
Ơ
ĐI
N M
T CHI
U
Đ
NG
C
Ơ
ĐI
N
M
T
CHI
U
2
5.1 Đại cương
5.2 Động cơ mt chiu kích t độc lp
5.3 Động cơ mt chiu kích t song song
Độ
ng cơ m
tchi
ch t
iti
ế
.
Độ
ng
cơ
m
t
chi
u
ch
t
i
ti
ế
5
Độ
ng cơ m
tchi
u
ch t
nh
p
.
5
Độ
ng
cơ
m
t
chi
u
ch
t
n
h
p
bài tập máy điện xoay chiều - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập máy điện xoay chiều - Người đăng: tuyentiensinhspkt-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
bài tập máy điện xoay chiều 9 10 328