Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập môn học nguyên lý - chi tiết máy

Được đăng lên bởi phucloc
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 1005 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỤC LỤC

Trang

LỜI NÓI ĐẦU
Bài tập môn học Nguyên lý - chi tiết máy với nội dung thiết kế hệ thống dẫn
động cơ khí, cụ thể ở đây là thiết kế hệ thống dẫn động xích tải, với hộp giảm tốc
một cấp bánh răng trụ răng nghiêng với yêu cầu về vận tốc, lực cũng như các đặc
trưng khác.
Đồ án môn học chi tiết máy với bước đầu làm quen với công việc tính toán,
thiết kế các chi tiết máy trong lĩnh vực cơ khí nhằm nâng cao kỹ năng tính toán,
hiểu sâu hơn về kiến thức đã học.
Nội dung công việc thực hiện là:
Tính toán chọn động cơ cho hệ dẫn động xích tải.
Tính toán bộ truyền trong và bộ truyền ngoài.
Thiết kế trục và chọn ổ lăn.
Đồ án môn học chi tiết máy là một tài liệu dùng để chế tạo các hệ thống dẫn
động cơ khí, nhưng đây không phải là phương án tối ưu nhất trong thiết kế hệ
thống dẫn động băng tải do những hạn chế về hiểu biết và kinh nghiệm thực tế.

Phạm Bá Phúc Lộc -13104035

Page 1

I. Tính toán động học
1.1.Chọn động cơ Chọn động cơ
* Công suất yêu cầu của động cơ:
Công suất danh nghĩa:

Tải không thuộc loại thay đổi ngắn hạn nên: β=1
Công suất tính toán trên trục máy công tác là:
Pt = Pdn*β = 5,2*1 = 5,2 kW
Ta tra bảng 2.3 có hiệu xuất của các chi tiết:
1. Hiệu suất bộ truyền xích :

= 0, 97

2. Hiệu suất bánh răng trụ răng nghiêng:

=0,98 (bộ bánh răng sử

dụng trong hộp số nên được che kín bôi trơn đầy đủ).
3. Hiệu suất của khớp nối đàn hồi:
4. Hiệu suất của 1 cặp ổ lăn:

=1

= 0,99 (ta có 3 cặp ổ lăn)

Hiệu suất truyền động:
=

= 0,97.0,98.0,993.1 = 0,92

Công suất yêu cầu của động cơ:

Pyc

kW

* Xác định sơ bộ số vòng quay động bộ của động cơ:
Số vòng quay trục công tác:
Phạm Bá Phúc Lộc -13104035

Page 2

- Ta cần chọn động cơ có :
- Ứng với công suất của động cơ với ndb= 750 (vòng/phút), dựa vào bảng P1.3
trang 288 ta chọn được động cơ 4A160S8Y3có : Pdm=7,5(kW)
ndc=730(vòng/phút)
1.2.Phân phối tỷ số truyền
Trên cơ sở số vòng quay thực của động cơ đã chọn và số vòng quay yêu cầu
trên trục công tác tính lại tỉ số truyền chung, phân phối cho bộ truyền ngoài và bộ
truyền trong.

Tỷ số truyền chung :
Trong đó ndc: vận tốc quay của động cơ.
n : số vòng quay của trục công tác.

=>

- Mặt khác ta có: u = unt.ubr.ux
=>
Với : + ux : tỷ số truyền của bộ truyền xích.
+ubr : tỷ số truyền của bộ truyền bánh răng
Tra bảng 2.4 ta chọn ux=3,5

=>
Phạm Bá Phúc Lộc -13104035

Page 3

- Kiểm tra : ubr.unt.ux=2,45 x 1 x 3,5 =8,575
|unt.ubr.ux-u| = |8,59-8,575|=0,015
Với sai số cho phép về tỷ số truyền
ux=3,5 ; ubr=2,45

, ta chấp nhận tỉ số truyền :

1.3.Tính các ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập môn học nguyên lý - chi tiết máy - Người đăng: phucloc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
Bài tập môn học nguyên lý - chi tiết máy 9 10 717