Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập môn Kết cấu bê tông cốt thép

Được đăng lên bởi long-dao
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 8767 lần   |   Lượt tải: 18 lần
BÀI TẬP MÔN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP
(Dành cho sinh viên lớp XDCT ngầm K54)

Bài 1: Hãy thiết kế một dầm bê tông cốt thép có mặt cắt ngang hình chữ nhật (có cốt kép)
đặt nằm ngang trên 2 gối tựa chịu uốn ngang phẳng (như hình vẽ) với các số liệu cho trước trong
bảng 1.

q

Bài 2: Thiết kế cột bê tông cốt thép chịu nén lệch tâm có mặt cắt ngang hình chữ nhật một
dầu chôn xuống đất, một đầu tự do với các số liệu cho trước trong bảng 2.

Bảng 1.

STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Họ và Tên
Nguyễn Văn An
Nguyễn Văn An (TĐ)
Nguyễn Chí Công
Triệu Ngọc Công
Nguyễn Thế Công
Bùi Đức Doanh
Bùi Tiến Duật
Nguyễn Anh Dũng
Nguyễn Duy Hiệp
Dương Văn Hiệp
Phạm Thị Hòa
Nguyễn Văn Hòa
Đỗ Văn Học
Lê Hữu Huấn
Lưu Mạnh Hùng
Trần Văn Hùng
Bùi Văn Hưởng
Nguyễn Quốc Huy
Nguyễn Văn Huy
Nguyễn Trọng Khanh

q

L
(mm)

Mác bê
tông

21 KN/m
2200 daN/m
2300 KG/m
24 KN/m
25 KN/m
2600 KG/m
2700 daN/m
28 KN/m
2900 daN/m
30 KN/m
3100 KG/m
32 daN/m
3300 KG/m
34 KN/m
3500 daN/m
3600 KG/m
3700 daN/m
38 KN/m
3900 KG/m
4 T/m

4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000

150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
200
200
200
200
200
200
200
200
200
300

Lê Tuấn Anh – Bộ môn Kỹ Thuật xây dựng

Nhóm cốt
dọc chịu
lực, cốt
xiên
A-II
A-II
A-II
A-II
A-II
A-II
A-II
A-II
A-II
A-II
A-II
A-II
A-II
A-II
A-II
A-II
A-II
A-III
A-III
A-II

Nhóm cốt
đai
A-I
A-I
A-I
A-II
A-II
A-I
A-I
A-II
A-II
A-II
A-I
A-II
A-II
A-II
A-II
A-II
A-II
A-II
A-II
A-I

Page 1

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Nguyễn Duy Khánh
Trần Đình Kỹ
Nguyễn Trung Lãm
Nguyễn Ngọc Lâm
Trần Tiến Lâm
Nguyễn Thế Mạnh
Phạm Bình Minh
Nguyễn Văn Minh
Trương Văn Mùi
Vũ Quốc Phòng
Nguyễn Đức Quang
Hoàng Văn Thái
Phạm Văn Thể
Đỗ Đình Thiên
Trương Văn Thiên
Vũ Quang Thiệu
Vũ Văn Toản
Nguyễn Văn Trung
Vũ Xuân Trường
Nguyễn Duy Tuân
Nguyễn Văn Tuân
Đậu Anh Tuấn
Đinh Anh Tuấn
Phạm Bá Tuấn
Nguyễn Văn Tuấn
Đỗ Thanh Tùng
Nguyễn Công Vịnh
Đào Tuấn Vũ
Trần Đình Khiêm
Hoàng Bá Bình (K53)
Trần Quang Huy (K53)
Nguyễn Văn Lợi (K53)

41 KN/m
4200 KG/m
4300 daN/m
4,4 T/m
45 KN/m
4600 KG/m
2000 KG/m
21 KN/m
2200 daN/m
2300 KG/m
24 KN/m
25 KN/m
2600 KG/m
2700 daN/m
28 KN/m
2900 daN/m
30 KN/m
3100 KG/m
32 daN/m
3300 KG/m
34 KN/m
3500 daN/m
3600 KG/m
3700 daN/m
38 KN/m
3900 KG/m
4 T/m
41 KN/m
4200 KG/m
4300 daN/m
4,4 T/m
45 KN/m

4000
4000
4000
4000
4000
4000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
...
Lê Tun Anh B môn K Thut xây dng Page 1
BÀI TP MÔN KT CU BÊ TÔNG CT THÉP
(Dành cho sinh viên lp XDCT ngm K54)
Bài 1: Hãy thiết kế mt dm bê tông ct thép mt ct ngang hình ch nht (có ct kép)
đặt nm ngang trên 2 gi ta chu un ngang phẳng (như hình vẽ) vi các s liệu cho trước trong
bng 1.
Bài 2: Thiết kế ct bê tông ct thép chu nén lch tâm có mt ct ngang hình ch nht mt
du chôn xuống đất, một đầu t do vi các s liệu cho trước trong bng 2.
Bng 1.
STT
H và Tên
q
L
(mm)
Mác bê
tông
Nhóm ct
dc chu
lc, ct
xiên
Nhóm ct
đai
1
Nguyễn Văn An
21 KN/m
4000
150
A-II
A-I
2
Nguyễn Văn An (TĐ)
2200 daN/m
4000
150
A-II
A-I
3
Nguyn Chí Công
2300 KG/m
4000
150
A-II
A-I
4
Triu Ngc Công
24 KN/m
4000
150
A-II
A-II
5
Nguyn Thế Công
25 KN/m
4000
150
A-II
A-II
6
Bùi Đức Doanh
2600 KG/m
4000
150
A-II
A-I
7
Bùi Tiến Dut
2700 daN/m
4000
150
A-II
A-I
8
Nguyễn Anh Dũng
28 KN/m
4000
150
A-II
A-II
9
Nguyn Duy Hip
2900 daN/m
4000
150
A-II
A-II
10
Dương Văn Hiệp
30 KN/m
4000
150
A-II
A-II
11
Phm Th Hòa
3100 KG/m
4000
200
A-II
A-I
12
Nguyễn Văn Hòa
32 daN/m
4000
200
A-II
A-II
13
Đỗ Văn Học
3300 KG/m
4000
200
A-II
A-II
14
Lê Hu Hun
34 KN/m
4000
200
A-II
A-II
15
Lưu Mạnh Hùng
3500 daN/m
4000
200
A-II
A-II
16
Trần Văn Hùng
3600 KG/m
4000
200
A-II
A-II
17
Bùi Văn Hưởng
3700 daN/m
4000
200
A-II
A-II
18
Nguyn Quc Huy
38 KN/m
4000
200
A-III
A-II
19
Nguyễn Văn Huy
3900 KG/m
4000
200
A-III
A-II
20
Nguyn Trng Khanh
4 T/m
4000
300
A-II
A-I
q
Bài tập môn Kết cấu bê tông cốt thép - Trang 2
Bài tập môn Kết cấu bê tông cốt thép - Người đăng: long-dao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Bài tập môn Kết cấu bê tông cốt thép 9 10 978