Ktl-icon-tai-lieu

bài tập nguyên lý chi tiết máy

Được đăng lên bởi TRí Ngô
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 166 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THIẾT KẾ HỆ DẪN ĐỘNG CƠ KHÍ
Đề số: 04
PHẦN I: CHỌN ĐỘNG CƠ VÀ PHÂN PHỐI TỶ SỐ TRUYỀN
CHỌN ĐỘNG CƠ ĐIỆN:
1. Hiệu suất truyền động:

I.

   nt .br . x . ol3

ηnt= 1 : Hiệu suất nối trục
η ηbr br= 0,96
ηx

ηx

ηol

ηol


= 0,95
= 0,99

: Hiệu suất của bộ truyền bánh răng
: Hiệu suất của bộ truyền xích
: Hiệu suất truyền của 1 cặp ổ lăn

η η = 0,88
2. Xác định công suất động cơ
P
-

F .v 7400.0.95

1000
1000

Pmax =

F . v 9000. 9,8
=
=¿
1000
1000

= 7,03(kw)

Công suất cần thiết trên trục động cơ
P 7, 03


 0,88

7,2
≈
0.831

Pct=
7,98(kW)
- Xác định số vòng quay sơ bộ của động cơ
- Số vòng quay của trục công tác
nlv =

60000.v 60000.0,95


 .D
 .220
u =u . u

82,47 (vòng/phút)

Tỷ số truyền c h h x uch = uh.ux
Chọn: uh = 4 là tỷ số truyền của hộp giảm tốc 1 cấp
ux = 2,2 là tỷ số truyền của bộ truyền xích
 uch = 2,2 . 4 = 8,8
- Số vòng quay sơ bộ của động cơ:
nsb =nlv . uc h
nsb = nlv.nch = 82,47.8,8 = 725,736 (v/p)
3.

Chọn động cơ

P

Pđc dc = 11 (kw), n = 730 (v/p)
Dựa vào bảng P1.3 trang 236 sách “ Tính Toán Thiết Kế Hệ Dẫn Động Cơ
Khí Tập Một” của “Trịnh Chất và Lê Văn Uyển” ta chọn động cơ
“4A160M8Y3 ”có công suất là 11 KW và số vòng quay của trục chính là
730 ( Vòng/Phút ).
II.

PHÂN PHỐI TỶ SỐ TRUYỀN TRONG HỘP GIẢM TỐC 2 CẤP:
1. Tỷ số truyền:
Tỷ số truyền chung của hệ thống:
uch 

uh 

730
82, 47

= 8,85

uch 8,85

ux
2, 2

= 4,02
2. Tính toán công suất trên các trục
pct =7,98
p1 = pct. ηnt. ηol = 7,90 (kw)
p2 = p1. η ηbr br. ηol = 7,51 (kw)
p3 = p2. ηx. ηol= 7,06 (kw)
Tính số vòng quay trên các trục
ndc = 730 (v/p)
n1 = ndc = 730 (v/p)
3.

n2 =

n1
730

uh 4, 02

= 182 (v/p)

n2 181, 6

ux
2, 2

n3 =
= 83 (v/p)
4. Tính moment xoắn trên các trục
T1= 9,55 . 106 .

P1
n1

P1
n1

= 9,55 . 106 .

7,90
 8,49
≈
730
730

103349 (Nmm)

T2= 9,55 . 106 .

T3= 9,55 . 106 .

P2
n2
P3
n3
Pdc
ndc

P2
n2
P3
n3
P dc
ndc

Tdc = 9,55 . 106 .
Động cơ
Công suất
7,98
(kW)
Tỉ số truyền
1
Sốvòng
quay n
730
(vòng/phút)
Moment
xoắn T
143904
(Nmm)

= 9,55 . 106 .

= 9,55 . 106 .

7,51

181, 6

394937 (Nmm)

7, 06
 7,992
≈
82,5
91,4

= 9,55 .106 .
Trục I
7,90

11

730

817249 (Nmm)

11
≈
730

143904 (Nmm)
Trục III

Trục II
7,51

7,06

4

2,2

730

182

83

103349

394937

817249

PHẦN II: TÍNH TOÁN BỘ TRUYỀN XÍCH:
Số liệu tính toán:
Công suất

7,06 kW

Số vòng quay bánh dẫn

83 v/p

Tỉ số truyền
Điều kiện làm việc

2,2
-

Quay một chiều, làm việc 2 ca.
Tải va đập nhẹ, bôi trơn nhỏ giọt
Trục đĩa xích điều chỉnh được

Tính toán thiết kế:
1)

Chọn loại ...
THIẾT KẾ HỆ DẪN ĐỘNG CƠ KHÍ
Đề số: 04
PHẦN I: CHỌN ĐỘNG CƠ VÀ PHÂN PHỐI TỶ SỐ TRUYỀN
I. CHỌN ĐỘNG CƠ ĐIỆN:
1. Hiệu suất truyền động:
3
. . .
nt br x ol
η
nt
= 1 : Hiệu suất nối trục
η
η
br
br
= 0,96 : Hiệu suất của bộ truyền bánh răng
η
x
η
x
= 0,95 : Hiệu suất của bộ truyền xích
η
ol
η
ol
= 0,99 : Hiệu suất truyền của 1 cặp ổ lăn
η
η
= 0,88
2. Xác định công suất động cơ
. 7400.0.95
1000 1000
F v
P
P
max
=
F . v
1000
=
9000. 9,8
1000
=¿
= 7,03(kw)
- Công suất cần thiết trên trục động cơ
P
ct
=
7,03
0,88
P
7,98(kW)
- Xác định số vòng quay sơ bộ của động cơ
- Số vòng quay của trục công tác
n
lv
=
60000. 60000.0,95
. .220
v
D
82,47 (vòng/phút)
Tỷ số truyền
u
c h
=u
h
. u
x
u
ch
= u
h
.u
x
Chọn: u
h
= 4 là tỷ số truyền của hộp giảm tốc 1 cấp
u
x
= 2,2 là tỷ số truyền của bộ truyền xích
u
ch
= 2,2 . 4 = 8,8
- Số vòng quay sơ bộ của động cơ:
n
sb
=n
lv
. u
c h
n
sb
= n
lv
.n
ch
= 82,47.8,8 = 725,736 (v/p)
3. Chọn động cơ
bài tập nguyên lý chi tiết máy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập nguyên lý chi tiết máy - Người đăng: TRí Ngô
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
bài tập nguyên lý chi tiết máy 9 10 969