Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập nguyên lý máy có lời giải

Được đăng lên bởi k47hamhoc
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 29474 lần   |   Lượt tải: 352 lần
CHƯƠNG 1: CU TRÚC VÀ XP LOI CƠ CU
1) Tính bc t do và xếp loi cơ cu phi hơi ñầu máy xe la trên hình 1.1a và 1.1b.
Hình 1.1a Hình 1.1a.a
Bc t do cơ cu ñược tính theo công thc:
W = 3n – (2P
5
+ P
4
) + r
th
- W
th
= 3 * 9 – (2 * 13 + 0) + 0 – 0 = 1
Chn khâu 1 khâu dn, nhóm tĩnh ñinh ñược tách ra bao gm 4 nhóm loi 2 (6,9; 7,8; 2,3;
4,5) như hình 1.1a.a. ðây là cơ cu loi 2.
Công thc cu to cơ cu : 1 = 1 + 0 + 0 + 0 + 0
Hình 1.1b Hình 1.1b.b
Bc t do cơ cu ñược tính theo công thc:
W = 3n – (2P
5
+ P
4
) + r
th
- W
th
= 3 * 11 – (2 * 16 + 0) + 0 – 0 = 1
Chn khâu 1 khâu dn, nhóm tĩnh ñinh ñược tách ra bao gm 1 nhóm loi 2 (2,3) 2
nhóm lo
i 3 (4,5,6,7; 8,9,10,11) như hình 1.1b.b. ðây là cơ cu loi 3.
Công thc cu to cơ cu : 1 = 1 + 0 + 0 + 0
2) Tính b
c t do và cơ cu máy dp cơ khí (hình 1.2a) và máy ép thu ñộng (hình 1.2b)
Hình 1.2a Hình 1.2a.a
A
B
C
D
E
F
G
H
K
A
B
C
D
E
F
G
H
I
K
O
1
O
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
E
A
B
C
D
E
F
L
H
I
K
O
1
O
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
G
10
O
2
M
C
D
E
F
4
5
6
7
G
A
O
1
1
M
B
2
3
A
L
H
I
K
8
9
10
O
2
11
M
11
A
G
C
D
A
O
1
1
O
2
B
C
2
3
4
5
B
C
4
5
A
O
2
2
3
B
O
1
1
A
Bài tập nguyên lý máy có lời giải - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập nguyên lý máy có lời giải - Người đăng: k47hamhoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Bài tập nguyên lý máy có lời giải 9 10 830