Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập pascal cơ bản

Được đăng lên bởi nguyenhoangnhan011
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1130 lần   |   Lượt tải: 2 lần
đây là những bài tập cơ bản dành cho học sinh ,sinh viên
Bài tập pascalbản dành cho hs-sv
thiết kế bởi: Vũ Đức Quang
Bài 1:
Viết chương trình nhập vào 1 số N nguyên dương và in ra màn hình các s chẵn từ 0N
mi số chiếm 4 vị trí và 15 s trên 1 dòng.
Lời giải:
uses crt; {khai bao' thu vien crt}
var n,i,dem:integer;
BEGIN
clrscr;{ cau lenh xoa man hinh};
write('Nhap n: ');readln(n);
dem:=0;
for i:=1 to n do
begin
if i mod 2=0 then
begin
write(i:4);
dem:=dem+1;
end;
if dem=15 then
begin
dem:=0;
writeln;{in duoc 15 so thi xuong dong};
end;
end;
readln
END.
Bài 2:
Nhp vào 2 snguyên dương a và b.
+ Tính và in ra màn hình tổng, hiệu, tích, thương và UCLN của 2 số đó
+ Tính tổng các ước số dương của |a+b|
Lời giải:
uses crt;
var a,b,tg,i,tong:integer;
function tinh(x,y:integer):integer;
begin
tg:= x mod y;
if tg=0 then tinh:=y else tinh:=tinh(y,tg);
end;
BEGIN
clrscr;
write('Nhap a: ');readln(a);
write('Nhap b: ');readln(b);
tong:=1;
for i:=2 to abs(a+b) do
if (abs(a+b) mod i =0) then tong:=tong+i;
writeln('Tong 2 so la: ',a+b);
writeln('Hieu 2 so la: ',a-b);
writeln('Tich 2 so la: ',a*b);
writeln('Thuong 2 so la: ',a/b:0:4);
writeln('UCLN 2 so la: ',tinh(a,b));
writeln('Tong cac uoc cua ',a+b,' la: ',tong);
readln
END.
Bài tập pascal cơ bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập pascal cơ bản - Người đăng: nguyenhoangnhan011
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Bài tập pascal cơ bản 9 10 439