Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TẬP PHAY

Được đăng lên bởi minhtanx2
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 885 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP PHAY
Bài 1 (Hình 1)
 Dao T1H1:
D = 20mm; S = 1500 v/p;
F (f) = 200 mm/p
 Dao T2H2:
D = 5mm S = 1000 v/p;
F (f) = 120 mm/p

Hình 1

Bài 2 (Hình 2)
 Dao T1H1:
D = 20mm; S = 1500 v/p;
F (f) = 200 mm/p
 Dao T2H2:
D = 20mm S = 2500 v/p;
F (f) = 150 mm/p

Hình 2

Bài 3 (Hình 3)
 Dao T1H1:
D = 20mm; S = 2000 v/p;
F (f) = 150 mm/p
 Dao T2H2:
D = 5mm S = 2500 v/p;
F (f) = 120 mm/p

Hình 3

Bài 4 (Hình 4)
 Dao T1H1:
D = 20mm; S = 1500 v/p;
F (f) = 200 mm/p
 Dao T2H2:
D = 5mm S = 1000 v/p;
F (f) = 120 mm/p
 Dao T3H3:
D = 10mm S = 1800 v/p;
F (f) = 100 mm/p

Hình 4

Bài 5 (Hình 5)
 Dao T1H1:
D = 20mm; S = 1500 v/p;
F (f) = 150 mm/p
 Dao T2H2:
D = 5mm S = 1000 v/p;
F (f) = 100 mm/p

Hình 5

Bài 6 (Hình 6)
 Dao T1H1:
D = 20mm; S = 2500 v/p;
F (f) = 250 mm/p
 Dao T2H2:
D = 10mm S = 2500 v/p;
F (f) = 200 mm/p
 Dao T3H3:
D = 5mm; S = 1800 v/p;
F (f) = 150 mm/p
 Dao T2H2:
D = 20mm S = 2000 v/p;
F (f) = 200 mm/p

Hình 6

Bài 7 (Hình 7)
 Dao T1H1:
D = 20mm; S = 1800 v/p;
F (f) = 180 mm/p
 Dao T2H2:
D = 10mm S = 1500 v/p;
F (f) = 150 mm/p
 Dao T3H3:
D = 30mm; S = 2000 v/p;
F (f) = 200 mm/p

Hình 7
Bài 8 (Hình 8)
 Dao T1H1:
D = 20mm; S = 2500 v/p;
F (f) = 200 mm/p
 Dao T2H2:
D = 10mm S = 1500 v/p;
F (f) = 120 mm/p

...
BÀI TẬP PHAY
Bài 1 (Hình 1)
Dao T1H1:
D = 20mm; S = 1500 v/p;
F (f) = 200 mm/p
Dao T2H2:
D = 5mm S = 1000 v/p;
F (f) = 120 mm/p
Hình 1
Bài 2 (Hình 2)
Dao T1H1:
D = 20mm; S = 1500 v/p;
F (f) = 200 mm/p
Dao T2H2:
D = 20mm S = 2500 v/p;
F (f) = 150 mm/p
Hình 2
BÀI TẬP PHAY - Trang 2
BÀI TẬP PHAY - Người đăng: minhtanx2
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
BÀI TẬP PHAY 9 10 289