Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập plc

Được đăng lên bởi manh-tran
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 2528 lần   |   Lượt tải: 14 lần
Ghi chú:
• Các bài tập viết cho các loại PLC:OMRON, SIEMEN, MITSUBISHI(địa chỉ
trên hình vẽ có tính chất tượng trưng. Tùy loại Plc mà gán địa chỉ cho đúng)
• với bài tập có ROBOT gắp hàng thì chỉ cần tác động ngõ vào (ví dụ kích y0:
điều khiển robot) thì robot tự động gắp hàng bỏ hàng và quay về vị trí cũ.
• Các ngõ vào ra đã cho thì không thêm bớt. Lập trình đúng theo quy trình theo
yêu cầu.
Bài 1: AI NHẤN NÚT TRƯỚC

Quy trình
3 Người chơi: player1, player2, player3
Người dẫn chương trình đặt câu hỏi(cả 3 đèn báo tắt), sau khi kết thúc câu hỏi:
3 người nhấn nút để trả lời câu hỏi, chương trình sẽ ưu tiên người nhấn trước, 2 người
còn lại nhấn không tác động.
Chuông kêu 3s, đèn chớp chu kỳ 0.5s ở người nhấn trước, khi có nút nhấn.
Sau tiếng chuông sẽ có đèn báo người nhấn chuông trước sáng và không chớp.
Yêu cầu:
Vẽ sơ đồ kết nối I/O cho PLC
Bảng địa chỉ cho từng ngõ vào, ví dụ:
In put

Symbol

Tên

I0.0

LAMP_PLAER1 Đèn báo player1

…………

…….

…………..

Out put
……….

………….

Viết chương trình PLC
BÀI 2: DÂY CHUYỀN ĐÓNG GÓI

Quy trình:
Khi nhấn nút PB1( nút START) băng chuyền thùng hoạt động( BOX CONVEYOR).
Khi cảm biến thùng( BOX) báo, thì băng chuyền thùng dừng lại. Băng chuyền chở táo
(APPLE CONVEYOR) hoạt động.
Táo rơi vào thùng có cảm biến táo(PART SENSOR) sẽ đếm.

Khi đếm đến 10, dây chuyền chuyển táo dừng. Dây chuyền thùng hoạt động. Bộ đếm
reset và lập lại chu trình cho đến khi nút STOP nhấn.
Yêu cầu:
Vẽ sơ đồ kết nối I/O cho PLC
Bảng địa chỉ cho từng ngõ vào, ví dụ:
In put

Symbol

Tên

I0.0

START

Nút nhấn start

…………

…….

…………..

Out put
……….

………….

Viết chương trình PLC
Bài 3: ĐIỀU KHIỂN MÁY KHOAN

QUY TRÌNH:
1) Điều khiển bằng tay(manual operation)
Nhấn nút Manual ở bảng điều khiển( control pannel) đèn báo manual ở hộp đèn
báo(Indication Box) sáng.

Khi nhấn nút chạy tới (forward) SW1, động cơ chạy tới( motor forward). Khi máy
khoan đụng công tắc hành trình LS2 động cơ ngưng. Trong quá trình động cơ chạy
tới, nhấn nút Stop(SW2) động cơ ngưng.
Khi nhấn nút chạy lui(Reverse) SW3, động cơ chạy lui. khi máy khoan đụng công
tắc hành trình LS1, động cơ ngưng. Trong quá trình động cơ máy khoan chạy lui,
nhấn nút Stop (SW2) động cơ máy khoan dừng.
2) Chế độ tự động
Khi nhấn nút Auto ở bảng điều khiển, và công tắc hành trình LS1 tác động, thì động
cơ khoan chạy tới cho đến khi công tắc hành trình LS2 tác động.
Khi LS2 tác động, thì Timer đếm ngược 2 giây, sau đó động cơ chạy ngược về công
tắc hành trình LS1, khi công công tắc LS1 tác động chu trình ...
Ghi chú:
Các bài tp viết cho các loi PLC:OMRON, SIEMEN, MITSUBISHI(địa ch
trên hình v có tính cht tượng trưng. Tùy loi Plc mà gán địa ch cho đúng)
vi bài tp có ROBOT gp hàng thì ch cn tác động ngõ vào (ví d kích y0:
điu khin robot) thì robot t động gp hàng b hàng và quay v v trí cũ.
Các ngõ vào ra đã cho thì không thêm bt. Lp trình đúng theo quy trình theo
yêu cu.
Bài 1: AI NHN NÚT TRƯỚC
Quy trình
3 Người chơi: player1, player2, player3
Người dn chương trình đặt câu hi(c 3 đèn báo tt), sau khi kết thúc câu hi:
3 người nhn nút để tr li câu hi, chương trình s ưu tiên người nhn trước, 2 người
còn li nhn không tác động.
Chuông kêu 3s, đèn chp chu k 0.5s người nhn trước, khi có nút nhn.
Sau tiếng chuông sđèn báo người nhn chuông trước sáng và không chp.
Yêu cu:
V sơ đồ kết ni I/O cho PLC
Bng địa ch cho tng ngõ vào, ví d:
In put Symbol
Tên
Bài tập plc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập plc - Người đăng: manh-tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
Bài tập plc 9 10 645