Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TẬP THỰC HÀNH LẬP TRÌNH MẠNG

Được đăng lên bởi hoang-quang-quoc
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 3127 lần   |   Lượt tải: 5 lần
BÀI TẬP THỰC HÀNH LẬP TRÌNH MẠNG
Bài 2 :
1+

S=

x 2 2 x4 2 4 x6
+ × + × × + ....
2 3 4 3 5 6

cho đến khi phần tử thứ n <

ε

a) Chương trình
;;Bai 2
#lang scheme
(define (bai2 s tich luy x n)
(if (zero? n )
(bai2 1 1 (* x x) x 2)
(if(<(* tich (/ luy n)) 0.000001)
(+ s (* tich (/ luy n)))
(if(= n 2)
(bai2 (+ 1 (/ (* x x) 2)) (/ 2 3) (* (* luy x)
x) x (+ n 2))
(bai2 (+ s (/ (* tich luy) n)) (/(* tich n) (+ n
1)) (* (* luy x) x) x (+ n 2))
)
)
)
)

b) Demo

Bài 3 :

x 2n
<ε
(2n)!

x2 x4 x6
x2n
1 − x + + + + ...... +
+ ......
2! 4! 6
(2n)!
cho đến khi

S=
a) Chương trình
;;Bai 3
#lang scheme
(define (bai3 s t x n)
(if(zero? n )

(bai3 (- 1 x) (/ (* x x) 2) x 2)
(if(< t 0.000001)
(+ s t)
(bai3 (+ s t) (/ (* t (* x x)) (+ n 2)) x (+ n 2))
)
)
)

b) Demo

Bài 27 :
Viết hàm yêu cầu người sử dụng gõ vào một số nằm giữa 0 và 1000 để trả về
giá trị bình phương của số đó. Đặt hàm này vào trong một vòng lặp với menu.
a) Chương trình
;;Bai 27
#lang scheme
(define (menu)
(display "Nhap so de tinh binh phuong 0..1000")
(newline)
(display "Nhap so khac de thoat")
(newline)
(let ((rd (read)))
(if (and (> rd 0) (< rd 1000))
(begin
(display " Binh phuong cua so do la ")
(newline)
(display (* rd rd))

(newline)
(menu)
)
(begin(display "Goodbye")
(newline)
(display "See you again!")))))

b) Demo

Bài 35:
Viết chương trình xóa ba phần tử đầu tiên và ba phần tử cuối cùng của một
danh sách.
a) Chương trình
;; Bai 35
#lang scheme
;Xoa n phan tu dau trong danh sach l
(define (Xoa L n)
(cond ((zero? n)L)
((or (null? L) (> n (length L))) (display "That

bai"))
(else (Xoa (cdr L)(- n 1))
)
)
)
; Xoa n phan tu cuoi trong danh sach L
(define (Xoac L n)
(cond ((zero? n)L)
((or (null? L) (> n (length L))) (display "That
bai"))
(else (Xoac

(reverse (cdr (reverse L)))(- n 1)))

)
)
;Xoa 3 phan tu dau va 3 phan tu cuoi trong danh sach L
(define (bai35 L)

(let ((s (Xoa L 3)))
(Xoac s 3))
)

b) Demo

Bài 54:
Viết một chương trình để giải bài toán tháp HaNoi (Tower of HaNoi): chuyển N
đĩa có kích thước khác nhau từ một cọc qua cọc thứ hai lấy cọc thứ ba làm cọc
trung gian, sao cho luôn luôn thõa mãn mỗi lần chỉ cuyển một đĩa từ một cọc
này sang một cọc khác, trên một cọc thì đĩa sau nhỏ hơn chồng lên trên đĩa
trước lớn hơn và đĩa lớn nhất ở dưới cùng.
Hàm (Hanoi n A B C) với kết quả :
(Hanoi 2 ‘A ‘B ‘C)
 Move A to B
Move A to C
Move B to C
a) Chương trình
;;Bai 54
#lang scheme
(define (hanoi n A B C)
(if (= n 0)
(display "")
(begin
(hanoi (- n 1) A C B)

(display "move ") (display A) ...
BÀI T P TH C HÀNH L P TRÌNH M NG
Bài 2 :
S =
2 4 6
2 2 4
1 ....
2 3 4 3 5 6
x x x
+ + × + × × +
cho đ n khi ph n t th n <ế
ε
a) Ch ng trìnhươ
;;Bai 2
#lang scheme
(define (bai2 s tich luy x n)
(if (zero? n )
(bai2 1 1 (* x x) x 2)
(if(<(* tich (/ luy n)) 0.000001)
(+ s (* tich (/ luy n)))
(if(= n 2)
(bai2 (+ 1 (/ (* x x) 2)) (/ 2 3) (* (* luy x)
x) x (+ n 2))
(bai2 (+ s (/ (* tich luy) n)) (/(* tich n) (+ n
1)) (* (* luy x) x) x (+ n 2))
)
)
)
)
b) Demo
BÀI TẬP THỰC HÀNH LẬP TRÌNH MẠNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI TẬP THỰC HÀNH LẬP TRÌNH MẠNG - Người đăng: hoang-quang-quoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
BÀI TẬP THỰC HÀNH LẬP TRÌNH MẠNG 9 10 713