Ktl-icon-tai-lieu

bài tập tin học đại cương

Được đăng lên bởi Trần Hữu Nam
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 188 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề 1

Make by Theza
Lập chương trình thực hiện các công việc sau:
a) Nhập mốt mảng có N số nguyên bất kì (0< N < 10 được nhập từ bàn phím).
In ra màn hình mảng vừa nhập dưới dạng một dãy số.
b) Nhập một số nguyên X bất kì (X>0) từ bàn phím. Nếu X <= N thì tính trung bình cộng
của X số đầu tiên trong dãy. Nếu X > N thì tính tổng các số trong mảng.
Thông báo kết quả ra màn hình.
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
main()
{int N,i,X,t,a[9];
float tb;
do {printf("Nhap vao so phan tu cua mang (0<N<10) : ");
scanf("%d",&N);}
while(N<=0||N>=10);
for(i=0;i<N;i++) {printf("\n Nhap so thu %d : ",i+1);
scanf("%d",&a[i]);}
printf("\n Day so vua nhap la: \n");
for(i=0;i<N;i++) printf("%d
",a[i]);
do {printf("\n Nhap so nguyen X > 0 : ");
scanf("%d",&X);}
while(X<=0);
tb=0;
t=0;
if (X<=N) {for(i=0;i<X;i++) tb+=a[i];
tb/=X;
printf("\n Gia tri trung binh %d so dau tien trong day la
%f",X,tb);}
else {for(i=0;i<N;i++) t+=a[i];
printf("\n Tong cac so trong day la %d",t);}
getch();
}

Đề 2

Make by Theza
Lập chương trình thực hiện các công việc sau:
Nhập một mảng gồm các số nguyên bất kì từ bàn phím.
Việc nhập mảng sẽ dừng lại khi số lượng các phần tử bằng 7 hoặc khi nhập vào số 0 (Số 0
không phải phần tử trong mảng).
In ra màn hình mảng vừa nhập dưới dạng một dãy số.
Sắp xếp mảng vừa nhập theo thứ tự tăng dần và in ra màn hình.

1
2
3

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
main()
{int i,j,n,t,a[7];

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

n=0;
for(i=0;i<7;i++)
{printf("Nhap so thu %d : ",i+1);
scanf("%d",&a[i]);
if(a[i]==0) break;
n++;}
if(n==0) printf("\n Day so khong co phan tu nao");
else
{printf("\n Day so vua nhap la: \n");
for(i=0;i<n;i++) printf("
%d ",a[i]);
for(i=0;i<n-1;i++)
for(j=1+i;j<n;j++)
if(a[i]>a[j]) {t=a[i];a[i]=a[j];a[j]=t;}
printf("\n Day so sau khi duoc sap xep theo thu tu tang dan la :\n");
for(i=0;i<n;i++) printf("%d
",a[i]);}
getch();
}

Với đề tương tự:
Lập chương trình thực hiện các công việc sau:
Nhập một mảng gồm các số thực bất kì từ bàn phím.
Việc nhập mảng sẽ dừng lại khi số lượng các phần tử bằng 7 hoặc khi nhập vào số âm (Số
âm không phải phần tử trong mảng).
In ra màn hình mảng vừa nhập dưới dạng một dãy số.
In ra số lượng các phần tử có trong mảng.
Sắp xếp mảng vừa nhập theo thứ tự tăng dần và in ra màn hình.
Chú ý: lấy 2 số sau dấu phẩy.
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
main()
{int i,j,n;
float a[7],t;
n=0;
for(i=0;i<7;i++)
{printf("Nhap so thu %d : ",i+1);
scanf("%f",&a[i]);
if(a[i]<0) break;
n++;}
if(n==0) printf("\n Day...
Đ 1
Make by Theza
Lp chương trình thc hin các công vic sau:
a) Nhp mt mng có N s nguyên bt kì (0< N < 10 được nhp t bàn phím).
In ra màn hình mng va nhp dưới dng mt dãy s.
b) Nhp mt s nguyên X bt kì (X>0) t bàn phím. Nếu X <= N thì tính trung bình cng
ca X s đu tiên trong dãy. Nếu X > N thì tính tng các s trong mng.
Thông báo kết qu ra màn hình.
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
main()
{int N,i,X,t,a[9];
float tb;
do {printf("Nhap vao so phan tu cua mang (0<N<10) : ");
scanf("%d",&N);}
while(N<=0||N>=10);
for(i=0;i<N;i++) {printf("\n Nhap so thu %d : ",i+1);
scanf("%d",&a[i]);}
printf("\n Day so vua nhap la: \n");
for(i=0;i<N;i++) printf("%d ",a[i]);
do {printf("\n Nhap so nguyen X > 0 : ");
scanf("%d",&X);}
while(X<=0);
tb=0;
t=0;
if (X<=N) {for(i=0;i<X;i++) tb+=a[i];
tb/=X;
printf("\n Gia tri trung binh %d so dau tien trong day la
%f",X,tb);}
else {for(i=0;i<N;i++) t+=a[i];
printf("\n Tong cac so trong day la %d",t);}
getch();
}
Đ 2
Make by Theza
Lp chương trình thc hin các công vic sau:
Nhp mt mng gm các s nguyên bt kì t bàn phím.
Vic nhp mng s dng li khi s lượng các phn t bng 7 hoc khi nhp vào s 0 (S 0
không phi phn t trong mng).
In ra màn hình mng va nhp dưới dng mt dãy s.
Sp xếp mng va nhp theo th t tăng dn và in ra màn hình.
1
2
3
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
main()
{int i,j,n,t,a[7];
bài tập tin học đại cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập tin học đại cương - Người đăng: Trần Hữu Nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
bài tập tin học đại cương 9 10 734