Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập trắc nghiệm môn khí cụ điện

Được đăng lên bởi vietduyqc-gmail-com
Số trang: 57 trang   |   Lượt xem: 793 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHƯƠNG I–KHÁI NIỆM CHUNG VỀ MÁY ĐIỆN
Câu 1: Thiết bị dùng để biến đổi điện năng thành các dạng năng lượng khác được gọi là
a. Máy phát điện
b. Động cơ điện
c. Máy điện
d. Máy biến áp [<br>]
Câu 2: Thiết bị dùng để biến đổi các dạng năng lượng khác thành điện năng được gọi là?
a. Máy phát điện
b. Động cơ điện
c. Máy điện
d. Máy biến áp [<br>]
Câu 3: Thiết bị dùng để thay đổi giá trị điện áp và giữ nguyên tần số được gọi là?
a. Máy phát điện
b. Động cơ điện
c. Máy điện
d. Máy biến áp [<br>]
Câu 4: Máy biến áp thuộc loại máy điện nào sau đây?
a. Máy điện quay
b. Máy điện tĩnh
c. Máy điện có thể quay hoặc đứng yên
d. Máy điện một chiều [<br>]
Câu 5: Theo quy tắc vặn nút chai, nếu cho từ thông biến thiên đi xuyên qua cuộn dây có W vòng
thì nó sinh ra sức điện động cảm ứng có giá trị là?
d
d
e  W.
e   W.
dt
dt
a.
b.
dt
d [<br>]
c.
d.
Câu 6: Một thanh dẫn có chiều dài hiệu dụng l quay với vận tốc v trong từ trường và vuông góc
với các đường cảm ứng từ B thì sức điện động nó sinh ra có giá trị là?
a. e=B.l/v
b. e=B/l.v
c. e=-B.l.v
d. e=B.l.v [<br>]
Câu 7: Khi thanh dẫn chuyển động mang dòng điện I đặt thẳng góc với đường sức B của từ trường
(trường hợp động cơ điện) thanh dẫn sẽ chịu một lực điện từ tác động có giá trị là?
a. F=B.l.I
b. F=-B.l.v
c. F=B.l.v
d. F=-B.l.I [<br>]
Câu 8: Vật liệu dùng để chế tạo máy điện bao gồm:
e

d
dt

e   W.

a. Vật liệu dẫn điện, vật liệu cách điện và vật liệu kết cấu.
b. Vật liệu dẫn điện, vật liệu dẫn từ.
c. Vật liệu dẫn từ, vật liệu cách điện và vật liệu kết cấu.
d. Vật liệu dẫn điện, vật liệu dẫn từ, vật liệu cách điện và vật liệu kết cấu. [<br>]
Câu 9: Chất cách điện của máy điện chủ yếu ở thể rắn gồm mấy nhóm:
a. 3 nhóm
1

b. 4 nhóm

c. 5 nhóm
d. 6 nhóm [<br>]
Câu 10: Sử dụng thép lá kỹ thuật điện dày 0,35- 0,5mm, trong thành phần thép có 2-5% si là nhằm mục
đích:
a. Để giảm điện trở của thép, giảm dòng điện xoáy
b. Để tăng điện trở của thép, tăng dòng điện xoáy
c. Để tăng điện trở của thép, giảm dòng điện xoáy
d. Để giảm điện trở của thép, tăng dòng điện xoáy

CHƯƠNG II–MÁY BIẾN ÁP
Câu 1: Máy biến áp có vai trò gì trong hệ thống điện lực?
a. Nâng áp tại đầu ra của máy phát
b. Hạ áp cấp cho tải
c. Đóng vai trò trung gian chuyển đổi các cấp điện áp khác nhau trong quá trình truyền tải điện
d. Tất cả các câu trên đều đúng [<br>]
Câu 2: Máy biến áp là thiết bị chuyển đổi:
a. Điện áp một chiều
b. Điện áp xoay chiều
c. Cường độ dòng điện một chiều
d. Tần số dòng điện xoay chiều [<br>]
Câu 3: Máy biến áp cách li là:
a. ...

CHƯƠNG I–KHÁI NIỆM CHUNG VỀ MÁY ĐIỆN

!"#$ !%&'
!"# !"#$()*+,
-.
!"#$ !%&'
!"# !"#$()*+,
/ #*$01#2345.
!"#$ !%&'
!"# !"#$()*+,
6"#$&78#74 #.
!"#9 # !"#:
!"#;9 #7<=#2 !"#8&>()*+,
?@79#A0<B C7DE2F#29 &#;G0H
I;4* 4=&J8=;*.
!
@ G!

!
@ G!

 
!
@

 
!

@ G!
 
()*+,
K"& L;>M9 #0N0O50*7D*P00E;
0NPJ8=DQI4=&;4* ;*.
!@RQ!S0 !@RQS!0
!@RTQ!!0 !@RQ!!0()*+,
UV L#&8 HW<X;0NP4=QY D*P
Z*P$&'[ L4\8&]D&;*.
!^RQ!!W !^RTQ!!0
!^RQ!!0 !^RTQ!!W()*+,
_`O78# 7a8
!`OLC0O00Ob!
!`OLC0OLD!
!`OLDC0O00Ob!
d.`OLC0OLDC0O00Ob!()*+,
cbY 8#Y#d*Aa88b#;8
!/;8 !6;8
Bài tập trắc nghiệm môn khí cụ điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập trắc nghiệm môn khí cụ điện - Người đăng: vietduyqc-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
57 Vietnamese
Bài tập trắc nghiệm môn khí cụ điện 9 10 909