Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập truyền nhiệt

Được đăng lên bởi nguyễn tuấn anh
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 442 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1 –DAÃN NHIEÄT OÅN ÑÒNH
9-1

Maät ñoä doøng nhieät: q =

t w1 − t w2

δ
λ

a/ Vaùch theùp: λ = 40 W/m.ñoä
100 − 90
→ q=
= 8000 W/m2
0.05
40
b/ Vaùch beâ toâng: λ = 1.1 W/m.ñoä
100 − 90
→ q=
= 220 W/m2
0.05
1.1
c/ Gaïch diatomit: λ = 0.11 W/m.ñoä
100 − 90
→ q=
= 22 W/m2
0.05
0.11
9-2

1

Q = q × F = q × l ×h
=
h = 4m

o

110 C = tw1

=

o

tw2 = 40 C

t w1 − t w2

δ
λ

110 − 40
× 5 × 4 = 3920 W
0.25
0.7

l = 5m

δ = 0.25 m
λ = 0.7 w/m.ñoä

9–3

9-4

× l ×h

Giaûi gioáng trong saùch

Giaûi gioáng trong saùch

9-5

2

Cöôøng ñoä doøng nhieät truyeàn qua vaùch
q=

Δt

δ
λtb

=

λtb
(t − t )
δ w w
1

2

Trong ñoù: λtb = λo [1+ β ttb ]
t w + t w2 ⎤
⎡
= λ0 ⎢1 + β 1
⎥
2 ⎦
⎣
t w + t w2 ⎤
λ ⎡
(1) → q = 0 ⎢1 + β 1
⎥ t w − t w2
δ ⎣
2 ⎦ 1
→ Beà daøy lôùp caùch nhieät:
t w + t w2 ⎤
λ ⎡
δ = 0 ⎢1 + β 1
⎥ t w − t w2 (*)
2 ⎦ 1
q ⎣

(

)

(

)

a/ λ = 0.09 + 0.0000872 t
W/m.ñoä
0.09(1 + 0.00097 t) W/m.ñoä
λ0 = 0.09
t w1 = 450 0 C
→
→
β = 0.00097
t w2 = 50 0 C
q ≤ 450 w / m 2
t w + t w2 ⎤
λ ⎡
(*) → δ ≥ 0 ⎢1 + β 1
⎥ t w − t w2
2 ⎦ 1
q ⎣
0.09 ⎡
450 + 50 ⎤
1 + 0.00097
≥
⎢
⎥⎦ (450 − 50)
450 ⎣
2
≥ 100mm

(

)

W/m.ñoä
b/ λ = 0.109 + 0.000146 t
= 0.109(1 + 0.00134 t) W/m.ñoä
λo = 0.109
→
β = 0.00134
(*)
0.109 ⎡
450 + 50 ⎤
→ δ≥
1 + 0.00134
⎢
⎥⎦ (450 − 50)
450 ⎣
2
≥ 130mm

3

9-6

Giaûi gioáng trong saùch

9-7

Giaûi

tW1 = 110 oC
tw
1
tW3 = 25 oC
2
q ≤ 110 W/ m
λ1 = 0.7 W/m. ñoä
λ2 = 0.0465 W/m. ñoä
δ1 = 250 mm
δ2 = ? tW2 = ?
δ1
Cöôøng ñoä doøng
t w − t w3
Δ
q= n t = 1
δ δ
δ
∑ i 1+ 2
i =1

λi

λ1

λ2

4

tw

δ2

3

nhieät truyeàn qua vaùch

⎡ t w − t w3 δ 1 ⎤
→ δ 2 = λ2 ⎢ 1
− ⎥
λ1 ⎦
⎣ q
q ≤ 110w / m 2
⎛t −t
δ ⎞
⎡110 − 25 0.25 ⎤
→ δ 2 ≥ λ 2 ⎜⎜ w1 w3 − 1 ⎟⎟ ≥ 0.0465⎢
−
q
λ1 ⎠
0.7 ⎥⎦
⎣ 110
⎝
δ 2 ≥ 0.019m
≥ 19mm
t w − t w2
δ
0.25
q= 1
→ t w2 = t w1 − q 1 = 110 − 110
= 70.7 0 C
δ1
λ1
0.7
λ1

9-8

δ1 = 200mm
t w1

t w1 = 8000 C
tw

q ≤ 1100w / m2
3

t w3 ≤ 500 C

λ1 = 1.8w / m .ñoä

δ1

δ2

λ2 = 0.054(1 + 0.0024t ) w / m .ñoä
δ2 = ?

Giaûi

q=

t w1 − t w2

δ1
λ1

→ t w2 = t w1 − q

t w2 = 800 − 1100

0.2
1.8

= 678 0 C

5

δ1
λ1

t w2 + t w3 ⎤
⎥
2 ⎦
⎣
678 + 50 ⎤
⎡
= 0.054⎢1 + 0.0024
⎥⎦
2
⎣
= 0.1W/m.ñoä
t w − t w3
λtb
q= 2
→ δ 2 = 2 t w2 − t w3
δ2
q
⎡

λtb = 0.054 ⎢1 + 0.0024
2

(

)

λtb 2

δ2 =

0.1
(678 − 50) = 0.057m = 57mm
1100
2
⎪⎧q ≤ 1100w / m ⎪⎫
Ñeå ⎨
⎬ ⇒ δ 2 ≥ 57mm
0
⎪⎩t w3 ≤ 50 C
⎪⎭

9-9

λ1 = 0.28 + 0.00023t
λ 2 = 0.7 W/m.ñoä
δ 1 = 125 mm
δ 2 = 500 mm
t w1 = 1100

0

W/m.ñoä

tw

1

t w3

C

t w 3 = 50 0 C
q=?
Xaùc ñònh
t w2 = ?
Giaûi

δ1

t w1 − t w2

δ1
λtb

1

=

t w 2 ...
1 –DAÃN NHIEÄT OÅN ÑÒNH
9 - 1
Maät
ñoä doøng nhieät: q =
λ
δ
21
ww
tt
a/ Vaùch theùp: λ = 40 W/m.ñoä
q =
40
05.0
90100
= 8000 W/m
2
b/ Vaùch beâ toâng: λ = 1.1 W/m.ñoä
q =
1.1
05.0
90100
= 220 W/m
2
c/ Gaïch diatomit: λ = 0.11 W/m.ñoä
q =
11.0
05.0
90100
= 22 W/m
2
9 - 2
1
Bài tập truyền nhiệt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập truyền nhiệt - Người đăng: nguyễn tuấn anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Bài tập truyền nhiệt 9 10 696