Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập về công và công suất

Được đăng lên bởi Trang Kem
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 487 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Baøi taäp veà Coâng vaø Coâng suaát
Phaïm Vaên Hoaø

TÓM TẮT LÝ THUYẾT
I- CÔNG CƠ HỌC :
1.Công cơ học: Một vật sinh công cơ học (gọi tắt là công ) khi nó tác dụng lực
lên một vật khác và làm cho vật này chuyển động.
* Lưu ý: Chỉ có công cơ học khi vật chịu tác dụng của lực phải chuyển động
dưới tác dụng của lực, còn trong trường hợp vật vẫn chịu tác dụng của lực mà không
chuyển động thì không có công cơ học.
- Công cơ học phụ thuộc vào hai yếu tố:
+ Lực F tác dụng vào vật.
+ Quãng đường S mà vật dịch chuyển được.
2. Công thức tính công cơ học:

A = F.s

Trong đó: F là lực tác dụng (N) ; s là quãng đường mà vật dịch chuyển được (m).
* Chú ý: Khi lực tác dụng có phương vuông góc với phương chuyển động của
vật thì lực không sinh công.
3. Đơn vị của công:
Đơn vị của công là Jun (kí hiệu : J): 1J = 1N.1m = 1Nm
4. Định luật về công: Không một máy cơ đơn giản nào cho ta lợi về công, được
lợi bao nhiêu lần về lực thì lại thiệt bấy nhiêu lần về đường đi và ngược lại.
5. Hiệu suất của máy đơn giản:

H

Ai
100%
Atp

Trong đó: Ai là công có ích (J) và Atp là công toàn phần (J).
II - CÔNG SUẤT:
1. Công suất: Để biết người nào hay máy nào làm việc khoẻ hơn ( thực hiên
công nhanh hơn) người ta so sánh công thực hiện được trong một đơn vị thời gian.
Công thực hiện được trong một đơn vị thời gian gọi là công suất.
2. Công thức tính công suất:

p

A
t

Trong đó: A là công thực hiện được (J)
t là khoảng thời gian thực hiện công A (s).
3. Đơn vị của công suất:
Nếu công A là 1J(Jun), thời gian t là 1 s(giây) thì công suất là: P 

1J
 1J / s .
1s

Đơn vị của công suất là J/s (jun trên giây) được gọi là oát( kí hiệu là W)
1W = 1J/s ; 1 kW(ki lô oat) = 1000 W ; 1MW (Mê ga oat) = 1000000 W.
* Chú ý: Ngoài ra ta còn có thể tính công suất theo công thức: P = F.v
Trong đó : F là lực tác dụng (N), v là vận tốc (m/s).
III- CƠ NĂNG:

Bí quyeát thaønh coâng treân ñôøi laø lo rieâng moät vieäc cho thaät chu ñaùo,
coøn traêm nghìn vieäc khaùc thì vöøa ñuû thoâi.

1

Baøi taäp veà Coâng vaø Coâng suaát
Phaïm Vaên Hoaø

1. Cơ năng: Khi vật có khả năng sinh công , ta nói vật có cơ năng. Đơn vị của
cơ năng cũng là đơn vị của công. Nghĩa là đơn vị của cơ năng cũng là Jun (J).
Cơ năng là dạng năng lượng đơn giản nhất.
2. Thế năng hấp dẫn:
Cơ năng của vật phụ thuộc vào vị trí của nó so với mặt đất gọi là thế năng hấp
dẫn. Thế năng hấp dẫn của một vật phụ thuộc vào độ cao và khối lượng của nó. Vật có
khối lượng càng lớn và ở càng cao thì có thế năng hấp dẫn càng lớn.
Công thức tính thế năng ...
Baøi taäp veà Coâng vaø Coâng suaát
Phaïm Vaên Hoaø
TÓM TẮT LÝ THUYẾT
I- CÔNG CƠ HỌC :
1.Công học: Một vật sinh công học (gọi tắt công ) khi tác dụng lực
lên một vật khác và làm cho vật này chuyển động.
* Lưu ý: Chỉ công học khi vật chịu tác dụng của lực phải chuyển động
dưới tác dụng của lực, còn trong trường hợp vật vẫn chịu tác dụng của lực không
chuyển động thì không có công cơ học.
- Công cơ học phụ thuộc vào hai yếu tố:
+ Lực F tác dụng vào vật.
+ Quãng đường S mà vật dịch chuyển được.
2. Công thức tính công cơ học:
Trong đó: F là lực tác dụng (N) ; s là quãng đường mà vật dịch chuyển được (m).
* Chú ý: Khi lực c dụng phương vuông góc với phương chuyển động của
vật thì lực không sinh công.
3. Đơn vị của công:
Đơn vị của công là Jun (kí hiệu : J): 1J = 1N.1m = 1Nm
4. Định luật về công: Không một máy cơ đơn giản nào cho ta lợi về công, được
lợi bao nhiêu lần về lực thì lại thiệt bấy nhiêu lần về đường đi và ngược lại.
5. Hiệu suất của máy đơn giản:
Trong đó: A
i
là công có ích (J) và A
tp
là công toàn phần (J).
II - CÔNG SUẤT:
1. Công suất: Để biết người nào hay máy nào m việc khoẻ hơn ( thực hiên
công nhanh hơn) người ta so sánh công thực hiện được trong một đơn vị thời gian.
Công thực hiện được trong một đơn vị thời gian gọi là công suất.
2. Công thức tính công suất:
Trong đó: A là công thực hiện được (J)
t là khoảng thời gian thực hiện công A (s).
3. Đơn vị của công suất:
Nếu công A là 1J(Jun), thời gian t là 1 s(giây) thì công suất là:
1
1 /
1
J
P J s
s
.
Đơn vị của công suất là J/s (jun trên giây) được gọi là oát( kí hiệu là W)
1W = 1J/s ; 1 kW(ki lô oat) = 1000 W ; 1MW (Mê ga oat) = 1000000 W.
* Chú ý: Ngoài ra ta còn có thể tính công suất theo công thức:
Trong đó : F là lực tác dụng (N), v là vận tốc (m/s).
III- CƠ NĂNG:
Bí quyeát thaønh coâng treân ñôøi laø lo rieâng moät vieäc cho thaät chu ñaùo,
coøn traêm nghìn vieäc khaùc thì vöøa ñuû thoâi.
1
A = F.s
100%
i
tp
A
H
A
A
p
t
P = F.v
Bài tập về công và công suất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập về công và công suất - Người đăng: Trang Kem
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Bài tập về công và công suất 9 10 594