Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập về hệ bánh răng

Được đăng lên bởi Công Nghê Cnc
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 550 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BÀI TẬP HỆ BÁNH RĂNG
Bài tập 1:
Cho hệ bánh răng như hình vẽ.
Biết : Z1 = Z2 = 30; Z3 = 40; Z3’ = 20; Z2’ = 20; Z4 = 40.
Bánh răng số 1 cố định. Tính :
+ Tỷ số truyền i3C
+ Tỷ số truyền i43’
+ Bánh 2’ và bánh 3 có quay cùng chiều hay không ?

2

4

2’
C

1

3’

Hướng dẫn:
• Hệ hành tinh - Bánh trung tâm cố định: bánh 1
• Dùng công thức tính tỷ số truyền trong hệ hành tinh:
C
i3C = 1 − i31

3

C
tính như hệ thường với đường truyền: (3-2’)-(2-1)
Trong đó: i31

⎛ Z ⎞⎛ Z ⎞
C
i31
= ⎜ − 2' ⎟ ⎜ − 1 ⎟
⎝ Z3 ⎠ ⎝ Z2 ⎠

•

Tính i43’:
i
i43' = 4C
i3C
Dùng công thức tính tỷ số truyền trong hệ hành tinh:
C
i4C = 1 − i41
C
tính như hệ thường với đường truyền: (4-3’)-(3-2’)-(2-1)
Trong đó: i41

⎛ Z ⎞⎛ Z ⎞⎛ Z ⎞
C
i41
= ⎜ − 3' ⎟ ⎜ − 2 ' ⎟ ⎜ − 2 ⎟
⎝ Z 4 ⎠ ⎝ Z 3 ⎠ ⎝ Z1 ⎠

Bài tập 2 :
Cho hệ bánh răng như hình vẽ.
Z2 = Z3‘ = Z4 = 20; Z3 = Z5 = 60; n1 = 1800
vòng/phút. Cho biết đường tâm trục các bánh 1 và
3 thẳng hàng.
Tính n5. Tính khoảng cách trục A12 và A23. Cho
biết các bánh răng đều tiêu chuẩn và cùng mođun
m = 5.
Hướng dẫn:
• Hệ thường (vì đường tâm trục của các
bánh răng đều cố định)
⎛n ⎞
• Để tính n5 => cần tính i15 = ⎜ 1 ⎟
⎝ n5 ⎠
⎛ Z ⎞⎛ Z ⎞⎛ Z ⎞⎛ Z ⎞
i15 = ⎜ − 2 ⎟ ⎜ + 3 ⎟ ⎜ − 4 ⎟ ⎜ + 5 ⎟
⎝ Z1 ⎠ ⎝ Z 2 ⎠ ⎝ Z 3' ⎠ ⎝ Z 4 ⎠
Ở đây chưa cho số răng Z1 => cách tính Z1:
A12 = r1 + r2 = A23 = r3 − r2
1
1
1
1
=> A12 = mZ1 + mZ 2 = A23 = mZ 3 − mZ 2
2
2
2
2
=> suy ra Z1 và khoảng cách trục A12, A23.

•

1

Z2

Z4

Z3,

Z1
Z3

Z5

Bài tập 3 :
Cho hệ bánh răng như hình vẽ. Cho Z1 = 35;
Z2 = 40; Z2‘ = 50; Z4 = Z5
+ Tính Z3. Biết rằng các bánh răng đều tiêu
chuẩn và cùng môđun.
+ Xác định n1 (chiều và trị số).
Biết n5= 60 vòng/phút; n3 = 81 vòng/phút;
n3 và n5 quay cùng chiều nhau.

2

2’

4

C

Hướng dẫn:
1
3
• Hệ gì?
5
Hệ thường : (4-5)
Hệ vi sai : (1-2) – (2’-3) – cần C. Hệ vi sai này
không có bánh trung tâm nào cố định
Ö Hệ đã cho là hệ hỗn hợp gồm hệ thường và hệ vi sai
• Tính Z3 : Dựa vào điều kiên đồng trục của hệ vi sai/hành tinh :
A12 = r1 + r2 = A2' 3 = r2' + r3
1
1
1
1
Ö A12 = mZ1 + mZ 2 = A2 '3 = mZ 2 ' + mZ 3
2
2
2
2
Ö Suy ra Z3
• Ta tìm quan hệ n1, n3 và nC theo cách tính của hệ vi sai, sau đó tìm quan hệ nC=n4 và
n5 theo cách tính của hệ thường
n −n
Hệ vi sai: i13C = 1 C
(1)
n3 − nC

với i13C tính như hệ thường với đường truyền (1-2)-(2’-3)
⎛ Z ⎞⎛ Z ⎞
i13C = ⎜ − 2 ⎟ ⎜ − 3 ⎟
⎝ Z1 ⎠ ⎝ Z 2 ' ⎠

Hệ thường: i45 =

n4 ⎛ Z 5 ⎞ nC
(2)
= −
=
n5 ⎜⎝ Z 4 ⎟⎠ n5

Từ (2) suy ra: nC = X .n5 (3)
(nC bằng X lần n5)
Thay (3) vào (1) suy ra biểu thức quan hệ giữa n1, n3 và n5.
Biết n5=+60...
1
BÀI TP H BÁNH RĂNG
Bài tp 1:
Cho h bánh răng như hình v.
Biết : Z
1
= Z
2
= 30; Z
3
= 40; Z
3
’ = 20; Z
2
= 20; Z
4
= 40.
Bánh răng s 1 c định. Tính :
+ T s truyn i
3C
+ T s truyn i
43’
+ Bánh 2’ và bánh 3 có quay cùng chiu hay không ?
Hướng dn:
H hành tinh - Bánh trung tâm c định: bánh 1
Dùng công thc tính t s truyn trong h hành tinh:
331
1
C
C
ii=−
Trong đó:
31
C
i tính như h thường vi đường truyn: (3-2’)-(2-1)
2' 1
31
32
C
Z
Z
i
Z
Z
⎛⎞
⎛⎞
=−
⎜⎟
⎜⎟
⎝⎠
⎝⎠
Tính i
43’
:
4
43'
3
C
C
i
i
i
=
Dùng công thc tính t s truyn trong h hành tinh:
441
1
C
C
ii=−
Trong đó:
41
C
i tính như h thường vi đường truyn: (4-3’)-(3-2’)-(2-1)
3' 2' 2
41
431
C
Z
ZZ
i
Z
ZZ
⎛⎞
⎛⎞
=−
⎜⎟
⎜⎟
⎝⎠
⎝⎠
Bài tp 2 :
Cho h bánh răng như hình v.
Z
2
= Z
3
‘ = Z
4
= 20; Z
3
= Z
5
= 60; n
1
= 1800
vòng/phút. Cho biết đường tâm trc các bánh 1 và
3 thng hàng.
Tính n
5
. Tính khong cách trc A
12
và A
23
. Cho
biết các bánh răng đều tiêu chun và cùng mođun
m = 5.
Hướng dn:
H thường (vì đường tâm trc ca các
bánh răng đều c định)
Để tính n
5
=> cn tính
1
15
5
n
i
n
⎛⎞
=
⎜⎟
⎝⎠
234 5
15
123'4
Z
ZZZ
i
Z
ZZ Z
⎛⎞
⎛⎞⎛⎞ ⎛⎞
=−+−+
⎜⎟⎜⎟ ⎜⎟
⎜⎟
⎝⎠⎝⎠ ⎝⎠
⎝⎠
đây chưa cho s răng Z
1
=> cách tính Z
1
:
12 1 2 23 3 2
ArrArr=+= =
=>
12 1 2 23 3 2
11 11
22 22
A
mZ mZ A mZ mZ=+==
=> suy ra Z
1
và khong cách trc A
12
, A
23
.
1
2
2’
3
4
C
3 ’
2
Z
1
4
Z
5
Z
3
,
3
Bài tập về hệ bánh răng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập về hệ bánh răng - Người đăng: Công Nghê Cnc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Bài tập về hệ bánh răng 9 10 849