Ktl-icon-tai-lieu

bài tập VHDL

Được đăng lên bởi trunghieu081295
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 148 lần   |   Lượt tải: 1 lần
IC74138
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use ieee.numeric_std.all;
-- Uncomment the following library declaration if using
-- arithmetic functions with Signed or Unsigned values
--use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
-- Uncomment the following library declaration if instantiating
-- any Xilinx primitives in this code.
--library UNISIM;
--use UNISIM.VComponents.all;
entity gm is
port(
e:in std_logic_vector(2 downto 0);
a:in std_logic_vector(2 downto 0);
y:out std_logic_vector(7 downto 0)
);

end gm;
architecture Behavioral of gm is

begin
process(a)
begin
if(e="100") then
if(a="000") then y<="11111110";
elsif(a="001") then y<="11111101";
elsif(a="010") then y<="11111011";
elsif(a="011") then y<="11110111";
elsif(a="100") then y<="11101111";
elsif(a="101") then y<="11011111";
elsif(a="110") then y<="10111111";
else
y<="01111111";
end if;
else y<="11111111";
end if;
end process ;
end Behavioral;
IC 74151
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use ieee.numeric_std.all;
-- Uncomment the following library declaration if using
-- arithmetic functions with Signed or Unsigned values
--use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
-- Uncomment the following library declaration if instantiating
-- any Xilinx primitives in this code.
--library UNISIM;
--use UNISIM.VComponents.all;
entity ic is
port(

e: in std_logic;

a:in std_logic_vector(2 downto 0);
x1,x2,x3,x4,x5,x6,x7,x8:in std_logic_vector(7 downto 0);
y1,y2:out std_logic_vector(7 downto 0)
);
end ic;
architecture Behavioral of ic is
begin
process (a,x1,x2,x3,x4,x5,x6,x7,x8,e)
begin
if(e='0') then
y1<="00000000";
y2<="11111111";
elsif (a="000") then
y1<=x1;
y2<=not(x1);
elsif (a="001") then
y1<=x2;
y2<=not(x2);
elsif (a="010") then
y1<=x3;
y2<=not(x3);
elsif (a="011") then
y1<=x4;
y2<=not(x4);
elsif (a="100") then
y1<=x5;
y2<=not(x5);
elsif (a="101") then
y1<=x6;
y2<=not(x6);
elsif (a="110") then
y1<=x7;
y2<=not(x7);
else
y1<=x8;
y2<=not(x8);
end if;
end process;
end Behavioral;
GTLN dùng if
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use ieee.numeric_std.all;
entity max is
port(
a,b,c,d: in std_logic_vector(7 downto 0);
max: out std_logic_vector(7 downto 0)
);
end max;
architecture Behavioral of max is
begin
process(a,b,c,d)
begin
if((a>b)and(a>c)and(a>d)) then max<=a;

elsif ((b>c)and(b>d)) then max<=b;
elsif (c>d) then max<=c;
else max<=d;
end if;
end process;
end Behavioral;
GTNN dùng IF
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use ieee.numeric_std.all;
entity min is
port(
a,b,c,d: in std_logic_vector(7 downto 0);
min: ou...
IC74138
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use ieee.numeric_std.all;
-- Uncomment the following library declaration if using
-- arithmetic functions with Signed or Unsigned values
--use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
-- Uncomment the following library declaration if instantiating
-- any Xilinx primitives in this code.
--library UNISIM;
--use UNISIM.VComponents.all;
entity gm is
port(
e:in std_logic_vector(2 downto 0);
a:in std_logic_vector(2 downto 0);
y:out std_logic_vector(7 downto 0)
);
end gm;
architecture Behavioral of gm is
begin
process(a)
begin
if(e="100") then
if(a="000") then y<="11111110";
elsif(a="001") then y<="11111101";
elsif(a="010") then y<="11111011";
elsif(a="011") then y<="11110111";
elsif(a="100") then y<="11101111";
elsif(a="101") then y<="11011111";
elsif(a="110") then y<="10111111";
else y<="01111111";
end if;
else y<="11111111";
end if;
end process ;
end Behavioral;
IC 74151
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use ieee.numeric_std.all;
-- Uncomment the following library declaration if using
-- arithmetic functions with Signed or Unsigned values
--use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
-- Uncomment the following library declaration if instantiating
-- any Xilinx primitives in this code.
--library UNISIM;
--use UNISIM.VComponents.all;
entity ic is
port(
e: in std_logic;
bài tập VHDL - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập VHDL - Người đăng: trunghieu081295
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
bài tập VHDL 9 10 248