Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập vi điều khiển 8051, 89s52

Được đăng lên bởi le-cong-khanh-1101382
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 15406 lần   |   Lượt tải: 132 lần
GIẢI BÀI TẬP VI XỬ LÝ (HỌ VI ĐIỀU KHIỂN 8051)
Họ tên : Đinh Thanh Nhân
MSSV: 40901793
1. CẤU TRÚC PHẦN CỨNG – GIẢI MÃ ĐỊA CHỈ

Giải:

Giải:

Giải:

2. SỬ DỤNG TẬP LỆNH
Truy xuất RAM nội
2.1 Viết CT ghi 40H vào ô nhớ 30H của RAM nội theo 2 cách (định địa chỉ ô nhớ trực tiếp
và định địa chỉ ô nhớ gián tiếp).
Giải:
Định địa chỉ trực tiếp
ORG

0000H

MOV

A, #40H

MOV

30H, A

SJMP $
END

Định địa chỉ gián tiếp
ORG

0000H

MOV

A, #40H

MOV

R0, #30H

MOV

@R0, A

END
2.2 Viết CT xóa ô nhớ 31H của RAM nội theo 2 cách (định địa chỉ ô nhớ trực tiếp và định địa
chỉ ô nhớ gián tiếp).
Giải:
Định địa chỉ trực tiếp
ỎRG

0000H

MOV

31H, #00H

END
Định địa chỉ gián tiếp
ORG

0000H

MOV

R0, #31H

MOV

@R0, #00H

END
2.3 Viết CT ghi nội dung thanh ghi A vào ô nhớ 32H của RAM nội theo 2 cách (định địa
chỉ ô nhớ trực tiếp và định địa chỉ ô nhớ gián tiếp).
Giải:
Định địa chỉ trực tiếp
ORG

0000H

MOV

32H, A

END
Định địa chỉ gián tiếp
ORG

000H

MOV

R0, #32H

MOV

@R0, A

END

2.4 Viết CT đọc ô nhớ 33H của RAM nội vào thanh ghi A theo 2 cách (định địa chỉ ô nhớ
trực tiếp và định địa chỉ ô nhớ gián tiếp).
Giải:
Định địa chỉ trực tiếp
ORG

0000H

MOV

A, 33H

END
Định địa chỉ gián tiếp
ORG

0000H

MOV

R0, #33H

MOV

A, @R0

END
2.5 Viết CT chuyển dữ liệu ô nhớ 34H của RAM nội vào ô nhớ 35H của RAM nội theo 2
cách (định địa chỉ ô nhớ trực tiếp và định địa chỉ ô nhớ gián tiếp).

Giải:
Định địa chỉ trực tiếp
ORG

0000H

MOV

35H, 34H

END
Định địa chỉ gián tiếp
ORG

0000H

MOV

R0, #35H

MOV

@R0, 34H

END
Truy xuất RAM ngoài
2.6 Viết CT ghi 40H vào ô nhớ 0030H của RAM ngoài.
Giải:
ORG

0000H

MOV

A, #40H

MOV

DPTR, #0030H

MOVX

@DPTR, A

END
2.7 Viết CT xóa ô nhớ 0031H của RAM ngoài.
Giải:
ORG

0000H

MOV

A, #00H

MOV

DPTR, #0031H

MOVX

@DPTR, A

END
2.8 Viết CT đọc ô nhớ 0032H của RAM ngoài vào thanh ghi A.
Giải:
ORG

0000H

MOV

DPTR, #0032H

MOVX

A, @DPTR

END
2.9 Viết CT ghi nội dung thanh ghi A vào ô nhớ 0033H của RAM ngoài.
Giải:
ORG

0000H

MOV

DPTR, #0033H

MOVX

@DPTR, A

END
2.10 Viết CT chuyển dữ liệu ô nhớ 0034H của RAM ngoài vào ô nhớ 0035H của RAM
ngoài.
Giải:
ORG

0000H

MOV

DPTR, #0034H

MOVX

A, @DPTR

MOV

DPTR, #0035H

MOVX

@DPTR, A

END
Truy xuất Port
2.11 Viết CT xuất 0FH ra Port 1.
Giải:
ORG

0000H

MOV

A, #0FH

MOV

P1, A

END
2.12 Viết CT xuất F0H ra Port 2.
Giải:
ORG

0000H

MOV

A, #F0H

MOV

P2, A

END
2.13 Viết CT xuất nội dung thanh ghi A ra Port 1.
Giải:
ORG

0000H

MOV

P1, A

END
2.14 Viết CT nhập từ Port 1 vào thanh ghi A.
...
GIẢI BÀI TẬP VI XỬ LÝ (HỌ VI ĐIỀU KHIỂN 8051)
Họ tên : Đinh Thanh Nhân
MSSV: 40901793
1. CẤU TRÚC PHẦN CỨNG – GIẢI MÃ ĐỊA CHỈ
Giải:
Bài tập vi điều khiển 8051, 89s52 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập vi điều khiển 8051, 89s52 - Người đăng: le-cong-khanh-1101382
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
Bài tập vi điều khiển 8051, 89s52 9 10 135