Ktl-icon-tai-lieu

Bài tiểu luận

Được đăng lên bởi nguoitapsu10
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 388 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BµI TIÓU LUËN
M«n : phÇn mÒm c«ng nghiÖp .
§Ò bµi : Nªu c¸ch t¹o b¶n vÏ 2D , ghi kÝch thíc vµ göi b¶n vÏ ra m¸y in
trong Inventor ? C«ng cô Inventor cã thÓ tÝnh to¸n ®îc nh÷ng chi tiÕt nµo ?

Tr¶ lêi :
Autodesk Inventor liªn kÕt m« h×nh chi tiÕt vµ côm l¾p víi b¶n vÏ. Mäi thay
®æi cña m« h×nh sÏ ®îc cËp nhËt vµo b¶n vÏ. Ngîc l¹i, b¹n cã thÓ thay ®æi m«
h×nh chi tiÕt vµ côm l¾p b»ng c¸ch söa kÝch thíc m« h×nh ngay trong b¶n vÏ. Mèi
liªn hÖ 2 chiÒu nµy ®¶m b¶o cho b¶n vÏ lu«n lu«n ph¶n ¸nh c¸c th«ng sè thiÕt kÕ
míi nhÊt cña m« h×nh.
Tr×nh tù t¹o b¶n vÏ 2D , ghi kÝch thíc vµ göi b¶n vÏ ra m¸y in :
Khëi t¹o b¶n vÏ míi
File b¶n vÏ míi sÏ ®îc khëi t¹o khi b¹n chän menu File -> New hoÆc kÝch
phÝm New trªn thanh c«ng cô Standard, chän Drawing template tõ mét trong c¸c
thÎ Default, English hoÆc Metric. Default Drawing lµ mét trang giÊy trèng cã
viÒn vµ khung tªn. B¹n cã thÓ söa ®æi chóng nÕu cÇn. C¸c thÎ English hoÆc
Metric chøa c¸c b¶n vÏ mÉu theo ®¬n vÞ ®o t¬ng øng.
C¸ biÖt b¶n vÏ
Autodesk Inventor cung cÊp c¸c template (b¶n mÉu chuÈn) ®Ó khëi t¹o b¶n
vÏ míi. B¹n cã thÓ söa ®æi khung viÒn vµ khung tªn cho phï hîp yªu cÇu riªng
cña c¬ quan m×nh. B¹n còng cã thÓ chØnh söa ®æi tiªu chuÈn biÓu diÔn b¶n vÏ.
C¸c chØnh söa c¸ biÖt nªu trªn chØ cã gi¸ trÞ ®èi víi b¶n vÏ hiÖn dïng, trõ khi b¹n
ghi chóng vµo file template.
§Ó gäi mét tiªu chuÈn vÏ, chän menu Format -> Standards. Chän tiªu
chuÈn thÝch hîp trong danh s¸ch c¸c tiªu chuÈn.
§Ó chØnh söa mét tiªu chuÈn vÏ, chän menu Format -> Standards. KÝch
nót More ®Ó hiÓn thÞ menu c¸c tïy chän.
§Ó khëi t¹o mét tiªu chuÈn b¶n vÏ míi, chän menu Format -> Standards.
KÝch vµo dßng nh¾c "Click to add new Standard" ë cuèi « chän "Select
Standard" ®Ó më hép tho¹i New Standard vµ ®Þnh nghÜa tiªu chuÈn míi.
§Ó t¹o khung viÒn, chän menu Format -> Define New Border. Mét líi täa
®é hiÖn lªn vµ thanh c«ng cô Sketch ®îc kÝch ho¹t. Sau khi vÏ khung viÒn, chän
menu Format -> Save Border. Khung viÒn míi ®îc bæ sung vµo th môc Drawing
Resources trong browser. Mçi khæ giÊy cÇn mét khung viÒn.
§Ó t¹o khung tªn, chän menu Format -> Define New Title Block. Mét líi
täa ®é hiÖn lªn vµ thanh c«ng cô Sketch ®îc kÝch ho¹t. Sau khi vÏ khung tªn,
chän menu Format -> Save Title Block. Khung tªn míi ®îc bæ sung vµo th môc
Drawing Resources trong browser. Mçi khæ giÊy cÇn mét khung viÒn.
§Ó söa khung tªn, më réng Drawing Resources vµ th môc Title Blocks
trong browser. KÝch phÝm ph¶i chuét vµo Title Blocks, chän Edit. Sau khi söa,
kÝch phÝm ph¶i chuét vµ chä...
BµI TIÓU LUËN
M«n : phÇn mÒm c«ng nghiÖp .
§Ò bµi : Nªu c¸ch t¹o b¶n 2D , ghi kÝch thíc göi b¶n ra m¸y in
trong Inventor ? C«ng cô Inventor cã thÓ tÝnh to¸n ®îc nh÷ng chi tiÕt nµo ?
Tr¶ lêi :
Autodesk Inventor liªn kÕt m« h×nh chi tiÕt vµ côm l¾p víi b¶n vÏ. Mäi thay
®æi a h×nh sÏ ®îc cËp nhËt vµo b¶n vÏ. Ngîc l¹i, b¹n cã thÓ thay ®æi
h×nh chi tiÕt vµ côm l¾p b»ng c¸ch söa kÝch thíc m« h×nh ngay trong b¶n vÏ. Mèi
liªn hÖ 2 chiÒu nµy ®¶m b¶o cho b¶n lu«n lu«n ph¶n ¸nh c¸c th«ng sè thiÕt kÕ
míi nhÊt cña m« h×nh.
Tr×nh tù t¹o b¶n vÏ 2D , ghi kÝch thíc vµ göi b¶n vÏ ra m¸y in :
Khëi t¹o b¶n vÏ míi
File b¶n vÏ míi®îc khëi t¹o khi b¹n chän menu File -> New hoÆc kÝch
phÝm New trªn thanh c«ng cô Standard, chän Drawing template tõ mét trong c¸c
thÎ Default, English hoÆc Metric. Default Drawing mét trang giÊy trèng
viÒn khung tªn. B¹n thÓ söa ®æi chóng nÕu cÇn. C¸c thÎ English hoÆc
Metric chøa c¸c b¶n vÏ mÉu theo ®¬n vÞ ®o t¬ng øng.
C¸ biÖt b¶n vÏ
Autodesk Inventor cung cÊp c¸c template (b¶n mÉu chuÈn) ®Ó khëi t¹o b¶n
míi. B¹n cã t söa ®æi khung viÒn khung tªn cho p p yªu cÇu riªng
cña quan m×nh. B¹n còng thÓ chØnh söa ®æi tiªu chuÈn biÓu diÔn b¶n vÏ.
C¸c chØnh söa c¸ biÖt nªu trªn chØ cã gi¸ trÞ ®èi víi b¶n vÏ hiÖn dïng, trõ khi b¹n
ghi chóng vµo file template.
§Ó gäi mét tiªu chuÈn , chän menu Format -> Standards. Chän tiªu
chuÈn thÝch hîp trong danh s¸ch c¸c tiªu chuÈn.
§Ó chØnh söa mét tiªu chuÈn vÏ, chän menu Format -> Standards. KÝch
nót More ®Ó hiÓn thÞ menu c¸c tïy chän.
§Ó khëi t¹o mét tiªu chuÈn n vÏ míi, chän menu Format -> Standards.
KÝch vµo dßng nh¾c "Click to add new Standard" ë cuèi « chän "Select
Standard" ®Ó më hép tho¹i New Standard vµ ®Þnh nghÜa tiªu chuÈn míi.
§Ó t¹o khung viÒn, chän menu Format -> Define New Border. Mét líi täa
®é hiÖn lªn vµ thanh c«ng Sketch ®îc kÝch ho¹t. Sau khi khung viÒn, chän
menu Format -> Save Border. Khung viÒn míi ®îc bæ sung vµo th môc Drawing
Resources trong browser. Mçi khæ giÊy cÇn mét khung viÒn.
§Ó t¹o khung tªn, chän menu Format -> Define New Title Block. Mét líi
täa ®é hiÖn lªn thanh c«ng Sketch ®îc kÝch ho¹t. Sau khi khung tªn,
chän menu Format -> Save Title Block. Khung tªn míi ®îc bæ sung vµo th môc
Drawing Resources trong browser. Mçi khæ giÊy cÇn mét khung viÒn.
§Ó söa khung tªn, më réng Drawing Resources th môc Title Blocks
trong browser. KÝch phÝm ph¶i chuét vµo Title Blocks, chän Edit. Sau khi söa,
kÝch phÝm ph¶i chuét chän Save Title Block trong menu võa xuÊt hiÖn. C¸c
néi dung chØnh söa sÏ ®îc ghi vµo template.
§Ó t¹o mét hiÖu, chän menu Format -> Define New Symbol. Mét a
sæ Sketch xuÊt hiÖn. Dïng c«ng cô vÏ ®Ó t¹o ký hiÖu, trong ®ã cã thÓ chøa c¶ c¸c
®èi tîng h×nh häc lÉn ch÷. Chän menu Format -> Save Sketch Symbol. §Ó hoµn
tÊt c«ng viÖc, nhËp tªn cña ký hiÖu trong hép tho¹i.
1
Bài tiểu luận - Trang 2
Bài tiểu luận - Người đăng: nguoitapsu10
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Bài tiểu luận 9 10 259