Ktl-icon-tai-lieu

Bản tính Excel cho sàn, dầm, khung

Được đăng lên bởi Hùng Ca Nguyễn
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 1919 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1. Xuất kết quả từ SAP2000 thaønh file Excel vaø môû file keát quaû naøy
2. Môû file Toå hôïp noäi löïc coät, choïn Enable Macro, Neáu khoâng môû ñöôïc file thì vaøo Tool > Macro > Security
3. Copy sheet Element Forces - Frames töø keát quaû SAP2000 xuaát ra file Excel -> paste vaøo sheet
4. sheet ToHopNoiLuc: Choïn caùc nuùt Xoaù Döõ Lieäu vaø nuùt Toå Hôïp Noäi Löïc Coät.

Sheet ToHopHopNoiLuc laø keát quaû cuoái cuøng gheùp 5 nhoùm Toå Hôïp Noäi Löïc nguy hieåm cho töøng phaàn töû. D

thì vaøo Tool > Macro > Security -> Level: Medium
xcel -> paste vaøo sheet Element Forces - Frames cuûa file naøy

öïc nguy hieåm cho töøng phaàn töû. Duøng keát quaû naøy ñeå tính theùp cho coät

TABLE: Element Forces - Frames
Frame

Station

Text

m
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

0
2.5
0
2.5
0
2.5
0
2.5
0
2.5
0
2.5
0
4
0
4
0
4
0
4
0
4
0
4
0
3.6
0
3.6
0
3.6
0
3.6
0
3.6

OutputCase CaseType

Text
COMB1
COMB1
COMB2
COMB2
COMB3
COMB3
COMB4
COMB4
COMB5
COMB5
COMB6
COMB6
COMB1
COMB1
COMB2
COMB2
COMB3
COMB3
COMB4
COMB4
COMB5
COMB5
COMB6
COMB6
COMB1
COMB1
COMB2
COMB2
COMB3
COMB3
COMB4
COMB4
COMB5
COMB5

P

Text
KN
Combination-3524.27125
Combination -3501.9275
Combination-3482.32375
Combination -3459.98
Combination-2867.97482
Combination-2845.63107
Combination-4075.65243
Combination-4053.30868
Combination-2867.97482
Combination-2845.63107
Combination-4037.89968
Combination-4015.55593
Combination -3122.755
Combination -3087.005
Combination -3147.97
Combination -3112.22
Combination-2601.85113
Combination-2566.10113
Combination-3612.62237
Combination-3576.87237
Combination-2601.85113
Combination-2566.10113
Combination-3635.31587
Combination-3599.56587
Combination -2786.875
Combination
-2754.7
Combination -2744.9275
Combination -2712.7525
Combination-2305.39774
Combination-2273.22274
Combination-3176.86951
Combination-3144.69451
Combination-2305.39774
Combination-2273.22274

V2

V3

T

KN
-61.1006181
-61.1006181
-41.6559962
-41.6559962
89.3634642
89.3634642
-191.084296
-191.084296
89.3634642
89.3634642
-173.584136
-173.584136
-43.1857645
-43.1857645
-46.2589998
-46.2589998
86.859242
71.379242
-173.322446
-161.694446
86.859242
71.379242
-176.088358
-164.460358
-50.6530803
-50.6530803
-50.1855705
-50.1855705
69.3304397
54.3616397
-166.929919
-155.687119
69.3304397
54.3616397

KN

KN-m
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4...
1. Xu t k t qu t SAP2000 thaønh file Excel vaø môû file keát quaû naøy ế
2. Môû file Toå hôïp noäi löïc coät, choïn Enable Macro, Neáu khoâng môû ñöôïc file thì vaøo Tool > Macro > Security -> Level:
3. Copy sheet Element Forces - Frames töø keát quaû SAP2000 xuaát ra file Excel -> paste vaøo sheet
4. sheet ToHopNoiLuc: Choïn caùc nuùt Xoaù Döõ Lieäu vaø nuùt Toå Hôïp Noäi Löïc Coät.
Sheet ToHopHopNoiLuc laø keát quaû cuoái cuøng gheùp 5 nhoùm Toå Hôïp Noäi Löïc nguy hieåm cho töøng phaàn töû. Duøng keát quaû naøy ñeå tính theùp cho coät
Bản tính Excel cho sàn, dầm, khung - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bản tính Excel cho sàn, dầm, khung - Người đăng: Hùng Ca Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Bản tính Excel cho sàn, dầm, khung 9 10 343