Ktl-icon-tai-lieu

Bảng cấp phối vữa

Được đăng lên bởi baoluc_88
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 209 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BẢNG CẤP PHỐI VỮA
TỶ LÊ
(Xi măng PC30)
STT

TỶ LÊ
(Xi măng PC40)

LOẠI VỮA

XM

Cát

Đá

Nước

XM

Cát

Đá

Nước

I_Bê tông
1

Bê tông mác 200 (B15), đá 1x2, cát
vàng:
- độ sụt 2÷4cm

2

- độ sụt 6÷8cm

1

1

1,36

0,95

2,48

1,92

0,55

0,45

1

1,74

3,08

0,66

1

1,44

2,61

0,57

1

1,59

2,89

0,66

1

1,31

2,46

0,57

II_Vữa XM cát mịn
3

Vữa xây (cát có M=1,5÷2):

- mác 50

1

4,74

1,13

1

6,31

1,48

4

- mác 75

1

3,31

0,81

1

4,41

1,05

5

Vữa xây (cát có M=0,7÷1,4): - mác 50

1

4,06

1

1

5,40

1,30

6

- mác 75

1

2,83

0,72

1

3,78

0,94

GHI CHU
(Tính cho 1m3 vữa)
- Tỷ lệ nước được điều chỉnh theo
thực tế trên công trường
- Đối với trường hợp XM PC40,
khi lượng xi măng sử dụng: 278 kg
- Đối với trường hợp XM PC40,
khi lượng xi măng sử dụng: 324 kg
- Đối với trường hợp XM PC40,
khi lượng xi măng sử dụng: 293 kg
- Đối với trường hợp XM PC40,
khi lượng xi măng sử dụng: 341 kg
- Tỷ lệ nước được điều chỉnh theo
thực tế trên công trường

- Tỷ lệ nước được điều chỉnh theo
thực tế trên công trường

II_Vữa XM cát vàng
7

Vữa XM cát vàng (cát M>2): - mác 75

1

3,68

0,88

1

4,89

1,15

8

- mác 100

1

2,75

0,67

1

3,67

0,87
BAN CHỈ HUY CÔNG TRƯỜNG

Xi măng PCB 30, PCB 40 đều là xi măng cơ bản chúng giống nhau tuy nhiên điểm khác biệt lớn nhất
giữa hai loại xi măng này là giới hạn cường độ chịu nén sau 3 ngày tuổi và 28 ngày tuổi theo TCVN
6260: 1997.
+ Xi măng PCB 30 :
Sau 3 ngày >= 14 N/mm2
Sau 28 ngày >= 30 N/mm2

+ Xi măng PCB 40 :
Sau 3 ngày >= 18 N/mm2
Sau 28 ngày >= 40 N/mm2

Như vậy rõ ràng là xi măng pcb40 có độ chắc hơn và dĩ nhiên ki phí xi măng pcb40 cũng phải cao hơn
pcb30

...

 



 
!
"#$#%&
'()
       
*+,-

 !
"
# $%&&'#"()*"+%*
,- ./01%23$
" "*45 %*36 &*(( " "*73 4*&6 &*55
8,! 9:3&*
; +$< 0=>1 .%76;
" "*33 %*5" &*(7
8,! 9:3&*
; +$< 0=>1 .4%3;
% /01526$ " &*?( "*?% &*3( " "*(? %*6? &*55
8,! 9:3&*
; +$< 0=>1 .%?4;
" "*4" %*35 &*(7
8,! 9:3&*
; +$< 0=>1 .43";
*().$/,0

 !
4 @AB+CD'EF"*(2%).$(& " 3*73 "*"4 " 5*4" "*36
3 $7( " 4*4" &*6" " 3*3" "*&(
( @AB+CD'EF&*72"*3).$(& " 3*&5 " " (*3& "*4&
5 $7( " %*64 &*7% " 4*76 &*?3
*().$/,'1

 !
7 @AB,- 'G%).$7( " 4*56 &*66 " 3*6? "*"(
6 $"&& " %*7( &*57 " 4*57 &*67
#HIJIKLMNOPQN
Bảng cấp phối vữa - Trang 2
Bảng cấp phối vữa - Người đăng: baoluc_88
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bảng cấp phối vữa 9 10 895