Ktl-icon-tai-lieu

Bảng cell đồ án tổ chức về mối quan hê giữa các công việc

Được đăng lên bởi congchuyentruong
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 678 lần   |   Lượt tải: 0 lần
13: SO LIEU VE TRINH TU THI CONG

STT

Tªn
c«ng
viÖc

§¬n vÞ

1

§µo
mãng

100m3

15.74

1.2

19

4

5

2

§æ BT
lãt

m3

41.06

1.42

59

6

10

1FS

3

GhÐp
v¸n
khu«n
mãng vµ
gi»ng
mãng 100m2

10.43

20.79

217

10

22

2FS+1d

4

§Æt cèt
thÐp
mãng vµ
gi»ng
mãng

tÊn

20.81

8.34

173

10

18

3FS

5

§æ bª
t«ng
mãng vµ
gi»ng
mãng

m3

1.64

380

10

38

4FS

6

Th¸o
V.khu«n
mãng vµ
gi»ng
mãng 100m2

8.91

93

6

16

5FS+3d

Khèi lîng §Þnh møc

231.33

10.43

Tæng
c«ng

Thêi
Nh©n Mèi quan hÖ
gian thi c«ng 1
gi÷a c¸c
c«ng
ngµy
c«ng viÖc

7

8

LÊp ®Êt
lÇn 1 100m3

X©y t
êng
mãng

m3

2.92

161.54

1.2

4

1

4

6FS

1.49

240

7

9

7FS

9

LÊp ®Êt
lÇn 2 100m3

11.67

1.2

14

1

4

8FS+2d

10

§Æt cèt
thÐp cét
T1

3.75

10.19

39

4

10

9FS+1d

11

l¾p dùng
v¸n
khu«n
cét T1 100m2

3.93

22.33

88

9

10

10FS

12

§æ bª
t«ng cét
T1

m3

26.78

4.82

129

10

13

11FS

13

Th¸o
v¸n
khu«n
cét T1

100m2

3.93

9.57

38

4

10

12FS+4d

14

V¸n
D:4,52
khu«n
S:10,31
dÇm, sµn
T1
100m2

D:24.066
S:18.865

304

10

30

13FS

15

§Æt cèt
thÐp
dÇm, sµn
T1

D:10.41
S:14.63

374

10

37

14FS

tÊn

TÊn

D:5,84
S:21,76

16

§æ bª
t«ng
dÇm, sµn
T1

17

Th¸o
v¸n
D:4,52
khu«n
S:10,31
dÇm, sµn
T1
100m2

18

§Æt cèt
thÐp cét
T2

tÊn

19

L¾p
dùng
v¸n
khu«n
cét T2

D:3.56
S:2.48

258

10

26

15FS

D:10.314
S:8.085

130

10

13

16FS+20d
32FS

3.04

10.19

31

4

8

16FS+4d

100m2

2.74

22.33

62

8

8

18FS

20

§æ bª
t«ng cét
T2

m3

21.68

4.82

105

5

21

19FS

21

Th¸o
v¸n
khu«n
cét T2

100m2

3.04

9.57

29

3

10

20FS+4d

22

L¾p ®Æt
v¸n
D:4,52
khu«n
S:10,31
dÇm,sµn
T2
100m2

D:24.066
S:18.865

304

10

30

21FS

23

§Æt cèt
thÐp
dÇm, sµn
T2

TÊn

D:5,84
S:21,76

D:10.41
S:14.63

374

10

37

22FS

24

§æ bª
t«ng
dÇm, sµn
T2

m3

D:32,47
S:120,94

D:3.56
S:2.48

258

15

26

23FS

m3

D:32,47
S:120,94

25

Th¸o
v¸n
D:4,52
khu«n
S:10,31
dÇm,sµn
T2
100m2

26

§Æt cèt
thÐp cét
T3

tÊn

27

L¾p
dùng
v¸n
khu«n
cét T3

D:10.314
S:8.085

130

10

13

23FS+20d
40FS

3.04

10.19

31

4

8

24FS+4d

100m2

2.74

22.33

62

7

8

26FS

28

§æ bª
t«ng cét
T3

m3

21.68

4.82

105

4

21

27FS

29

Th¸o
v¸n
khu«n
cét T3

100m2

3.04

9.57

29

2

10

28FS+4d

30

L¾p ®Æt
v¸n
D:4,52
khu«n
S:10,31
dÇm,sµn
T3
100m2

D:24.066
S:18.865

304

10

30

29FS

31

§Æt cèt
thÐp
dÇm, sµn
T3

TÊn

D:5,84
S:21,76

D:10.41
S:14.63

374

10

37

30FS

32

§æ bª
t«ng
dÇm, sµn
T3

m3

D:32,47
S:120,94

D:3.56
S:2.48

258

15

26

31FS

33

Th¸o
v¸n
D:4,52
khu«n
S:10,31
dÇm,sµn
T3
100m2

D:...
STT §¬n vÞ §Þnh møc
1 15.74 1.2 19 4 5
2
41.06
1.42 59 6 10 1FS
3 10.43 20.79 217 10 22 2FS+1d
4 tÊn 20.81 8.34 173 10 18 3FS
5
231.33
1.64 380 10 38 4FS
6 10.43 8.91 93 6 16 5FS+3d
B¶ng 13: SO LIEU VE TRINH TU THI CONG
Tªn
c«ng
viÖc Khèi l îng
Tæng
c«ng
Thêi
gian thi
c«ng
Nh©n
c«ng 1
ngµy
Mèi quan hÖ
gi÷a c¸c
c«ng viÖc
§µo
mãng 100m
3
§æ BT
lãt m
3
GhÐp
v¸n
khu«n
mãng vµ
gi»ng
mãng 100m
2
§Æt cèt
thÐp
mãng vµ
gi»ng
mãng
§æ bª
t«ng
mãng vµ
gi»ng
mãng m
3
Th¸o
V.khu«n
mãng vµ
gi»ng
mãng 100m
2
Bảng cell đồ án tổ chức về mối quan hê giữa các công việc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bảng cell đồ án tổ chức về mối quan hê giữa các công việc - Người đăng: congchuyentruong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
Bảng cell đồ án tổ chức về mối quan hê giữa các công việc 9 10 683