Ktl-icon-tai-lieu

BĂNG CHÁY( Khí Hydrate) NGUỒN NĂNG LƯỢNG CỦA TƯƠNG LAI

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 477 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BĂNG CHÁY (KHÍ HYDRATE)
NGUỒN NĂNG LƯỢNG CỦA TƯƠNG LAI
CHƯƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU, 
ĐIỀU TRA CƠ BẢN VỀ TIỀM NĂNG KHÍ 
HYDRAT Ở CÁC VÙNG BIỂN VÀ THỀM LỤC 
ĐỊA VIỆT NAM 

Tröông Quoác Laâm
GÑ TTTTCT Tö Töôûng Tænh 
BL
THÁNG 10 - 2007

BĂNG CHÁY ­ NGUỒN NĂNG 
LƯỢNG CỦA TƯƠNG LAI

 

BĂNG CHÁY LÀ GÌ?
• Băng  cháy 

(tiếng  Anh:  Clathrate 
hydrates,  gas  clathrates,  gas  hydrates, 
methane  hydrate,  clathrates,  hydrates...)   

•

là  hỗn  hợp  rắn  giống  băng  của  khí 
hydro  carbon  (chủ  yếu  là  methane) 
và nước, hình thành và tồn tại trong 
điều  kiện  áp  suất  cao,  nhiệt  độ 
thấp.  Khi  hàm  lượng  methane  vượt 
quá  75%  thành  phần  của  Gas 
Hydrate  thì  nó  thường  được  gọi  là 
methane hydrate
Trong  tự  nhiên,  băng  cháy  (loại 
hydrat  methane)  có  tỷ  trọng  913kg/
m ,  khi  bị  phá  huỷ  sẽ  giải  phóng 
3

164m  khí  methane  và  0.87m

Cấu tạo của băng cháy
• Băng  cháy  không  phải  là  hợp 

•

•

chất  hoá  học.  Sự  thành  tạo  và 
phá huỷ băng cháy là sự chuyển 
pha bậc 1
Trong tự nhiên, băng cháy có thể trong suốt hay mờ
đục, dạng tinh thể màu trắng, xám hoặc vàng, trong đó
các phân tử khí chiếm giữ những cái “lồng” được tạo
nên bởi các phân tử nước.
Những cái lồng này không bền vững khi rỗng, có thể
đổ sập tạo thành cấu trúc tinh thể băng thông thường,
nhưng chúng sẽ trở nên ổn định khi chứa các phân tử
khí có kích thước thích hợp.

Cấu tạo của băng cháy
• Thường gặp 2 dạng cấu trúc tinh thể 
•

lập  phương  (loại  I  và  loại  II);  hiếm 
gặp hơn là loại cấu trúc lục phương  
(loại H).
Ô cơ sở loại I gồm 46 phân tử nước, 
loại II gồm 136 phân tử nước và loại 
H có 34 phân tử nước.

• Loại I tạo ra hình 12 hoặc 24 mặt ngũ giác, thích hợp để 
•
•

chứa khí methane, ethane (đường kính pt 5.2Ǻ).
Loại  II  tạo  ra  hình  16  hoặc  36  mặt  ngũ  giác,  thích  hợp 
để chứa propane, isobutane (kích thước pt 5.9­6.9Ǻ).
Loại H chỉ mới tìm thấy ở Vịnh Mexico, thích hợp với các 
phân tử khí lớn như butane.

CHƯƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU, ĐIỀU TRA CƠ 
BẢN VỀ TIỀM NĂNG KHÍ HYDRAT Ở CÁC 
VÙNG BIỂN VÀ THỀM LỤC ĐỊA VIỆT NAM
Giải pháp thực hiện Chương trình
1.  Nguồn lực tài chính;
2.  Đào tạo nguồn nhân lực;
3.  Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật;
4.  Hợp tác quốc tế;
5.  Giải pháp về thể chế chính sách;
6.  Đổi mới cơ chế phối hợp, tổ chức, điều hành;
7.  Quản lý, khai thác sử dụng các kết quả điều tra cơ bản;
8.   Đánh giá và giám sát Chương trình. 

Thank you for 
attention!
Xin ch©n thµnh c¶m ¬n

...
BĂNG CHÁY (KHÍ HYDRATE)
BĂNG CHÁY (KHÍ HYDRATE)
NGUN NĂNG LƯNG CA TƯƠNG LAI
NGUN NĂNG LƯNG CA TƯƠNG LAI
CHƯƠNG TRÌNH NGHIÊN CU,
CHƯƠNG TRÌNH NGHIÊN CU,
ĐIU TRA CƠ BN V TIM NĂNG KHÍ
ĐIU TRA CƠ BN V TIM NĂNG KHÍ
HYDRAT CÁC VÙNG BIN VÀ THM LC
HYDRAT CÁC VÙNG BIN VÀ THM LC
ĐỊA VIT NAM
ĐỊA VIT NAM
THÁNG 10 - 2007
Tröông Quoác Laâm
Tröông Quoác Laâm
GÑ TTTTCT Tö Töôûng Tænh
GÑ TTTTCT Tö Töôûng Tænh
BL
BL
BĂNG CHÁY( Khí Hydrate) NGUỒN NĂNG LƯỢNG CỦA TƯƠNG LAI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BĂNG CHÁY( Khí Hydrate) NGUỒN NĂNG LƯỢNG CỦA TƯƠNG LAI - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
BĂNG CHÁY( Khí Hydrate) NGUỒN NĂNG LƯỢNG CỦA TƯƠNG LAI 9 10 244