Ktl-icon-tai-lieu

Bảng so sánh nội lực

Được đăng lên bởi hoang-giang-truong
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 2366 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Story
MAI
MAI
MAI
MAI
MAI
MAI
MAI
MAI
MAI
MAI
MAI
MAI
MAI
MAI
MAI
MAI
MAI
MAI
MAI
MAI
MAI
MAI
MAI
MAI
MAI
MAI
MAI
MAI
MAI
MAI
MAI
MAI
MAI
MAI
MAI
MAI
MAI
MAI
MAI
MAI
MAI
MAI
MAI
MAI
MAI
MAI
MAI

Column
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1

Load
DL
DL
DL
DWXL
DWXL
DWXL
DWXR
DWXR
DWXR
DWYF
DWYF
DWYF
DWYB
DWYB
DWYB
DLWXL
DLWXL
DLWXL
DLWXR
DLWXR
DLWXR
DLWYF
DLWYF
DLWYF
DLWYB
DLWYB
DLWYB
DEX MAX
DEX MAX
DEX MAX
DEX MIN
DEX MIN
DEX MIN
DEY MAX
DEY MAX
DEY MAX
DEY MIN
DEY MIN
DEY MIN
DLEX MAX
DLEX MAX
DLEX MAX
DLEX MIN
DLEX MIN
DLEX MIN
DLEY MAX
DLEY MAX

N
-771.2
-755.69
-740.19
-709.45
-693.95
-678.44
-713.88
-698.37
-682.87
-708.82
-693.31
-677.81
-714.51
-699
-683.5
-763.25
-747.75
-732.24
-767.24
-751.73
-736.22
-762.69
-747.18
-731.67
-767.81
-752.3
-736.79
-708.04
-692.53
-677.02
-715.3
-699.79
-684.28
-707.81
-692.3
-676.8
-715.52
-700.02
-684.51
-725.9
-710.39
-694.88
-733.16
-717.65
-702.14
-725.67
-710.16

M2
-139.367
-11.77
116.098
-121.233
-5.423
110.511
-123.225
-6.781
109.819
-113.979
-7.525
99.103
-130.479
-4.68
121.228
-136.757
-10.592
115.816
-138.55
-11.814
115.193
-130.229
-12.484
105.549
-145.078
-9.923
125.461
-106.147
-4.731
123.902
-138.31
-7.473
96.428
-111.446
-5.491
119.877
-133.011
-6.714
100.453
-111.289
-6.432
125.682
-143.452
-9.173
98.208
-116.588
-7.191

M3
-105.373
-8.64
88.291
-82.938
-4.847
73.356
-99.309
-5.299
88.834
-91.332
-5.609
80.243
-90.916
-4.536
81.947
-96.581
-8.08
80.606
-111.315
-8.487
94.536
-104.135
-8.766
86.804
-103.761
-7.801
88.338
-75.073
-3.51
94.295
-107.174
-6.635
67.895
-76.305
-3.979
93.952
-105.942
-6.167
68.238
-79.348
-4.581
96.454
-111.448
-7.706
70.054
-80.58
-5.049

MAI
MAI
MAI
MAI
MAI
MAI
MAI
MAI
MAI
MAI

C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1

DLEY MAX
DLEY MIN
DLEY MIN
DLEY MIN
ENVE MAX
ENVE MAX
ENVE MAX
ENVE MIN
ENVE MIN
ENVE MIN

-694.66
-733.38
-717.88
-702.37
-707.81
-692.3
-676.8
-771.2
-755.69
-740.19

121.657
-138.153
-8.414
102.233
-106.147
-4.68
125.682
-145.078
-12.484
96.428

96.11
-110.216
-7.237
70.397
-75.073
-3.51
96.454
-111.448
-8.766
67.895

Story
LAU2
LAU2
LAU2
LAU2
LAU2
LAU2
LAU2
LAU2
LAU2
LAU2
LAU2
LAU2
LAU2
LAU2
LAU2
LAU2
LAU2
LAU2
LAU2
LAU2
LAU2
LAU2
LAU2
LAU2
LAU2
LAU2
LAU2
LAU2
LAU2
LAU2
LAU2
LAU2
LAU2
LAU2
LAU2
LAU2

Column
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1

Load
DL
DL
DL
DWXL
DWXL
DWXL
DWXR
DWXR
DWXR
...
Story Column Load N M2 M3
MAI C1 DL -771.2 -139.367 -105.373
MAI C1 DL -755.69 -11.77 -8.64
MAI C1 DL -740.19 116.098 88.291
MAI C1 DWXL -709.45 -121.233 -82.938
MAI C1 DWXL -693.95 -5.423 -4.847
MAI C1 DWXL -678.44 110.511 73.356
MAI C1 DWXR -713.88 -123.225 -99.309
MAI C1 DWXR -698.37 -6.781 -5.299
MAI C1 DWXR -682.87 109.819 88.834
MAI C1 DWYF -708.82 -113.979 -91.332
MAI C1 DWYF -693.31 -7.525 -5.609
MAI C1 DWYF -677.81 99.103 80.243
MAI C1 DWYB -714.51 -130.479 -90.916
MAI C1 DWYB -699 -4.68 -4.536
MAI C1 DWYB -683.5 121.228 81.947
MAI C1 DLWXL -763.25 -136.757 -96.581
MAI C1 DLWXL -747.75 -10.592 -8.08
MAI C1 DLWXL -732.24 115.816 80.606
MAI C1 DLWXR -767.24 -138.55 -111.315
MAI C1 DLWXR -751.73 -11.814 -8.487
MAI C1 DLWXR -736.22 115.193 94.536
MAI C1 DLWYF -762.69 -130.229 -104.135
MAI C1 DLWYF -747.18 -12.484 -8.766
MAI C1 DLWYF -731.67 105.549 86.804
MAI C1 DLWYB -767.81 -145.078 -103.761
MAI C1 DLWYB -752.3 -9.923 -7.801
MAI C1 DLWYB -736.79 125.461 88.338
MAI C1 DEX MAX -708.04 -106.147 -75.073
MAI C1 DEX MAX -692.53 -4.731 -3.51
MAI C1 DEX MAX -677.02 123.902 94.295
MAI C1 DEX MIN -715.3 -138.31 -107.174
MAI C1 DEX MIN -699.79 -7.473 -6.635
MAI C1 DEX MIN -684.28 96.428 67.895
MAI C1 DEY MAX -707.81 -111.446 -76.305
MAI C1 DEY MAX -692.3 -5.491 -3.979
MAI C1 DEY MAX -676.8 119.877 93.952
MAI C1 DEY MIN -715.52 -133.011 -105.942
MAI C1 DEY MIN -700.02 -6.714 -6.167
MAI C1 DEY MIN -684.51 100.453 68.238
MAI C1 DLEX MAX -725.9 -111.289 -79.348
MAI C1 DLEX MAX -710.39 -6.432 -4.581
MAI C1 DLEX MAX -694.88 125.682 96.454
MAI C1 DLEX MIN -733.16 -143.452 -111.448
MAI C1 DLEX MIN -717.65 -9.173 -7.706
MAI C1 DLEX MIN -702.14 98.208 70.054
MAI C1 DLEY MAX -725.67 -116.588 -80.58
MAI C1 DLEY MAX -710.16 -7.191 -5.049
Bảng so sánh nội lực - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bảng so sánh nội lực - Người đăng: hoang-giang-truong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
Bảng so sánh nội lực 9 10 469